ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 45 Έναρξη ισχύος

 

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β΄ τίθενται σε ισχύ εξήντα (60) μέρες από τη δημοσίευση του παρόντος εκτός του άρθρου 29, το οποίο τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
2.To άρθρο 37 τίθεται σε ισχύ την 23η Μαΐου 2021.
3.Οι άλλες διατάξεις για τις οποίες δεν ορίζεται διαφορετικά ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.