Άρθρο 46 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α 196),
β) ο Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α 183),
γ) η απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007 (ΦΕΚ Β’ 1600),
δ) τα εδάφια γ’ και δ’ της παρ.1, η παρ. 6 και η παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 4364/2016,
ε) η φράση «και ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης» στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 256 του Ν. 4364/2016 και
στ) η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 86/2016 (ΦΕΚ Β 1109).

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε αναφορά στα νομοθετήματα της παρ. 1 νοείται ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι κάτωθι κανονιστικές πράξεις διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την αντικατάσταση τους με νέες κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν με την εξουσιοδότηση του παρόντος:
α. η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 16/2013 (ΦΕΚ Β’ 1257),
β. η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 45/2014 (ΦΕΚ Β 3350) και
γ. η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 46/2014 (ΦΕΚ Β 3510).

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παρ. 2 του άρθρου 4, το Άρθρο 6ον και το Άρθρον 7ον της Απόφασης του Υπουργού Εμπορίου με αριθμ. πρωτ. Κ4-155/10.1.1985 (ΦΕΚ 114/16.01.1986 ΤΑΕ-ΕΠΕ) καταργούνται, διαγράφονται οι λέξεις «υποχρεούνται να» από τις παρ. 1 και 3 στο Άρθρον 3ον της Απόφασης αυτής, και το Άρθρο 1ον της Απόφασης του Υπουργού Εμπορίου με αριθμ. πρωτ. Κ4-155/10.1.1985 τροποποιείται και ισχύει ως ακολούθως:
«Άρθρο 1ον
1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και ασκούν τον κλάδο 10 ασφαλίσεων κατά ζημιών υποβάλλουν στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υ.Σ.Α.Ε.) τα κατά το άρθρο 3 καθοριζόμενα στοιχεία, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του κλάδου αυτοκινήτων, τη στατιστική παρακολούθησή του, τη διασφάλιση της φερεγγυότητας και της ακεραιότητάς του, καθώς και την προστασία και ενίσχυση της ασφαλιστικής πίστης μέσω και της πρόληψης και αποτροπής φαινομένων ασφαλιστικής εξαπάτησης.
2. Η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υ.Σ.Α.Ε.) αποστέλλει αμελλητί οποιοδήποτε στοιχείο της ζητηθεί από την εποπτική αρχή».

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α 110) ισχύει ως ακολούθως:
«γ) Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει ίδια αξίωση κατά του αντασφαλιστή για τις υποχρεώσεις του προς την ασφαλιστική επιχείρηση που προκύπτουν από την αντασφαλιστική σύμβαση αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα».

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο άρθρο 19 του Ν. 4364/2016 προστίθεται νέα παρ. 8, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«8. Η Εποπτική Αρχή διαθέτει διαδικασία για την υποβολή, παραλαβή και διαχείριση έγγραφων καταγγελιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 256 του παρόντος. Η Εποπτική Αρχή είναι αρμοδία να ερευνά τη βασιμότητα των εν λόγω καταγγελιών και, αφού ασκηθεί από τους ελεγχόμενους το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, δύναται, στον βαθμό που διαπιστωθούν παραβάσεις, να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο αντιστοίχως ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, η Εποπτική Αρχή αποστέλλει απάντηση στον καταγγέλλοντα επί του περιεχομένου της καταγγελίας αυτού».

  • 22 Ιουνίου 2018, 08:34 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

    Μέσα σε αυτές τις αλλαγές και καταργήσεις των προεδρικών διαταγμάτων αλλά και νόμων θα υπάρχει η πρόβλεψη ως προς τις εταιρείες για τις προσφορές και τα δώρα που κάνουν?
    Οι διανομείς σύμφωνα με τα όσα προβλεπόταν αλλά και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 26 του παρόντος http://www.opengov.gr/minfin/?p=8594
    απαγορεύεται να προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την προστασία του καταναλωτή.
    Οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες είναι μέρος του συνόλου και προσφέρουν στον καταναλωτή ασφάλιση δεν θα έπρεπε και σε αυτές να προβλεφθεί να μην δίνουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό στους μικρούς διανομείς?