Άρθρο 34 – Έγκριση προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης (Άρθρο 25 της Οδηγίας)

1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που δημιουργούν ασφαλιστικό προϊόν προς πώληση, διαθέτουν, εφαρμόζουν και επανεξετάζουν στρατηγική διανομής, πολιτική και διαδικασία για την έγκριση κάθε ασφαλιστικού προϊόντος ή για την έγκριση σημαντικών προσαρμογών σε υφιστάμενο ασφαλιστικό προϊόν, πριν το προωθήσουν στην αγορά ή το διανείμουν σε πελάτη. Η διαδικασία έγκρισης είναι κατάλληλη και ανάλογη προς τη φύση του ασφαλιστικού προϊόντος και κατ’ ελάχιστον:
α) εντοπίζει και προσδιορίζει συγκεκριμένη αγορά-στόχο για κάθε προϊόν,
β) διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την προσδιορισμένη αγορά – στόχο,
γ) διασφαλίζει ότι η σκοπούμενη στρατηγική διανομής είναι κατάλληλη για την προσδιορισμένη αγορά-στόχο και
δ) λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το ασφαλιστικό προϊόν διανέμεται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 παρακολουθούν, επανεξετάζουν και αναθεωρούν τακτικά τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουν ή προωθούν στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον δυνητικό κίνδυνο για την προσδιορισμένη αγορά – στόχο, με σκοπό να αξιολογούν τουλάχιστον κατά πόσο το ασφαλιστικό προϊόν συνεχίζει να είναι συνεπές με τις ανάγκες της προσδιορισμένης αγοράς – στόχου και κατά πόσον η στρατηγική διανομής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη.

3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές που δημιουργούν ασφαλιστικό προϊόν προς πώληση, θέτουν στη διάθεση των διανομέων της παρ. 4 του παρόντος τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστικό προϊόν και τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η προσδιορισμένη αγορά στόχος του ασφαλιστικού προϊόντος.

4. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων που δίδουν συμβουλή ή προτείνουν ασφαλιστικά προϊόντα που δεν δημιουργούν οι ίδιοι, διαθέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για να λαμβάνουν τις πληροφορίες της παρ. 3 και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισμένη αγορά-στόχο για κάθε ασφαλιστικό προϊόν.

5. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του παρόντος δεν απαλλάσσει τον διανομέα από κάθε άλλη υποχρέωση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη, τη Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος, την προειδοποίηση για τη μη συμβατότητα του προϊόντος, τον εντοπισμό και τη διαχείριση φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων και τις κάθε είδους οικονομικές απολαβές του διανομέα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

6. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στην ασφάλιση μεγάλων κινδύνων.