Άρθρο 20 – Δικαιολογητικά για την εγγραφή του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Ειδικό Μητρώο (άρθρο 10 παρ. 3 και 4 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)

1. Για την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο, ο ενδιαφερόμενος (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής των περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος υποβάλλει στο αρμόδιο Επιμελητήριο τα ακόλουθα έγγραφα:
α) απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμοδίου Επιμελητηρίου και από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, καθ` υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,
δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση,
ε) βεβαίωση ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.370 EUR ανά απαίτηση και 1.924.550 EUR συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου τίθενται με την επιφύλαξη της αναπροσαρμογής αυτών δυνάμει των προβλέψεων τεχνικών ρυθμιστικών προτύπων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ. 7 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν δύναται να ξεπερνά τις 19.510 EUR. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν ο (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ` ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.
στ) ένα ή τα περισσότερα πιστοποιητικά γνώσεων που κατά περίπτωση προβλέπονται από την Απόφαση της εποπτικής αρχής που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος,
ζ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν οφείλει σε άλλον διανομέα χρήματα από ασφαλιστικές εργασίες, τα οποία έχουν καταψηφισθεί σε βάρος του με εκτελεστό τίτλο, και
η) υπεύθυνη δήλωση του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις ακόλουθες πληροφορίες:
ηα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον (αντ)ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, και τα ποσοστά συμμετοχής τους,
ηβ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον (αντ)ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, και
ηγ) διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας αρχής.

2. Επιπλέον των ως άνω, ο αιτών, προκειμένου να εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο ως συντονιστής των ασφαλιστικών πρακτόρων, προσκομίζει έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι επί τρία τουλάχιστον έτη είτε ήταν εγγεγραμμένος ως φυσικό πρόσωπο στο Ειδικό Μητρώο σε οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ή έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης ή μέλος του οργάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, σε επιχείρηση διαμεσολάβησης (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων ή σε (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ότι έχει εργαστεί σε επιχείρηση διαμεσολάβησης (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων ή σε (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως υπάλληλος που συμμετείχε άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του προηγούμενου εδαφίου επί δύο έτη. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή ως Συντονιστής έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου επί ένα έτος.

3. Τα έγγραφα των περ. α, β, γ, δ, στ της παρ. 1 και της παρ. 2 αφορούν:
α) στο φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατομική επιχείρηση στο Ειδικό μητρώο,
β) στα φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων κοινοποιούνται στο αρμόδιο επιμελητήριο κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του παρόντος, και
γ) στους υπαλλήλους του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων.

4. Επιπλέον των οριζομένων στην παρ. 3, τα έγγραφα των περ. γ, ε και ζ της παρ. 1 αφορούν στο αιτούμενο την εγγραφή φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της περ. η’ της παρ. 1 αφορούν στο αιτούμενο την εγγραφή νομικό πρόσωπο.

5. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρέχονται διευκρινίσεις, οδηγίες ή και πρότυπα για την μορφή, το περιεχόμενο, τον τύπο της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, να αναθεωρείται το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό απαλλαγής καθώς και να ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της ως άνω Απόφασης.