Άρθρο 06 – Διενέργεια ελέγχων

1. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί, η εποπτική αρχή μπορεί να διενεργεί, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή μη, ελέγχους σε (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις, (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας. Επίσης, η εποπτική αρχή μπορεί να διενεργεί ελέγχους:
α) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος αλλά, είτε του έχουν ανατεθεί εξωτερικά λειτουργίες της (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4364/2016, είτε είναι τρίτος με τον οποίον η (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή η οποία είναι αναγκαίο να ελεγχθεί για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, και
β) σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μόνο όμως στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεων, και εφόσον ο έλεγχος δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης ή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

2. Η εποπτική αρχή, κατά την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της,
α) έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο ή άλλο στοιχείο υπό οποιαδήποτε μορφή, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ελεγχόμενου εντός και εκτός της Ελλάδας, που τηρούνται είτε στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ή αλλού, και μπορεί να λαμβάνει αντίγραφό του, ακόμη και εάν αυτό περιέχει απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
β) μπορεί να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημόσια αρχή,
γ) μπορεί να απαιτεί τη διακοπή της πώλησης συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος ή τη διακοπή δραστηριότητας ή πρακτικής προώθησης προϊόντος που είναι αντίθετη με τον παρόντα νόμο ή/και στις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις ή/και στη σχετική ενωσιακή ασφαλιστική νομοθεσία,
δ) μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και να αναθέτει εξακριβώσεις, μελέτες, έρευνες και κατά περίπτωση έργα σε εξωτερικούς συνεργάτες,
ε) μπορεί να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετικά με συμβάσεις που βρίσκονται στην κατοχή (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή έχουν συναφθεί με τρίτους.
Κατά τη διενέργεια ελέγχων από την εποπτική αρχή ή τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, δυνάμει του παρόντος και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας περί άσκησης της εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς, τα υποκείμενα στους ελέγχους αυτούς πρόσωπα δεν δικαιούνται να επικαλεστούν το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων ή τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή άλλο απόρρητο έναντι των αρμόδιων αρχών ή των εξουσιοδοτημένων από αυτές για τη διενέργεια του ελέγχου προσώπων.

3. Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που υποβάλλουν στην εποπτική αρχή είναι πλήρεις, ακριβείς και κατάλληλες για την άσκηση του εποπτικού έργου.

4. Τα πάσης φύσεως έγγραφα που υποβάλλονται από τους διανομείς στην εποπτική αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις, είναι στην ελληνική γλώσσα. Η εποπτική αρχή μπορεί να λαμβάνει υπόψη της έγγραφα σε άλλες επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες, εφόσον κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της έχει, κατά τον χρόνο εκείνο, την δυνατότητα να το πράξει.