Άρθρο 05 – Σκοπός και γενικές αρχές εποπτείας (άρθρο 12 και άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ και των εκεί προβλεπομένων αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), η εθνική αρχή η οποία, δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης, είναι αρμοδία για την εποπτεία της δραστηριότητας διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων και την εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής ασφαλιστικής νομοθεσίας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής: η εποπτική αρχή).

2. Βάσει των διατάξεων του παρόντος και του Καταστατικού της, η εποπτική αρχή εποπτεύει τον τρόπο που ασκείται η δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή συμμόρφωση των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ως και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η εποπτική αρχή παρακολουθεί τη λειτουργία της αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων, περιλαμβανομένης της αγοράς για ασφαλιστικά προϊόντα που είναι συμπληρωματικά άλλης υπηρεσίας ή αγαθού, τα οποία διατίθενται, διανέμονται ή πωλούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως, ήπωλούνται προς την αγορά άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. με χώρα προέλευσης την Ελλάδα.

3. Οι ως άνω αρμοδιότητες εποπτείας ασκούνται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το Καταστατικό της. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να εξειδικεύονται, ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους, με περαιτέρω αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Ανεξαρτήτως της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων και του άρθρου 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ασκεί αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και ακόμη να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 42 του παρόντος.

4. Η εποπτική αρχή για την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και την επίτευξη του σκοπού της εποπτείας σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μεριμνά να διαθέτει σε συνεχή βάση επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό.

5. Τα όργανα διοίκησης της εποπτικής αρχής, όπως και το προσωπικό αυτής, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός των κατά τον παρόντα νόμο αρμοδιοτήτων τους, καθώς επίσης εντός των λοιπών αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί η Εποπτική αρχή κατά ανάθεση δημόσιας εξουσίας, εκτός εάν τα υπαίτια πρόσωπα βαρύνονται με δόλο.

 • Άρθρο 5 παρ 5
  Η αστική ευθύνη να βαρύνει την ΤτΕ

 • Άρθρο 5 παρ 5
  Η αστική ευθύνη να βαρύνει την ΤτΕ

  Το ΔΣ του ΠΣΑΣ (απόφαση κατα πλειοψηφία)

 • 29 Ιουνίου 2018, 11:26 | Π.Ο.Α.Δ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ παρ. 5

  <>

  Κατά την άποψή μας η διάταξη αυτή πάσχει διότι έρχεται σε αντίθεση με τις γενικές διατάξεις του Α.Κ. περί αποζημίωσης.Δεν έχει θέση σε ένα κείμενο προσαρμογής κοινοτικής οδηγίας. Δεν καθορίζει ποιος αποδεικνύει τον δόλο, εν προκειμένω κατά την δικαστική διαμάχη. Είναι δεδομένο ότι όποιος ασκεί δημόσια εξουσία την ασκεί με σύνεση και χωρίς σκοπιμότητες παρά μόνο στα πλαίσια της νομιμότητας. Συνεπώς δεν διευκρινίζεται εάν κάποιος παραβιάζει την νομιμότητα και υπεισέρχεται στην σφαίρα της σκοπιμότητας αν εμπίπτει στην έννοια της εκ δόλου άσκησης δημόσιας εξουσίας.