Άρθρο 43 – Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και λοιπών μέτρων (Άρθρο 34 της Οδηγίας)

Κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή άλλων μέτρων και την επιμέτρηση των διοικητικών προστίμων, η εποπτική αρχή αξιολογεί όλες τις σχετικές συνθήκες, στις οποίες περιλαμβάνονται κατά περίπτωση:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που προέβη στην παράβαση,
γ) ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα του πελάτη,
δ) η ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση στον πελάτη ή σε τρίτους, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ύψους της,
ε) το ύψος του κέρδους που αποκτήθηκε ή της ζημίας που αποφεύχθηκε από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους,
στ) τα μέτρα που έλαβε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποτροπή και μη επανάληψη της παράβασης στο μέλλον, καθώς και η τυχόν ανόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε στον πελάτη ή σε τρίτους,
ζ) η οικονομική κατάσταση του φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προκύπτει είτε από το ετήσιο εισόδημα του φυσικού προσώπου είτε από το συνολικό κύκλο εργασιών του νομικού προσώπου,
η) ο βαθμός συνεργασίας του φυσικού ή νομικού προσώπου με την εποπτική αρχή, και
θ) η κατ’ επανάληψη τέλεση παραβάσεων του παρόντος.

  • 27 Ιουνίου 2018, 21:38 | Takis Kakouris

    Θεωρούμε ότι η ορθή συμπερίληψη όλων των κριτηρίων θα πρέπει να επισημανθεί ως ενδεικτική. Πολύ σημαντική στη βαρύτητα μιας παράβασης είναι και η ευρύτερη σημασίας της ως μια πρακτική που αν έχει γενικευθεί ή γενικευθεί στο μέλλον θα μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στην συστημική λειτουργία της ασφαλιστικής διανομής εν γένει και ιδίως εις βάρος των πελατών/καταναλωτών.