Άρθρο 5 Σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.

 

1. Με απόφαση του φορέα εκπόνησης συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη τμημάτων και υπηρεσιών του φορέα εκπόνησης. Σε αυτήν δύναται να συμμετέχουν αιρετά στελέχη των ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Η ομάδα εργασίας δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της από στελέχη του δικτύου φορέων και από εμπειρογνώμονες ή εξωτερικούς συνεργάτες, κατά προτίμηση μηχανικούς με ειδικότητα συγκοινωνιολόγου, εάν ο φορέας εκπόνησης με την απόφασή του διαπιστώνει ότι είναι αναγκαίο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον συντονισμό του έργου της.

2. Σε περιοχές παρέμβασης νησιωτικών περιοχών, ο φορέας εκπόνησης απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή στελεχών στην ομάδα εργασίας, προς τη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στις περιοχές παρέμβασης, οι οποίες περιλαμβάνουν ή γειτνιάζουν με ζώνες λιμένα, ο φορέας εκπόνησης απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή στελεχών στην ομάδα εργασίας προς τη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

3. Στις περιπτώσεις περιοχών παρέμβασης που αφορούν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και της εταιρείας «Αττικό Μετρό Α.Ε.», ο φορέας εκπόνησης απευθύνει προς τις διοικήσεις των φορέων πρόσκληση για συμμετοχή και ορισμό εκπροσώπων τους στην ομάδα εργασίας.

4. Οι υπηρεσίες και οργανισμοί των παρ. 2 και 3, στις οποίες ο φορέας εκπόνησης απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην ομάδα εργασίας, ορίζουν την εκπροσώπησή τους εντός εύλογης προθεσμίας που προβλέπει ο φορέας εκπόνησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η ομάδα εργασίας στελεχώνεται χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων τους.

5. Στις περιοχές παρέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 1, στην ομάδα εργασίας υποχρεωτικά μετέχει υπηρεσιακό στέλεχος ή στέλεχος του δικτύου φορέων ή εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε συγκοινωνιακά θέματα και θέματα οδικής ασφάλειας.

6. Έργο της ομάδας εργασίας είναι:

α) η εισήγηση προς τον φορέα εκπόνησης για δημόσια πρόσκληση των υποψήφιων συμμετεχόντων στο δίκτυο φορέων και η διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων με αυτούς κατά τη φάση προετοιμασίας του Σ.Β.Α.Κ. και πριν την υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής,
β) η συλλογή των διαθέσιμων εγγράφων, μελετών και στοιχείων αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. και η εισήγηση για τυχόν συμπλήρωσή τους,
γ) η συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.,
δ) η συνεργασία με το δίκτυο φορέων στα στάδια κατάρτισης του Σ.Β.Α.Κ.,
ε) η επεξεργασία των δεδομένων των ανοιχτών διαβουλεύσεων με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη,
στ) η κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. για την περιοχή παρέμβασης, με τις επιμέρους ενέργειες του κύκλου Σ.Β.Α.Κ.,
ζ) η σύνταξη της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. και η υποβολή της στον φορέα εκπόνησης,
η) η επικοινωνία με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, ο συντονισμός των δράσεων και ενεργειών του συμμετοχικού σχεδιασμού και δράσεις δημοσιότητας σε κάθε φάση του Σ.Β.Α.Κ..

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:04 | Νικόλαος Στάππας

  Σε συνέχεια των σχολίων της ΠΕΖΗ, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και του ΤΕΕ / Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας επισημαίνω τη σημασία συμμετοχής και φυτοτεχνών (δασολόγων, γεωπόνων) στο σχεδιασμό των δημόσιων χώρων. Ας θυμηθούμε τα υφιστάμενα προβλήματα των δέντρων στη μέση ανεπαρκούς πεζοδρομίου σε πολλές πόλεις και οικισμούς, τακτική που συνεχίζεται με νέες φυτεύσεις. Και την αντίδραση των κατοίκων όταν κόβεται ένα δέντρο. Θέματα που χρειάζεται να λυθούν με συστηματική αντιμετώπιση.

 • Στο αρθρο 5 παρ.1 γράφεται: «κατά προτίμηση μηχανικούς με ειδικότητα συγκοινωνιολόγου»
  Να γίνει «κατά προτίμηση μηχανικούς με ειδικότητα συγκοινωνιολόγου και πολεοδόμου»
  ΣΧΟΛΙΟ: Η πολεοδομική παράμετρος είναι αναγκαία για την ορθή καταγραφή του χώρου και των δυνατοτήτων αλλαγών όπως υφίστανται αλλά και για τη διαμόρφωση τεχνικά και θεσμικά εφικτών προτασεων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:32 | Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

  O όρος εμπειρογνώμονες δεν διασφαλίζει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια του εξωτερικού συνεργάτη.

  Τα ΣΒΑΚ οδηγούν σε κοστολογημένα συγκοινωνιακά έργα και για την εφαρμογή τους απαιτείται επιπλέον η εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Συνεπώς η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ με αντικείμενο όπως πολύ σωστά περιγράφεται στο παρόν σχέδιο νόμου απαιτεί ιδιαίτερη μελετητική εμπειρία, βαθιά γνώση και μακροχρόνια ενασχόληση με το αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου.

  Συνεπώς καθίσταται απολύτως σαφές ότι το ΣΒΑΚ αποτελεί εξειδικευμένο αντικείμενο για την εκπόνηση του οποίου απαιτείται μελετητική ομάδα έμπειρων Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών (κατόχων μελετητικού πτυχίου.

  Προτείνουμε η ομάδα εργασίας να δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς συνεργάτες (να αφαιρεθεί το εμπειρογνώμονες) ,συγκοινωνιολόγους μηχανικούς (να αφαιρεθεί το κατά προτίμηση) με την συνδρομή κατά περίπτωση πολεοδόμων, χωροτακτών και άλλων ειδικοτήτων.

  Είναι επίσης απόλυτα προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να αποτελεί ερευνητικό αντικείμενο και αντικείμενο γενικών υπηρεσιών.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:23 | Πρόιος Απόστολος

  ΣΤΟ 5.1 «Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον συντονισμό του έργου της.»: Δεν αποσαφηνίζεται η ειδικότητα του συντονιστή. Προτείνω να είναι μηχανικός είτε συγκοινωνιολόγος, είτε πολεοδόμος, είτε χωροτάκτης

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:02 | Πρόιος Απόστολος

  στην παρ.3 «στις περιπτώσεις περιοχών παρέμβασης που αφορούν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και της εταιρείας «Αττικό Μετρό Α.Ε.», ο φορέας εκπόνησης απευθύνει προς τις διοικήσεις των φορέων πρόσκληση για συμμετοχή και ορισμό εκπροσώπων τους στην ομάδα εργασία»
  Η Αττικό Μετρό θα είναι «υπό την σκέπη» του ΟΣΕΘ. Συνεπώς δεν νομίζω ότι χρειάζεται και δεύτερος εκπρόσωπος του ίδιου φορέα. προτείνω να διαγραφεί η Α.Μ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 14:19 | ΤΕΕ / Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

  Το άρθρο 5, αφορά στη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, και συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 22.
  Στην παρ. 1, αναφέρεται πώς «Η ομάδα εργασίας δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της ….. από εμπειρογνώμονες ή εξωτερικούς συνεργάτες, κατά προτίμηση μηχανικούς με ειδικότητα συγκοινωνιολόγου».
  Δεδομένου ότι τα ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικά σχέδια πολιτικής και κατευθύνσεων ενώ παράλληλα απαιτούν διεπιστημονικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις Οδηγίες ELTIS , σημαίνει πώς η Ομάδα εργασίας θα πρέπει να αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με αντικείμενο τον σχεδιασμό του χώρου. Επίσης, όπως επισημαίνεται από τις Οδηγίες ELTIS, τα ΣΒΑΚ δεν είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά συγκοινωνιολόγων μηχανικών.
  Η έμφαση σε συγκοινωνιολόγους μηχανικούς και η συνολική αντιμετώπιση των ΣΒΑΚ ως ένα είδος συγκοινωνιακής μελέτης είναι αυτό που έχει ήδη προκαλέσει πλείστα προβλήματα στην μετέπειτα εφαρμογή τους .