Άρθρο 27 – Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση και λοιπές οργανωτικές υποχρεώσεις (άρθρο 18 της Οδηγίας)

1. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής γνωστοποιεί εγκαίρως και πριν από τη σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης τις ακόλουθες πληροφορίες προς τον πελάτη:
α) την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του, το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και την συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένος,
β) τον αριθμό Ειδικού Μητρώου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον διαδικτυακό σύνδεσμο προς το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης της παρ. 11 του άρθρου 18 του παρόντος, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να εξακριβώσει την εγγραφή του,
γ) ότι παρέχει συμβουλή σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος,
δ) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος,
ε) αν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης,
στ) αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση και
ζ) αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της.

Επιπλέον όσων προβλέπονται στην παρ. 1, ο μεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά. Για τον σκοπό της παροχής αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ο μεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει με εξατομικευμένα και επαγγελματικά κριτήρια, τη σύμβαση ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων γνωστοποιεί εγκαίρως και πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης τις ακόλουθες πληροφορίες προς τον πελάτη:
α) την επωνυμία της, την έδρα της και το γεγονός ότι είναι ασφαλιστική επιχείρηση,
β) ότι παρέχει συμβουλή σχετικά με τα πωλούμενα προϊόντα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος,
γ) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν καταγγελίες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και
δ) τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει έγγραφο αίτησης ασφάλισης και το παρέχει δωρεάν στους διανομείς των προϊόντων της. Πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, οι διανομείς συμπληρώνουν την αίτηση ασφάλισης βάσει των στοιχείων που παρέχει ο πελάτης, λαμβάνουν την υπογραφή του πελάτη επ’ αυτής και παραδίδουν, το μεν πρωτότυπο στην ασφαλιστική επιχείρηση που αναλαμβάνει τον κίνδυνο, το δε αντίγραφό της στον πελάτη. Η αίτηση ασφάλισης, όπως και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται στη συνέχεια πέραν των οριζομένων στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α’ 87), περιέχουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
α) την επωνυμία, τον ΑΦΜ και τον αριθμό Ειδικού Μητρώου του μεσίτη, του πράκτορα ή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη για τη διανομή του ασφαλιστικού προϊόντος,
β) τα στοιχεία της περ. α’ που αφορούν στον μεσίτη, πράκτορα ή ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας που διατηρεί σύμβαση με την ασφαλιστική επιχείρηση, αν αυτός είναι διαφορετικός από τον αναφερόμενο στην περ. α’, και
γ) τα στοιχεία της περ. α’ που αφορούν στον συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, ο οποίος φέρει την τελική ευθύνη επίβλεψης του πράκτορα που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη για τη διανομή του ασφαλιστικού προϊόντος.

4. Στην περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει εξουσιοδότηση και δίδει εντολή σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να προβαίνει στην είσπραξη ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της, και εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων δεν αποδεικνύεται από άλλα ισοδύναμα μέσα, όπως ενδεικτικά καταθετήρια σε τραπεζικό λογαριασμό και αποδεικτικά πληρωμής στα ΕΛΤΑ, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραδίδει στον πελάτη:
α) είτε τη νόμιμη απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων που εξέδωσε η ασφαλιστική επιχείρηση
β) είτε υπογεγραμμένη απόδειξη που εκδίδει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας εισπράττει τα ασφάλιστρα, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη, τα καταβληθέντα από τον πελάτη ασφάλιστρα καθώς και σύντομη περιγραφή της ασφάλισης για την οποία καταβλήθηκαν τα ασφάλιστρα.
Όλες οι παραπάνω αποδείξεις είναι τριπλότυπες, ένα αντίγραφο παραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο στην ασφαλιστική επιχείρηση και το τρίτο τηρείται σε αρχείο από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Το αρχείο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Απαγορεύεται η υποεξουσιοδότηση στην είσπραξη ασφαλίστρων από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της ασφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας ενεργείται η είσπραξη.