Άρθρο 26 – Γενικές αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς (άρθρο 17 της Οδηγίας)

1. Οι διανομείς (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, ενεργούν πάντοτε με έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη.

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 31 του παρόντος, όταν ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα ή το κράτος μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης είναι η Ελλάδα ή ο ασφαλισμένος ή/και ο λήπτης της ασφάλισης είναι κάτοικος Ελλάδας, η παροχή συμβουλής προς τον πελάτη από τον διανομέα σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 39 του παρόντος είναι υποχρεωτική κατά τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων όλων των κλάδων ασφάλισης.

3. Οι διανομείς (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων:
α) επεξηγούν στον πελάτη τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων που προτείνουν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πελάτη και διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη,
β) επισημαίνουν στον πελάτη τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, και τον ενημερώνουν για την υποχρέωσή του να προκαταβάλλει το ασφάλιστρο και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής του οφειλόμενου ασφαλίστρου,
γ) ενημερώνουν τον πελάτη για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συμβολαίου του, και του χορηγούν τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής,
δ) ενημερώνουν τον πελάτη σε περίπτωση που παύσουν να ασκούν τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διανομής, και
ε) προωθούν μόνο προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές. Όλως ενδεικτικώς, απαγορεύεται να:
α) παρουσιάζουν παραπλανητικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης,
β) υπόσχονται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθούν, ή αποκρύπτουν κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει,
γ) δημιουργούν, αναπαράγουν και διαδίδουν δηλώσεις και φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν στην οικονομική κατάσταση ή/και στην κατάρτιση και στην εν γένει ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους διανομείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
δ) προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ε) διαφημίζουν εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων
στ) διακρίνουν μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης,
ζ) παραποιούν, αλλοιώνουν και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν στη μορφή ή στο περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση, όπως αιτήσεων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου,
η) εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης, και
θ) παραδίδουν στον πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

5. Οι διανομείς (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων τηρούν τις υποχρεώσεις των κεφαλαίων Ε’ και Στ’ του παρόντος, όχι μόνο προσυμβατικά, αλλά και ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής επιμέρους όρων, ασφαλιστικού προϊόντος ή ασφαλιστικής επιχείρησης.

6. Οι διανομείς αναρτούν, σε εμφανές σημείο στο γραφείο των υπαλλήλων τους που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, πινακίδα με τα στοιχεία των εν λόγω υπαλλήλων και που αναγράφει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα για την διαμεσολάβηση στην σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, με ειδική μνεία αν, κατά περίπτωση, επιτρέπεται να προωθούν ασφαλιστήρια με επενδυτικά χαρακτηριστικά.

7. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο ν. 2251/1994 περί «Προστασίας των καταναλωτών» ως ισχύει, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος, περιλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, που απευθύνονται από διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων σε πελάτη ή δυνητικό πελάτη, είναι αμερόληπτες, σαφείς και μη παραπλανητικές. Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις θα πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

8. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων δεν αμείβονται ούτε αμείβουν ή αξιολογούν την απόδοση των υπαλλήλων τους κατά τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον τους να ενεργούν προς το συμφέρον του πελάτη. Ειδικότερα, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων δεν προβαίνει σε καμία εμπορική συμφωνία ή συνεργασία από την οποία να απορρέει αμοιβή, πωλησιακός στόχος ή οικονομικό όφελος του διανομέα υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, που θα αποτελούσε κίνητρο για τον ίδιο ή τους υπαλλήλους του να συστήσουν ένα συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν σε πελάτη, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν διαφορετικό ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο θα ικανοποιούσε καλύτερα τις ανάγκες του.

9. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρέχονται διευκρινίσεις, να εισάγονται πρόσθετες υποχρεώσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και δεοντολογίας, να παρέχονται πρότυπα για την τυποποίηση της παρεχόμενης ενημέρωσης στον πελάτη και ιδίως για την μορφή, την έκταση και το περιεχόμενό της και να εξειδικεύεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Ε’ ως και του Κεφαλαίου Στ’ του παρόντος, καθώς και να ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της ως άνω Απόφασης.

  • 29 Ιουνίου 2018, 04:01 | Μαρία Δημητριαδη

    Οι ίδιοι περιορισμοί και κυρώσεις θα πρεπει να Ισχύουν και για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή Δευτερεύουσας Δραστηριότητας εμπίπτει η δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής. Εχει προϋποθέσεων ώστε να ειναι επι ίσοις ίσοις και να μην υπάρχει σύγχυση στον καταναλωτή

  • 27 Ιουνίου 2018, 21:41 | Takis Kakouris

    Δεδομένης της επέκτασης της συνολικής ρύθμισης στις (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες θεωρούμε ότι οι γενικές αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς χρήζουν μιας αναλυτικότερης ρύθμισης ειδικότερα για τις ασφαλιστικές όπου και λειτουργούν με διττή ιδιότητα. Επίσης πως εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των αρχών όταν ο μεσίτης λειτουργεί ως agent της ασφαλιστικής?

  • 24 Ιουνίου 2018, 17:48 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

    Επειδή ο Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα θα κάνει διανομή μέσω της επιχείρησης να διευκρινηστει στο παρόν άρθρο ότι θα λειτουργεί κάτω από τις παραπάνω αρχές δεοντολογίκης συμπεριφοράς ώστε να προστατευτει ο καταναλωτής και να υπάρχει υγιείς ανταγωνισμος μεταξύ όλων.