Άρθρο 40 – Επιβολή κυρώσεων και συναφείς ρυθμίσεις (άρθρο 31 της Οδηγίας)

1. Η εποπτική αρχή μπορεί να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του παρόντος ή και των κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεων, ενεργώντας είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλες αρχές, ή και κατόπιν αιτήσεως για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Σε περίπτωση υποθέσεων με διασυνοριακό χαρακτήρα, η εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες εθνικές ή ενωσιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών αρχών, αναφορικά με τις κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος και λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την σχετική κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

2. Στην περίπτωση που ο παραβαίνων (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, οι κυρώσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο και, επιπλέον αυτού, στο ή στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων κατά τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, οι κυρώσεις και τα μέτρα δύναται να επιβληθούν και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που η Εποπτική αρχή διαπιστώσει ότι φέρει την ευθύνη ή και προέβη στην παράβαση.

3. Στην περίπτωση που ο παραβαίνων είναι (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση, οι κυρώσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο και, επιπλέον αυτού, στα κατ’ άρθρο 29 παρ. 2 ν. 4364/2016 μέλη της διοίκησης αυτού, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που η Εποπτική αρχή διαπιστώσει ότι φέρει την ευθύνη ή και προέβη στην παράβαση. Κατά των αποφάσεων της εποπτικής αρχής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.