Άρθρο 13 – Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης (Άρθρο 6 Οδηγίας)

1. Κάθε (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας με χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη φορά στο έδαφος άλλου κράτους μέλους με ελεύθερη εγκατάσταση ιδρύοντας υποκατάστημα ή έχοντας μόνιμη παρουσία, ενημερώνει εγγράφως για την πρόθεσή του αυτή:
α) το Επιμελητήριο στο Ειδικό Μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένος, και
β) την εποπτική αρχή.

2. Το Επιμελητήριο αποστέλλει στην εποπτική αρχή, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της παρ. 1, τις ακόλουθες πληροφορίες του διαμεσολαβητή:
α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό Ειδικού Μητρώου αυτού,
β) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ο διαμεσολαβητής σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστημα ή να έχει μόνιμη παρουσία,
γ) την κατηγορία διαμεσολάβησης στην οποία έχει εγγραφεί,
δ) τους κλάδους στους οποίους προτίθεται να δραστηριοποιηθεί, αναφέροντας κατά περίπτωση εάν δύναται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,
ε) την επωνυμία κάθε (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας θα διαμεσολαβεί στο κράτος μέλος υποδοχής, εφόσον ο διαμεσολαβητής διαθέτει τη σχετική πληροφορία,
στ) κάθε διεύθυνση της εγκατάστασής του στο κράτος μέλος υποδοχής, στην οποία μπορούν να ζητηθούν έγγραφα,
ζ) το όνομα κάθε αρμόδιου για τη διοίκηση του υποκαταστήματος ή της μόνιμης παρουσίας, και
η) αντίγραφο του υποβληθέντος από τον διαμεσολαβητή ασφαλιστηρίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης ή άλλου εγγράφου κατά την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 20 και την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, η εποπτική αρχή αποστέλλει, εντός 15 ημερών από την παραλαβή τους, τις πληροφορίες της παρ. 2 περ. α’ έως ζ’ στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και λαμβάνει την σχετική επιβεβαίωση παραλαβής των πληροφοριών αυτών.

4. Μόλις λάβει την επιβεβαίωση από το κράτος μέλος υποδοχής, ότι εκείνο παρέλαβε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 3, η εποπτική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον (αντ)ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς και το αρμόδιο Επιμελητήριο, ότι ο διαμεσολαβητής μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος υποδοχής. Επιπλέον, η εποπτική αρχή ενημερώνει τον διαμεσολαβητή:
α) για τις νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 1 της οδηγίας 2016/97/ΕΕ οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής, και τα μέσα με τα οποία αυτές είναι διαθέσιμες, και
β) για την υποχρέωση διαρκούς συμμόρφωσής του προς τις διατάξεις της περίπτωσης α, προκειμένου να αρχίσει τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος υποδοχής, και για και όσο χρόνο δραστηριοποιείται σ’ αυτό.

Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του παρόντος, εάν ο (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας δεν λάβει από την εποπτική αρχή την ως άνω γραπτή ενημέρωση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που εκδήλωσε την πρόθεση της παρ. 1, τότε ο εν λόγω διαμεσολαβητής δύναται να εγκαταστήσει το υποκατάστημα και να αρχίσει την δραστηριότητά του στο κράτος μέλος υποδοχής.

5. Στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος υποδοχής (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, ο οποίος έχει ως χώρα καταγωγής άλλο κράτος μέλος και προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ελεύθερη εγκατάσταση ιδρύοντας υποκατάστημα ή με άλλη μόνιμη παρουσία, η εποπτική αρχή λαμβάνει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, τις πληροφορίες του άρθρου 6 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ.

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των ως άνω πληροφοριών, η εποπτική αρχή επιβεβαιώνει την παραλαβή τους προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα προς αυτήν τις διατάξεις γενικού συμφέροντος του άρθρου 17 του παρόντος ή και των κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεων που ισχύουν στην Ελλάδα για την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και τα μέσα με τα οποία αυτές είναι διαθέσιμες προς το κοινό.

Αν η εποπτική αρχή δεν αποστείλει την γραπτή ενημέρωση εντός του χρόνου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο διαμεσολαβητής μπορεί να εγκαταστήσει το υποκατάστημα και να αρχίσει τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα.

6. Στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος καταγωγής, και αν η εποπτική αρχή έχει λόγους να αμφιβάλλει για την επάρκεια της οργανωτικής διάρθρωσης ή της χρηματοοικονομικής κατάστασης του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, λαμβανομένων υπόψη των δραστηριοτήτων διανομής που προτίθεται να ασκήσει, η εποπτική αρχή δύναται να αρνηθεί να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και στην περίπτωση αυτήν ενημερώνει για τους λόγους της άρνησής της τον (αντ)ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών από το αρμόδιο Επιμελητήριο κατά την παρ. 2. Η άρνηση της εποπτικής αρχής να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1, προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

7. Σε περίπτωση τροποποίησης των πληροφοριών της παρ. 2, ο (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας, ενημερώνει για την τροποποίηση αυτή το αρμόδιο Επιμελητήριο, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τότε που έλαβε την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο Επιμελητήριο γνωστοποιεί την τροποποίηση στην εποπτική αρχή. Το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τότε που ενημερώθηκε, η εποπτική αρχή με την σειρά της γνωστοποιεί την τροποποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Ομοίως, όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος υποδοχής, η εποπτική αρχή λαμβάνει την ανωτέρω ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

8. Για τους σκοπούς του παρόντος, κάθε μόνιμη παρουσία διαμεσολαβητή στο έδαφος της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους που ισοδυναμεί με υποκατάστημα, εξομοιώνεται με υποκατάστημα, εκτός εάν ο διαμεσολαβητής νομίμως έχει μόνιμη παρουσία με διαφορετική νομική μορφή σε αυτό το κράτος μέλος.