Άρθρο 39 – Δήλωση Αξιολόγησης καταλληλότητας και συμβατότητας του προϊόντος (Άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 5 της Οδηγίας)

1. Επιπροσθέτως όσων προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τη γνώση και την προηγούμενη εμπειρία του πελάτη ως επενδυτή σε προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, τη χρηματοοικονομική κατάστασή του, τη δυνατότητά του να υποστεί απώλειες, καθώς και για τους επενδυτικούς του στόχους, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ανοχής του σε κίνδυνο, ώστε να είναι σε θέση να συστήσουν στον πελάτη το προϊόν που ταιριάζει με το επίπεδο ανοχής του πελάτη στον κίνδυνο, με τη δυνατότητά του να υποστεί ζημίες και με τα άλλα χαρακτηριστικά του.

Όταν ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή μια ασφαλιστική επιχείρηση συστήνουν ένα πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος, στο οποίο περιλαμβάνεται επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, διασφαλίζουν ότι το συνολικό πακέτο, και όχι μόνον το βασιζόμενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν, είναι κατάλληλο για τον πελάτη.

2. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνουν κατά την παρ. 1, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχουν στον πελάτη, πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος όπου αποτυπώνεται η συμβουλή τους και εξηγείται πώς αυτή ανταποκρίνεται στις επιλογές, στους στόχους και στα άλλα χαρακτηριστικά του πελάτη που αναφέρονται στην παρ. 1. Η Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος δίδεται με έγγραφο ή άλλο σταθερό μέσο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του παρόντος.

3. Στην περίπτωση της πώλησης από απόσταση επενδυτικού προϊόντος που βασίζεται σε ασφάλιση, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση μπορούν να παρέχουν τη Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος με έγγραφο ή άλλο σταθερό μέσο αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο πελάτης συμφώνησε να παραλάβει τη Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος μετά τη σύναψη της σύμβασης,
β) η Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος παρέχεται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και
γ) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση προσέφεραν προηγουμένως στον πελάτη τη δυνατότητα να καθυστερήσει τη σύναψη της σύμβασης προκειμένου να παραλάβει πρώτα τη Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος της εν λόγω σύμβασης, αλλά εκείνος επέλεξε να την παραλάβει μετά.

4. Σε κάθε περίπτωση που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση έχουν ενημερώσει τον πελάτη ότι θα πραγματοποιούν περιοδική επαναξιολόγηση της καταλληλότητας του επενδυτικού προϊόντος που βασίζεται σε ασφάλιση, τότε οφείλουν να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία της παρ. 1 και να αποστέλλουν στον πελάτη επικαιροποιημένη Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος.
5. Στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση δεν εξασφαλίσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της παρ. 1 και των σχετικών διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2359 της Επιτροπής, καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ιδίου ως άνω Κανονισμού, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να απέχουν από την παροχή συμβουλής στον πελάτη σχετικά με το επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση, και να τον ενημερώσουν ότι, λόγω ελλιπούς εκ μέρους του πληροφόρησης, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν κατά πόσον το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση είναι κατάλληλο για αυτόν, ώστε να του παρέχουν τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλόλητας προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης, αν και έλαβε την προηγούμενη ενημέρωση, επιθυμεί να συνάψει τη συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να αξιολογήσουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύμφωνα με την παρ. 1, αν το συγκεκριμένο προϊόν είναι συμβατό με τον πελάτη, και στην περίπτωση που δεν είναι συμβατό, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν γι’ αυτό. Στην περίπτωση διασταυρούμενης πώλησης, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν επιπλέον να εξετάσουν κατά πόσον το συνολικό πακέτο είναι ενδεδειγμένο για τον συγκεκριμένο πελάτη.

6. Η ενημέρωση της περ. β και γ της παρ. 5 γίνεται υπό τους όρους του άρθρου 32 του παρόντος.

7. Η εποπτική αρχή δύναται με απόφασή της να παρέχει διευκρινίσεις ή και να ορίζει ελάχιστα πρότυπα για τη διαδικασία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας του προϊόντος, να προβλέπει την τυποποίηση της παρεχόμενης Δήλωσης Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος και της προειδοποίησης λόγω μη συμβατότητας προϊόντος, και ιδίως να εξειδικεύει την έκταση, τη μορφή και το περιεχόμενό τους, να ρυθμίζει κάθε άλλη κατά την κρίση της λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και να καθορίζει τις διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της ως άνω απόφασης.

  • Άρθρο 39 παρ 6
    Πιθανά να εξηγείται…Κείμενο οι πληροφορίες που απαιτούνται α) δυνάμει της παρ.1 β) των σχετικών διατάξεων του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού……και γ) καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ.4 του ιδίου κανονισμού…… μάλλον λάθος γραμμένο, δε βγαίνει νόημα καθώς δεν υπάρχουν περιπτώσεις β και γ στην παράγραφο 5 !

  • Άρθρο 39 παρ 6
    Πιθανά να εξηγείται…Κείμενο οι πληροφορίες που απαιτούνται α) δυνάμει της παρ.1 β) των σχετικών διατάξεων του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού……και γ) καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ.4 του ιδίου κανονισμού……

    μάλλον λάθος γραμμένο, δε βγαίνει νόημα καθώς δεν υπάρχουν περιπτώσεις β και γ στην παράγραφο 5 !