Άρθρο 41 – Δημοσιοποίηση κυρώσεων και λοιπών μέτρων (Άρθρο 32 της Οδηγίας)

1. Η εποπτική αρχή αναρτά στον ιστότοπό της, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου ή και των κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεων, περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης, καθώς και για την ταυτότητα των προσώπων εις βάρος των οποίων επιβλήθηκαν οι κυρώσεις ή τα μέτρα. Σε περίπτωση που η δημοσίευση των στοιχείων των νομικών προσώπων ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων είναι δυνασανάλογη της παράβασης, αξιολογώντας την εν λόγω δημοσίευση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ή στην περίπτωση που η εν λόγω δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χρηματοοικονομικής αγοράς ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η εποπτική αρχή μπορεί να αναβάλει τη δημοσίευση, να μη δημοσιεύσει τις κυρώσεις ή να τις δημοσιεύσει χωρίς αναφορά στην ταυτότητα των προσώπων.

2. Σε περίπτωση προσβολής των κυρώσεων ή των μέτρων που επιβάλλονται από την εποπτική αρχή, η δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει τις πληροφορίες περί αυτής και περί της έκβασής της, έως και την ακύρωση της κύρωσης ή του μέτρου με δικαστική απόφαση.

3. Η εποπτική αρχή ενημερώνει την ΕΑΑΕΣ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται χωρίς να δημοσιευθούν, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αναφέροντας πληροφορίες για την άσκηση σχετικών προσφυγών και την έκβαση αυτών.