Άρθρο 32 – Όροι ενημέρωσης (Άρθρο 23 της Οδηγίας)

1. Οι πληροφορίες των άρθρων 27, 28, 29 και 38 του παρόντος παρέχονται στον πελάτη εγγράφως και δωρεάν, στην ελληνική γλώσσα, ή σε άλλη γλώσσα μετά από συμφωνία των μερών. Οι ως άνω πληροφορίες διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητές στον πελάτη.

2. Κατά παρέκκλιση από τη γενική υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης σύμφωνα με την παρ. 1, οι πληροφορίες των άρθρων 27, 28, 29 και 38 του παρόντος επιτρέπεται να παρέχονται στον πελάτη με ένα από τα ακόλουθα μέσα:
α) σε σταθερό μέσο πλην του χαρτιού, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 4, ή
β) μέσω ιστοτόπου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 5.

3. Ανεξαρτήτως της εφαρμογής της παρ. 2, οι πληροφορίες των άρθρων 27, 28, 29 και 38 του παρόντος παρέχονται σε κάθε περίπτωση εγγράφως στον πελάτη, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση.

4. Οι πληροφορίες των άρθρων 27, 28, 29 και 38 του παρόντος μπορούν να παρέχονται με σταθερό μέσο πλην του χαρτιού, εφόσον:
α) η χρήση του σταθερού μέσου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης διανομέα και πελάτη, και
β) η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληροφόρησης σε χαρτί και σε σταθερό μέσο έχει δοθεί στον πελάτη και εκείνος επέλεξε το σταθερό μέσο.

5. Οι πληροφορίες των άρθρων 27, 28, 29 και 38 του παρόντος μπορούν να παρέχονται μέσω δικτυακού τόπου, αν απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη ή εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η παροχή των πληροφοριών αυτών μέσω δικτυακού τόπου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης διανομέα και πελάτη,
β) ο πελάτης έχει συναινέσει στην παροχή των πληροφοριών αυτών μέσω δικτυακού τόπου,
γ) ο πελάτης έχει ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου και το σημείο αυτού με τις σχετικές πληροφορίες και
δ) οι πληροφορίες αυτές παραμένουν διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο για όσο χρόνο είναι εύλογο να τις αναζητά ο πελάτης.

6. Για τους σκοπούς των παρ. 4 και 5, η παροχή πληροφοριών με σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω ιστοτόπου θεωρείται κατάλληλη, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης διανομέα και πελάτη, εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πελάτης έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί ιδίως η εκ μέρους του πελάτη παροχή στο διανομέα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς αυτής της σχέσης.

7. Στην περίπτωση πώλησης από απόσταση, οι πληροφορίες που δίδονται στον πελάτη από τον διανομέα πριν από τη σύναψη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον διανομέα στον πελάτη σύμφωνα με τις παρ. 1 ή 2, αμέσως μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.