Άρθρο 31 – Εξαιρέσεις παροχής πληροφοριών (Άρθρο 22 παρ. 1 της Οδηγίας)

1. Στην περίπτωση που ο διανομέας (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων ασκεί δραστηριότητες διανομής σε σχέση με την αντασφάλιση και την ασφάλιση μεγάλων κινδύνων, απαλλάσσεται της υποχρέωσης παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 29 του παρόντος.

2. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης παροχής συμβουλής της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος, οι περιπτώσεις διανομής που διενεργούνται:
α) για τη σύναψη υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφάλισης και
β) όταν ο πελάτης εμπίπτει στην έννοια του «επαγγελματία», σύμφωνα με την περ. 10 της παρ. 1 του άρ. 4 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α 14) και την περ. 10 της παρ. 1 του άρ. 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

3. Ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων απαλλάσσεται της υποχρέωσης να παρέχει τις πληροφορίες των άρθρων 38 και 39 του παρόντος, όταν ο πελάτης εμπίπτει στην έννοια του «επαγγελματία», σύμφωνα με την περ. 10 της παρ. 1 του άρ. 4 του Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α 14) και την περ. 10 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.