Άρθρο 07 – Συνεργασία με την ΕΑΑΕΣ και εποπτική σύγκλιση

1. Η εποπτική αρχή, για τους σκοπούς του παρόντος, συνεργάζεται με την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και παρέχει αμελλητί σε αυτήν όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο της σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.

2. Η εποπτική αρχή λαμβάνει υπόψη της τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και τα εποπτικά εργαλεία και τις εποπτικές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί ή προτείνονται ως βέλτιστα από την ΕΑΑΕΣ.

3. Η εποπτική αρχή συμμετέχει σε όλες τις εργασίες, δράσεις και δραστηριότητες καθώς και σε όλες τις αναγκαίες επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας της ΕΑΑΕΣ που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της δυνάμει του παρόντος.

4. Η εποπτική αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές, τις συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, καθώς και από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές μέσω της Μικτής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της δυνάμει του παρόντος, εκδίδει σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αιτιολογεί στην ΕΑΑΕΣ τυχόν μη συμμόρφωση.