Άρθρο 18 – Ειδικό Μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, είτε είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφονται υποχρεωτικώς στο Ειδικό Μητρώο (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας. Την δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων επιτρέπεται να ασκούν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας και μόνο για την ιδιότητα υπό την οποία εγγράφονται. Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοί τους δεν εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο.

2. Το Ειδικό Μητρώο τηρείται από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή από τα Επαγγελματικά Τμήματα των Ενιαίων Επιμελητηρίων, στην περιφέρεια των οποίων έχουν οι διαμεσολαβητές της παρ. 1 την εμπορική ή επαγγελματική κατοικία τους. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται μόνον «Επιμελητήριο» ή «Επιμελητήρια», νοούνται το ή τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή τα Επαγγελματικά Τμήματα των Ενιαίων Επιμελητηρίων, κατά περίπτωση.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 επιτρέπεται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:
α) είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή/και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων,
β) είτε μόνον ως μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων,
γ) είτε μόνον ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται, λαμβάνει αριθμό Ειδικού Μητρώου.

4. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ημεδαπής ή αλλοδαπής (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης. Η ιδιότητα του υπαλλήλου (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή του μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων. Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα ή/και του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων. Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας.

5. Το νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κοινοποιεί στο οικείο Επιμελητήριο νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα εκ των μελών του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για την δραστηριότητα της διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων.

6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, το πιστωτικό ίδρυμα, η επιχείρηση επενδύσεων, ο αγροτικός συνεταιρισμός και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας μπορούν ειδικά να εξουσιοδοτήσουν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή μη μέλη του οργάνου διοίκησής τους αντίστοιχα, προκειμένου εκείνα να ασκούν την πραγματική διοίκηση και να έχουν την ευθύνη για την δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας με το πιστωτικό ίδρυμα ή την επιχείρηση επενδύσεων, ή τον αγροτικό συνεταιρισμό, ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, υποβάλλεται στο αρμόδιο Επιμελητήριο το επικυρωμένο πρακτικό του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης, που παρέχει την ειδική εξουσιοδότηση.

7. Αν ο (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας, έχει εκδηλώσει την πρόθεση να ασκήσει τη δραστηριότητά του υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος ή κράτη μέλη σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ’ του παρόντος, στο Ειδικό Μητρώο καταχωρίζεται η εν λόγω πληροφορία αναφέροντας το κράτος ή τα κράτη αυτά, καθώς και αν δραστηριοποιείται με ελεύθερη εγκατάσταση ή ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ξεχωριστά για κάθε κράτος.

8. Τα αρμόδια Επιμελητήρια και η Κ.Ε.Ε.Ε. είναι διαρκώς σε θέση να εξάγουν ευχερώς ακριβή και ασφαλή στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον για τον αριθμό των εγγεγραμμένων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία εκ των αναφερομένων στην παρ. 3 και ξεχωριστά για τα εγγεγραμμένα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες επενδύσεων και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

9. Τα Επιμελητήρια καθιερώνουν την επιγραμμική επικοινωνία (online) με τους αιτούντες την εγγραφή και με τα μέλη τους. Κατ’ ελάχιστον, διαθέτουν στον ιστότοπό τους ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και μεταβολής στοιχείων και δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής των δικαιολογητικών των άρθρων 20, 21 και 22.

10. Οι αιτήσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο εξετάζονται εντός τριάντα ημερών από την υποβολή του συνόλου των προβλεπομένων δικαιολογητικών. Ο αιτών ενημερώνεται αμέσως για τη σχετική απόφαση. Τα Επιμελητήρια αρνούνται την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο, εάν ενημερωθούν από την εποπτική αρχή ότι παρεμποδίζεται στην αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της είτε λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται είτε το ίδιο το αιτούμενο την εγγραφή πρόσωπο, ή ένα ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία έχει στενούς δεσμούς το πρόσωπο που αιτείται την εγγραφή, είτε λόγω δυσχερειών στην επιβολή επί των προσώπων αυτών των ως άνω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

11. Η Κ.Ε.Ε.Ε. οργανώνει και τηρεί Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) για τους εγγεγραμμένους (αντ)ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, οι οποίοι είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι στα κατά τόπον Ειδικά Μητρώα των Επιμελητηρίων. Το Ε.ΣΗ.Π. διαθέτει μηχανή αναζήτησης για τη διευκόλυνση όσων ενδιαφέρονται να εξακριβώσουν την εγγραφή προσώπου, που ασκεί δραστηριότητες διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων.

12. Τα στοιχεία των Ειδικών Μητρώων που δημοσιεύονται στο Ε.ΣΗ.Π. είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) το όνομα και το επώνυμο του φυσικού προσώπου ή η εταιρική επωνυμία του νομικού προσώπου, που είναι εγγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο,
β) η κατηγορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης των περ. α’ έως και γ’ της παρ. 3, στην οποία είναι εγγεγραμμένο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο,
γ) το κατά τόπον Επιμελητήριο όπου είναι εγγεγραμμένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ο αριθμός Ειδικού Μητρώου της εγγραφής του,
δ) τα ονόματα και η ιδιότητα των κάτωθι φυσικών προσώπων:
δα) του φυσικού προσώπου που εγγράφεται ως ατομική επιχείρηση στο Ειδικό μητρώο,
δβ) των φυσικών προσώπων, τα στοιχεία των οποίων κοινοποιούνται στο αρμόδιο επιμελητήριο κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6, και
δγ) των υπαλλήλων του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων,
ε) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ). και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του εγγεγραμμένου προσώπου,
στ) η διεύθυνση της έδρας,
ζ) το κράτος ή τα κράτη στα οποία έχει εκδηλώσει την πρόθεση να ασκήσει τη δραστηριότητά του με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος, και
η) εάν δύναται κατά περίπτωση να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση.

Το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπον Επιμελητηρίων και της εποπτικής αρχής και παρέχει υπερσυνδέσμους προς τους ιστοτόπους τους.

13. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 7 του άρθρου 13 του παρόντος, ο (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας οφείλει να ενημερώνει το οικείο Ειδικό Μητρώο για κάθε τροποποίηση των πληροφοριών που πρέπει να περιέχονται σε αυτό δυνάμει των άρθρων 20 και 21 του παρόντος, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τότε που έλαβε χώρα η τροποποίηση αυτή. Τα οικεία Επιμελητήρια επικαιροποιούν τις εγγραφές τους και διασφαλίζουν την ορθότητα των στοιχείων που δημοσιεύουν δυνάμει της παρ. 12.

14. Η Κ.Ε.Ε.Ε. παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεως και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) κάθε πληροφορία και συνδρομή προκειμένου η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεως και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) να διατηρεί επικαιροποιημένο ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Η Κ.Ε.Ε.Ε. και η ΕΑΑΕΣ. παρέχουν μέσω των ιστοσελίδων τους ένα σύνδεσμο για άμεση και αμφίδρομη πρόσβαση στα προαναφερόμενα μητρώα τους. Τα υποκείμενα, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων αποθηκεύονται στο μητρώο και ανταλλάσσονται κατά τα ανωτέρω, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα τους και δικαίωμα επαρκούς πληροφόρησης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα υποκείμενα, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων αποθηκεύονται στο μητρώο και ανταλλάσσονται κατά τα ανωτέρω, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα τους και δικαίωμα επαρκούς πληροφόρησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Αρθρο 18 παρ. 4
  Στην τρίτη σειρά …η ιδιότητα του υπαλλήλου……..είναι ασυμβίβαστη ….και με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων…..

  Άρθρο 18 παρ 6
  Να αφαιρεθεί ο αγροτικός συνεταιρισμός , πρόκειται για μια υπόθεση αντίκα η οποία δεν έχει καμία  έννοια στη σημερινή αγορά, πολύ μάλλον περισσότερο που δεν υπάρχει πια η Αγροτική Ασφαλιστική. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασκήσει διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ο αγροτικός συνεταιρισμός
  Γενικά να αφαιρεθεί σε όλα τα σημεία του νόμου που αναφέρεται.

  Άρθρο 18 παρ 6
  Να αφαιρεθεί η δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης σε άτομα εκτός της διοίκησης κατά παρέκκλιση
  Την ευθύνη την έχει ο οργανισμός και η διοίκηση του. Ειδικότερα ο όρος «να ασκούν την πραγματική διοίκηση»

 • Αρθρο 18 παρ. 4
  Στην τρίτη σειρά …η ιδιότητα του υπαλλήλου……..είναι ασυμβίβαστη ….και με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων…..

  Άρθρο 18 παρ 6
  Να αφαιρεθεί ο αγροτικός συνεταιρισμός , πρόκειται για μια υπόθεση αντίκα η οποία δεν έχει καμία  έννοια στη σημερινή αγορά, πολύ μάλλον περισσότερο που δεν υπάρχει πια η Αγροτική Ασφαλιστική. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασκήσει διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ο αγροτικός συνεταιρισμός
  Γενικά να αφαιρεθεί σε όλα τα σημεία του νόμου που αναφέρεται.

  Άρθρο 18 παρ 6
  Να αφαιρεθεί η δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης σε άτομα εκτός της διοίκησης κατά παρέκκλιση
  Την ευθύνη την έχει ο οργανισμός και η διοίκηση του. Ειδικότερα ο όρος «να ασκούν την πραγματική διοίκηση»

  Το ΔΣ του ΠΣΑΣ (απόφαση κατα πλειοψηφία)

 • 29 Ιουνίου 2018, 11:12 | Π.Ο.Α.Δ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ παρ.3 περ.(α)

  Μόνο στους Συντονιστές Πρακτόρων επιτρέπεται να εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια σε δύο κατηγορίες διαμεσολάβησης <>. Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα εν προκειμένω των διπλών εγγραφών του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου και πως ενισχύεται η ασφάλεια των συναλλαγών και η διαφάνεια έναντι του Καταναλωτή; (Βλέπε Αιτιολογική Έκθεση)

 • 29 Ιουνίου 2018, 03:02 | Μαρία Δημητριαδη

  Στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης πρεπει στα Νομικά Πρόσωπα να μην αναφερεται όπως σημερα Μέλος αλλα το ο ο στέκω ύμνο του Φυσικού Προσώπου που ασκεί πραγματικά την Διοίκηση ήτοι ειναι υπεύθυνο για την Διανομή Ασφαλιστικων Προϊόντων που μπορει να διάφορο απο τον Διαχειριστή η τον Δ/ τα Σύμβουλο κλπ

 • 28 Ιουνίου 2018, 20:08 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  Στην οδηγία ανέφερε το παρακάτω στο Άρθρο 3
  2. Τα κράτη μέλη δύνανται να δημιουργήσουν περισσότερα του ενός μητρώα για τους ασφαλιστικούς, αντασφαλιστικούς και
  ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, με την προϋπόθεση
  ότι καθορίζουν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα εγγράφονται οι διαμεσολαβητές.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=EL

  Έτσι θα πρέπει για την προστασία του καταναλωτή η κεντρική ένωση επιμελητηρίων να δημιουργήσει κι άλλα μητρώα που θα αφορούν τις κατηγορίες διανομέων ή να ενταχθούν στο υπάρχον.
  http://insuranceregistry.uhc.gr/

 • 27 Ιουνίου 2018, 21:30 | Takis Kakouris

  Άρθρο 18 παρ 14 Έχει επαναληφθεί η ίδια τελευταία πρόταση