Άρθρο 21 – Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας (άρθρο 10 παρ. 3 τελ. εδ. και παρ. 5 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)

1. Για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας προσκομίζει στο αρμόδιο Επιμελητήριο τα ακόλουθα έγγραφα:
α) απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμοδίου Επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, καθ` υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητας και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,
δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση,
ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την αστική ευθύνη για τις ενέργειες του διαμεσολαβητή,
στ) τη βεβαίωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος,
ζ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν οφείλει σε άλλον διανομέα χρήματα από ασφαλιστικές εργασίες, τα οποία έχουν καταψηφισθεί σε βάρος του με εκτελεστό τίτλο, και
η) υπεύθυνη δήλωση του διαμεσολαβητή με τις ακόλουθες πληροφορίες:
ηα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή, και τα ποσοστά της συμμετοχής αυτής,
ηβ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή, και
ηγ) διαβεβαίωση ότι οι συμμετοχές αυτές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας αρχής.

2. Τα έγγραφα των περ. α, β, γ, δ και στ της παρ. 1 αφορούν:
α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατομική επιχείρηση, και
β) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης, τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανομής του υποψηφίου προς εγγραφή νομικού προσώπου.

3. Επιπλέον των οριζομένων στην παρ. 2, τα έγγραφα των περ. γ, ε και ζ της παρ. 1 αφορούν στο αιτούμενο την εγγραφή φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της περ. η’ της παρ. 1 το αιτούμενο την εγγραφή νομικό πρόσωπο.