Άρθρο 22 – Διατήρηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο και διαγραφή (άρθρο 3 παρ. 4 εδ. η, άρθρο 10 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)

1. Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας υποβάλλουν στο αρμόδιο Επιμελητήριο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή τους, τα έγγραφα των άρθρων 20 και 21 του παρόντος, εξαιρουμένης της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20 και της περ. α παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
α) το έγγραφο της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 20 υποβάλλεται κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους,
β) το ένα ή τα περισσότερα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 19 του παρόντος, προσκομίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της απόφασης αυτής, και
γ) η υπεύθυνη δήλωση των περ. ζ’ και η’ του άρθρου 20 και των περ. ζ’ και η’ του άρθρου 21 του παρόντος, όποτε τροποποιηθεί η σχετική πληροφορία.

2. Επιπλέον των παραπάνω, ο μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων υποβάλλει στο αρμόδιο Επιμελητήριο , μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική επιχείρηση κατά το προηγούμενο έτος.

3. Σε κάθε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που το αρμόδιο Επιμελητήριο διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 19, 20 και 21 του παρόντος, το Επιμελητήριο διαγράφει αμελλητί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το Ειδικό Μητρώο και γνωστοποιεί αντίγραφο της πράξεως διαγραφής στην εποπτική αρχή, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης διαγραφής.