Άρθρο 28 – Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια (άρθρο 19 της Οδηγίας)

1. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εγκαίρως πριν από τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης παρέχει στον πελάτη, επιπροσθέτως όσων προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος, και τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Εάν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της,
β) Εάν ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,
γ) Σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος:
γα) Αν είναι μεσίτης, ότι παρέχει συμβουλή βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, δηλαδή με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε αυτός να είναι σε θέση να προβεί σε εξατομικευμένη σύσταση, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, της ασφαλιστικής σύμβασης που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του πελάτη.
γβ) Αν ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέμει προϊόντα μίας μόνον ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε αυτή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη δραστηριότητά του είτε όχι, ενημερώνει τον πελάτη για την αποκλειστικότητα της συνεργασίας και για την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης.
γγ) Αν ο ασφαλιστικός πράκτορας δραστηριοποιείται σε συνεργασία με περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γνωστοποιεί στον πελάτη τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα προϊόντα των οποίων διανέμει. Και
δ) Τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης.
ε) Σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης αν εργάζεται:
εα) βάσει αμοιβής απευθείας από τον πελάτη,
εβ) βάσει προμήθειας κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο,
εγ) βάσει άλλου τύπου αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου, κάθε είδους οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης, ή
εδ) βάσει συνδυασμού οποιουδήποτε τύπου αμοιβής ορίζεται στις περιπτώσεις εα’ έως εγ’.

2. Εάν ο πελάτης, με αφορμή την ασφαλιστική σύμβαση και μετά τη σύναψή της, πραγματοποιεί καταβολές πέραν των προβλεπομένων ασφαλίστρων και πληρωμών, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής γνωστοποιεί επίσης στον πελάτη, για καθεμία από τις μεταγενέστερες πληρωμές, τις πληροφορίες της περίπτωσης δ’ της παρ. 1.

3. Εγκαίρως πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, η ασφαλιστική επιχείρηση κατά την από αυτήν διενέργεια δραστηριότητας διανομής ενημερώνει τον πελάτη για τη φύση της αμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοί της σε σχέση με την διανομή της ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η αμοιβή συνδέεται με καταβολές πέραν των προβλεπομένων ασφαλίστρων και πληρωμών ή με καταβολές από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη.