Άρθρο 33 – Διασταυρούμενες πωλήσεις (Άρθρο 24 της Οδηγίας)

1. Όταν ασφαλιστικό προϊόν συμπληρώνεται από άλλο, μη ασφαλιστικό προϊόν, ή από υπηρεσία που δεν συγκαταλέγεται στην ιδιωτική ασφάλιση με τη μορφή ενιαίου συνόλου (πακέτου), ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων ενημερώνει τον πελάτη εάν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των διαφορετικών συστατικών στοιχείων χωριστά και, εάν υπάρχει, παρέχει επαρκή περιγραφή των διαφορετικών στοιχείων του πακέτου, καθώς και ενημέρωση για το κόστος και τις χρεώσεις του κάθε στοιχείου χωριστά.

2. Στην περίπτωση της παρ. 1, όταν ο κίνδυνος ή η κάλυψη που παρέχεται από το πακέτο διαφέρει από τον κίνδυνο ή την κάλυψη που παρέχεται από κάθε συστατικό στοιχείο του πακέτου χωριστά, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων παρέχει επαρκή περιγραφή των διαφορετικών στοιχείων ή του πακέτου και του τρόπου με τον οποίο η ενιαία προσφορά μεταβάλλει τον κίνδυνο ή την κάλυψη.

3. Όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται με τη μορφή πακέτου ως συμπληρωματικό άλλου ή άλλων αγαθών ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι αγαθά ή υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να αγοράσει το ασφαλιστικό προϊόν χωριστά. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν είναι συμπληρωματικό σε επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 περ. 2 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’ 14), ή στο άρθρο 4 παρ. 1 σημείο 2 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ σε σύμβαση πίστωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 περ. 3 του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α’ 220), ή στο άρθρο 4 σημείο 3 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ ή σε λογαριασμό πληρωμών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περ. 3 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α’ 47) ή στο άρθρο 2 σημείο 3 της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ.

4. Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τη διανομή ασφαλιστικού προϊόντος περισσοτέρων καλύψεων ταξινομημένων σε διαφορετικούς κλάδους ασφάλισης.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 3, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη σε σχέση με τα ασφαλιστικά προϊόντα που αποτελούν μέρος του συνολικού πακέτου ή της συμφωνίας.