Άρθρο 25 – Υποχρέωση συνεργασίας με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο (άρθρο 16 της Οδηγίας)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρ. 2, του παρόντος οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, συνεργάζονται για την παροχή των υπηρεσιών διανομής, αποκλειστικά με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 18 του παρόντος ή του άρθρου 3 της Οδηγίας 2016/97.