Άρθρο 17 – Παράβαση των κανόνων περί προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (Άρθρο 11 της Οδηγίας)

1. Διανομείς με άλλο κράτος μέλος καταγωγής από την Ελλάδα, που ασκούν τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα είτε μέσω της ελευθερίας εγκατάστασης είτε μέσω της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζουν τις διατάξεις της ασφαλιστικής, τραπεζικής, χρηματιστηριακής και περί καταναλωτή νομοθεσίας που αποβλέπουν στην προστασία των ληπτών ασφάλισης, ασφαλισμένων και τρίτων δικαιούχων αποζημίωσης ή άλλες διατάξεις δημοσίου συμφέροντος του ελληνικού δικαίου.
2. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προσδιορίζεται ποιοι εκ των υφισταμένων κανόνων της νομοθεσίας για τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων αποτελούν κανόνες περί προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (κανόνες δημοσίου συμφέροντος).
3. Η εποπτική αρχή διασφαλίζει ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την εφαρμογή των κανόνων δημοσίου συμφέροντος της παρ. 2 είναι ανάλογος της επιδιωκόμενης προστασίας των καταναλωτών. Η εποπτική αρχή παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων δημοσίου συμφέροντος της παρ. 2, ώστε να διασφαλίζει ότι ικανοποιείται η απαίτηση του προηγούμενου εδαφίου.
4. Στον ιστότοπο της εποπτικής αρχής δημοσιεύονται η απόφαση της παρ. 2, πληροφορίες για τις προβλέψεις του άρθρου 29 παρ. 1 περ. γ και του άρθρου 31 του παρόντος, και κάθε άλλη κατά την κρίση της χρήσιμη πληροφορία, σχετικά με τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες δημοσίου συμφέροντος περί της δραστηριότητας διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων. Η ανάρτηση επικαιροποιείται σε τακτική βάση.
5. Η εποπτική αρχή παρέχει στην ΕΑΑΕΣ τον υπερσύνδεσμο προς το σημείο του ιστοτόπου της, όπου δημοσιεύει τις πληροφορίες της παρ. 4, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που ζητείται από την ΕΑΑΕΣ.
6. Η εποπτική αρχή καθίσταται η αρμοδία αρχή που παρέχει πληροφορίες, ως ενιαίο σημείο επαφής της παρ. 4 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, σχετικά με τους κανόνες δημοσίου συμφέροντος που ισχύουν στην Ελλάδα για την δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου αναγράφεται στον ιστότοπό της.
7. Η εποπτική αρχή ενημερώνει σχετικά με τους κανόνες δημοσίου συμφέροντος τα κράτη μέλη καταγωγής των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή με εγκατάσταση ή με μόνιμη παρουσία, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 11 και παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος.
8. Όταν η εποπτική αρχή ενεργεί σαν αρμοδία αρχή του κράτους μέλους υποδοχής στο πλαίσιο της παρ. 5 του άρθρου 115 και της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4364/2016, ενημερώνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή/και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και για τους κανόνες της νομοθεσίας για τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων που αποτελούν κανόνες περί προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.