Άρθρο 11 – Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Άρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Κάθε (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας με χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη φορά σε άλλο κράτος μέλος με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ενημερώνει εγγράφως για την πρόθεσή του αυτή:
α) το Επιμελητήριο, στο Ειδικό Μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένος, και
β) την εποπτική αρχή.

2. Το Επιμελητήριο αποστέλλει στην εποπτική αρχή, εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της παρ. 1, τις ακόλουθες πληροφορίες του διαμεσολαβητή:
α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό Ειδικού Μητρώου αυτού,
β) το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του,
γ) την κατηγορία διαμεσολάβησης της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος, στην οποία έχει εγγραφεί,
δ) τους κλάδους στους οποίους προτίθεται να δραστηριοποιηθεί, αναφέροντας κατά περίπτωση, εάν δύναται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,
ε) την επωνυμία κάθε (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας θα διαμεσολαβεί στο κράτος μέλος υποδοχής, εφόσον ο διαμεσολαβητής διαθέτει τη σχετική πληροφορία, και
στ) αντίγραφο του υποβληθέντος από τον διαμεσολαβητή ασφαλιστηρίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης ή άλλου εγγράφου κατά την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 20 και την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος.

3. Η εποπτική αρχή αποστέλλει τις πληροφορίες των περ. α’ έως ε’ της παρ. 2, εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή τους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, στο οποίο ο διαμεσολαβητής της παρ. 1 σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί.

4. Μόλις η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής αποστείλει βεβαίωση προς την εποπτική αρχή για την παραλαβή των πληροφοριών της παρ. 2, η εποπτική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον (αντ)ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς και το αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ότι οι πληροφορίες έχουν παραληφθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και ότι ο διαμεσολαβητής μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές του σε αυτό. Η εποπτική αρχή ενημερώνει ταυτόχρονα τον διαμεσολαβητή:
α) για τις νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 1 της οδηγίας 2016/97/ΕΕ, οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής και τα μέσα με τα οποία αυτές είναι διαθέσιμες, και
β) για την υποχρέωση διαρκούς συμμόρφωσής του προς τις διατάξεις της περίπτωσης α’, προκειμένου να αρχίσει τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος υποδοχής, και για όσο χρόνο δραστηριοποιείται σ’ αυτό.

5. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος υποδοχής (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας με χώρα καταγωγής άλλο κράτος μέλος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα μέσω Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, η εποπτική αρχή είναι η αρμόδια αρχή να λαμβάνει από το κράτος μέλος καταγωγής τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ.

Η εποπτική αρχή επιβεβαιώνει χωρίς καθυστέρηση την παραλαβή των πληροφοριών του προηγουμένου εδαφίου προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ανακοινώνοντας ταυτοχρόνως προς αυτήν τις διατάξεις γενικού συμφέροντος του άρθρου 17 του παρόντος ή και των κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεων που ισχύουν στην Ελλάδα για την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και τα μέσα με τα οποία αυτές είναι διαθέσιμες στο κοινό.

6. Σε περίπτωση τροποποίησης των πληροφοριών της παρ. 2, ο (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας, ενημερώνει για την τροποποίηση αυτή το αρμόδιο Επιμελητήριο, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν πραγματοποιηθεί. Το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που έλαβε την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, το Επιμελητήριο γνωστοποιεί την τροποποίηση στην εποπτική αρχή. Το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που ενημερώθηκε, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί με την σειρά της την τροποποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Αντιστοίχως, όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος υποδοχής κατά την παρ. 5, η εποπτική αρχή λαμβάνει την ανωτέρω ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.