Άρθρο 29 – Πρότυπα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και έγγραφο πληροφοριών (Άρθρο 20 της Οδηγίας)

1. Πριν από την σύναψη σύμβασης ασφάλισης, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων προβαίνει στα ακόλουθα:
α) Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει. Το προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.
β) Επεξηγεί στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν και να αποφασίσει για την σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, αφού έχει επαρκώς ενημερωθεί για τις ασφαλιστικές καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ειδικά κατά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων παραδίδει επιπροσθέτως το έγγραφο πληροφοριών της παρ. 3.
γ) Παρέχει στον πελάτη συμβουλή για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση και εξηγεί στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους το προτεινόμενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Η συμβουλή παρέχεται με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 32 του παρόντος.
δ) Ο μεσίτης παραδίδει στον πελάτη τη σύμβαση του άρθρου 4 παρ. 4 περ. β’ του παρόντος.

2. Οι πληροφορίες και οι επεξηγήσεις της παρ. 1 διαφοροποιούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τον σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόμενης ασφαλιστικής σύμβασης και τα χαρακτηριστικά του πελάτη και παρέχονται ανεξαρτήτως αν το ασφαλιστικό προϊόν είναι μέρος του πακέτου σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος.

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση συντάσσει έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο διανέμεται σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο.

4. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν:
α) είναι αυτοτελές και σύντομο,
β) είναι σαφές και ευανάγνωστο, με χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους,
γ) είτε παραδίδεται έγχρωμο, είτε σε ασπρόμαυρο αντίγραφο, παραμένει ευανάγνωστο,
δ) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας,
ε) είναι ακριβές και μη παραπλανητικό,
στ) φέρει τον τίτλο «έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν» στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας,
ζ) περιλαμβάνει δήλωση ότι δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.

5. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το είδος της ασφάλισης, καθώς και την ονομασία του προϊόντος εφόσον υφίσταται,
β) περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων ασφαλιζομένων κινδύνων, του ασφαλιζομένου ποσού και, όπου έχει εφαρμογή, του γεωγραφικού πεδίου, και περίληψη των εξαιρουμένων κινδύνων,
γ) λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του ασφαλίστρου,
δ) τις περιπτώσεις για τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης, πέραν των εξαιρουμένων κινδύνων,
ε) τις υποχρεώσεις των μερών κατά την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης,
στ. τις υποχρεώσεις των μερών κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης,
ζ) τις υποχρεώσεις των μερών σε περίπτωση αξίωσης για αποζημίωση,
η) τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, παραθέτοντας σχετικό παράδειγμα με ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης και
θ) τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη.

  • 27 Ιουνίου 2018, 21:08 | Takis Kakouris

    Άρθρο 29 παρ. 5 η. Ισως να πρέπει να εξειδικευθεί και κάποια υποχρέωση του διανομέα να ενημερώνει έγκαιρα επί της επικείμενης λήξης του ασφαλιστηρίου προκειμένου να δύναται ο πελάτης να επανεξετάζει τη θέση του και τη δυνατότητα επιλογής άλλων λύσεων και να μην υπάρχει απλά τυπολατρική προσκόλληση στα «νόμιμα» και να υπάρχουν απλά αυτόματες ανανεώσεις των συμβάσεων
    Άρθρο 29 παρ 5 θ Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα καταγγελίας από τον πελάτη με κάθε πρόσφορo μέσο συμπεριλαμβανομένης της χρήσης email και/ή σταθερού μέσου.

  • 26 Ιουνίου 2018, 10:38 | Ηρώ Κ.

    Θεωρώ οτι πρέπει να γίνει αναφορά στη χρήση ή όχι του εγγράφου που προτείνεται απο τη EIOPA, διότι ειδικά σε συγκεκριμένα προιόντα δεν είναι εύκολο να συμπεριληθφούν όλες οι πληροφορίες (πχ. ασφαλισμένα κεφάλαια, απαλλαγές κλπ).
    Το πιο συνετό θα ήταν οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν το δικό τους έντυπο, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα προαπαιτούμενα χωρίς περιορισμό στο σημείο του εγγράφου που θα αναφέρονται.