Άρθρο 09 – Καταγγελίες (άρθρο 14 της Οδηγίας)

1. Η εποπτική αρχή διαθέτει διαδικασία για την υποβολή, παραλαβή και διαχείριση έγγραφων καταγγελιών από τον πελάτη και κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, κατά διανομέων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων και κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο διενεργεί πράξεις διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων. Οι καταγγελίες αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή και των κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεων.

2. Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, η εποπτική αρχή είναι αρμοδία να ερευνά τη βασιμότητα των καταγγελιών της παρ. 1 και, αφού ασκηθεί από τους ελεγχόμενους το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, δύναται στον βαθμό που διαπιστωθούν παραβάσεις, να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο αντιστοίχως ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή αποστέλλει απάντηση στον καταγγέλλοντα επί του περιεχομένου της καταγγελίας αυτού.

  • 27 Ιουνίου 2018, 21:37 | Takis Kakouris

    Άρθρο 9 παρ. 2

    Το τελευταίο εδάφιο πρέπει να περιέχει μια μεγαλύτερη «δέσμευση» της εποπτικής αρχής, τουλάχιστον κατά τα προηγούμενα πρότυπα του άρθρου 10 του πδ 190/2006. Προτείνουμε όπως η εποπτική αρχή αποστέλλει αν όχι εντός προθεσμίας τουλάχιστον εντός εύλογου χρόνου απάντηση, και μάλιστα αιτιολογημένη, στον καταγγέλλοντα επί του περιεχομένου της καταγγελίας του.

  • 26 Ιουνίου 2018, 19:50 | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

    Θα πρέπει να οριστεί ένας χρονικός περιορισμός π.χ 40 η 50 μέρες ώστε να είναι υποχρεωμένη να ερευνά κ να απαντάτε η εκάστοτε καταγγελία