Άρθρο 36 – Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρα 27 & 28 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν διανομή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση, διαθέτουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικές και εύλογες διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης για την αποτροπή φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων. Οι εν λόγω διαδικασίες είναι ανάλογες προς τις ασκούμενες από εκείνους δραστηριότητες, το είδος του διανομέα και τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθεί.

2. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αφενός των ιδίων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και των υπαλλήλων τους και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχό τους, και αφετέρου ενός ή περισσοτέρων πελατών, στο πλαίσιο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

3. Εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση εκτιμούν ότι, παρά τα μέτρα της παρ. 1, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων του πελάτη, τότε τον ενημερώνουν εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο, με σαφήνεια και εγκαίρως πριν τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, για τα ακόλουθα:
α) τη γενική φύση ή την πηγή της σύγκρουσης συμφερόντων, και
β) επαρκείς λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του πελάτη, για να μπορέσει ο εν λόγω πελάτης να λάβει απόφαση ενημερωμένος ως προς τις δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, στο πλαίσιο των οποίων προκύπτει η σύγκρουση συμφερόντων.

4. Η εποπτική αρχή δύναται με απόφασή της να παρέχει διευκρινίσεις, να ορίζει ελάχιστα πρότυπα για την εφαρμογή του παρόντος και να ρυθμίζει κάθε άλλη κατά την κρίση της λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του, ορίζοντας και τις διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της ως άνω απόφασης.