Άρθρο 19 – Επαγγελματικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων (άρθρο 10 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)

1. Για την έναρξη της άσκησης δραστηριότητας διανομής, το ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης των ασφαλιστικών πρακτόρων, των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών (αντ)ασφαλίσεων και το ή τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των αγροτικών συνεταιρισμών, που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, οι υπάλληλοι των ως άνω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, τα μέλη διοίκησης των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα αυτή, κατέχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών και την άσκηση των καθηκόντων τους και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και επάρκειας του Παραρτήματος Ι.

2. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται ότι ένα φυσικό πρόσωπο κατέχει επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, είτε ως προϋπόθεση εγγραφής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Ειδικό Μητρώο κατά τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στο άρ. 18 του παρόντος, είτε ως προϋπόθεση για την έναρξη άσκησης δραστηριότητας διανομής από τις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ως άνω απόφαση μπορεί ιδίως να προβλέπει τη διενέργεια γραπτής εξέτασης, τις γνωστικές περιοχές της εξέτασης, να ορίζει πότε η εξέταση θεωρείται επιτυχής, να προβλέπει την χορήγηση πιστοποίησης ή άλλου αποδεικτικού επιτυχούς εξέτασης, καθώς και να προβλέπει το περιεχόμενο της πιστοποίησης ή του αποδεικτικού και την διάρκεια ισχύος του. Η απόφαση μπορεί επίσης να προσαρμόζει τις προβλέψεις του προηγούμενου εδαφίου ανάλογα με την φύση της ασκούμενης δραστηριότητας διανομής ή την κατηγορία του διανομέα ή/και ανάλογα με τα ασφαλιστικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της διανομής, καθώς και να προβλέπει κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια διαδικαστικής ή διαχειριστικής φύσεως σχετικά με την πλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1.

3. Το ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης των ασφαλιστικών πρακτόρων, των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών (αντ)ασφαλίσεων και το ή τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων επενδύσεων και αγροτικών συνεταιρισμών, που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, τα μέλη διοίκησης των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα αυτή, υποχρεούνται σε επαγγελματική εκπαίδευση διαρκείας τουλάχιστον 15 ωρών κατ’ έτος, προκειμένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης.

4. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η πρόβλεψη της παρ. 3 και να προβλέπεται μηχανισμός επαγγελματικής κατάρτισης και εξέλιξης των προσώπων της παρ. 3, είτε ως προϋπόθεση για την διατήρηση της εγγραφής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Ειδικό Μητρώο κατά τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος, είτε ως προϋπόθεση για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας διανομής από τις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ως άνω απόφαση μπορεί ιδίως να εξειδικεύει το είδος, το περιεχόμενο και τον τρόπο παρακολούθησης της 15ωρης εκπαίδευσης, να προβλέπει τον μηχανισμό για τη διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τον τρόπο πιστοποίησης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, τον χρόνο για την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών στο Ειδικό Μητρώο και να προσαρμόζει τις προβλέψεις της ανάλογα με την συγκεκριμένη δραστηριότητα ή την κατηγορία του διανομέα και τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της διανομής.

5. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διανομής ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας, χορηγούν προς το αρμόδιο Επιμελητήριο έγγραφη βεβαίωση ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες του ή των ειδικώς εξουσιοδοτημένων μη μελών του οργάνου διοίκησης των εν λόγω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες των υπαλλήλων τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα αυτή, πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου οι εν λόγω διαμεσολαβητές να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο του άρ. 18 κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος.

6. Ο παρών νόμος και οι κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις ουδόλως επηρεάζουν την ισχύ των ήδη εκδοθεισών βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης, καθώς και των βεβαιώσεων περαίωσης σεμιναρίου επανεκπαίδευσης, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  • 27 Ιουνίου 2018, 21:49 | Takis Kakouris

    Άρθρο 19 παρ.3

    Χωρίς να παραγνωρίζεται το κόστος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπόχρεων προς τούτο, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια αυστηρότερη προσέγγιση με αύξηση των κατ΄ελάχιστον απαιτουμένων ωρών εκπαίδευσης κατ΄ έτος, ίσως κυρίως για τα πιο σημαντικά δίκτυα διανομής. 15 ώρες ισούνται περίπου με δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός έτους. Άλλωστε η εκπαίδευση έχει εγγενώς ανταποδοτική φύση και για τους επενδύοντες σε αυτή και για την «αγορά». Και τα δεδομένα της αγοράς αλλάζουν καθημερινά με την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και την διείσδυση των άμεσων καναλιών διανομής.