Άρθρο 23 – Επαγγελματικές και οργανωτικές υποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων (άρθρο 10 παρ. 8 της Οδηγίας)

1. Με ευθύνη του διοικητικού τους συμβουλίου, οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκρίνουν, εφαρμόζουν και αναθεωρούν τακτικά τις εσωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους και διαθέτουν εσωτερική λειτουργία για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των εγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζουν ότι το ή τα μέλη της διοίκησης που είναι υπεύθυνα για τη διανομή των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων:
α) διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) δεν έχουν καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, καθ` υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητας και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
γ) δεν έχουν πτωχεύσει ή, αν είχαν πτωχεύσει, ότι έχουν αποκατασταθεί,
δ) δεν έχουν υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, και
ε) κατέχουν το ένα ή τα περισσότερα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται από την Απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος.

2. Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεσπίζουν, διατηρούν και τηρούν επικαιροποιημένα αρχεία με όλα τα έγγραφα για τη συμμόρφωσή τους με το παρόν άρθρο και γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή κάθε σχετικό δικαιολογητικό, αμέσως μόλις ζητηθεί.

3. Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή το ονοματεπώνυμο του ή των μελών της διοίκησής τους κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4364/2016, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων. Κάθε αλλαγή αυτών γνωστοποιείται στην εποπτική αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τότε που ελήφθη η σχετική απόφαση. Όσον αφορά στην εκπλήρωση των οργανωτικών υποχρεώσεών τους εκ του παρόντος και ιδίως εκ των άρθρων 4 παρ. 7, 19, 23, 25, 27 παρ. 3 και 4, 29 παρ. 3 έως 5, 34 και 37 αυτού, οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4364/2016 περί του συστήματος διακυβέρνησης.

4. Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκρίνουν, εφαρμόζουν και αναθεωρούν τακτικά τις εσωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους και διαθέτουν εσωτερική λειτουργία για να εκπληρώνουν τις εκ της παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος υποχρεώσεις τους. Οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες κατ’ ελάχιστον προβλέπουν μέσα κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των μελών διοίκησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς και των υπαλλήλων τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα της διανομής, τα οποία αντιστοιχούν στις απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων του Παραρτήματος Ι που είναι συναφείς με τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθούν τα πρόσωπα αυτά, και δίδουν αμέσως μόλις τους ζητηθεί τις σχετικές πληροφορίες στην εποπτική αρχή.

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:18 | Ioannis Tzanakos

  Καλησπέρα σας,

  αναφορικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ που διέπει την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, σας ενημερώνουμε πως το νομοσχέδιο που θέσατε σε διαβούλευση δεν περιλαμβάνει κανένα άρθρο για τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, γεγονός που είναι αντίθετο με την γενικότερη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

  Είναι πολύ σημαντικό να προσθεθεί κάποια παράγραφος, αν όχι άρθρο στο νόμοσχέδιο που κατά παρέκκλιση, Θα επιτρέπει σε οντότητες χαμηλού δημόσιου συμφέροντος σαν τη δική μας να εφαρμόζουν πιο ήπια μέτρα που θα επιβαρύνουν ανάλογα τη λειτουργία τους. Η Οδηγία IDD ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς αναφορικά με τα κανάλια διανομής και λιγότερο με τις (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες.

  Ο συνεταιρισμός μας είναι ειδικευμένου σκοπού, μικρού μεγέθους και πολυπλοκότητας. Λειτουργεί με πελάτες – μέλη, χωρίς κανάλια διανομής και διαμεσολαβητές, προωθώντας την απευθείας ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης των μελών του. Στη δικιά μας περίπτωση δεν υφίσταται παροχή συμβουλών ή πώληση ασφαλιστικού προϊόντος, διότι ο παραγωγός είναι και πελάτης με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων όπως τις περιγράφει η Οδηγία.

  Δεν υφίστανται προμήθειες, τέλη, επιβαρύνσεις ή άλλες πληρωμές, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους ή οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ή μη χρηματικού οφέλους ή κινήτρου, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες του μοναδικού ασφαλιστικού προϊόντος που παρέχουμε στα μέλη μας.

  Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση,
  Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Κινδύνων
  ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ ΣΥΝ ΠΕ