Άρθρο 35 – Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 26 της Οδηγίας)

Οι δραστηριότητες διανομής επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση, που ασκούνται από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διέπονται επιπλέον των απαιτήσεων των άρθρων 26, 27, 28 και 29 του παρόντος και από τις πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.