ΜΕΡΟΣ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 42 Κατάργηση υποχρέωσης σύναψης συμβάσεων ιδιωτών ιατρών

 

1. Καταργείται η υποχρέωση σύναψης σύμβασης των ιδιωτών ιατρών με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, για τη διενέργεια ιατρικής εξέτασης προς τον σκοπό διαπίστωσης της πλήρωσης των προδια¬γραφών σωματικής και διανοητικής ικανότητας υποψηφίων οδηγών και οδηγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, η ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη χώρα μας ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής.
2. Αντικαθίστανται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 51/2012 και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Αρμοδιότητες
1. Αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση άδειας οδήγη¬σης είναι οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, υπό την προϋπόθεση ιατρικής εξέτασης για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προδια¬γραφών για τη σωματική και διανοητική ικανότητα του οδηγού από ιατρούς των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ, κατά περίπτωση.
Αρμόδια υπηρεσία για την ανάκληση κατηγορίας άδειας οδήγησης, η οποία χορηγήθηκε καθ’ υπέρβαση των κείμενων διατάξεων, είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία χορήγησε τη συγκεκριμένη άδεια.
Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο γνησιότητας της άδειας οδήγησης είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορήγησε την πιο πρόσφατη χρονικά κατηγορία της άδειας.
Αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση αποφάσεων αφαί¬ρεσης ή ανάκλησης άδειας οδήγησης είναι η Ελληνική Αστυνομία.
Αρμόδια υπηρεσία για οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη σχετική με την άδεια οδήγησης όπως χορήγηση, ανταλλαγή, μετατροπή, επέκταση, έκδοση της άδειας οδήγησης και αντιγράφου αυτής, για την αφαίρεση ή ακύρωση του εντύπου της άδειας οδήγησης και την παραπομπή του ενδιαφερόμενου σε ιατρική εξέ¬ταση είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περιοχή της οποίας έχει την κατοικία του ο ενδιαφερόμενος.
2. Εάν ο ενδιαφερόμενος κατά τη διαδικασία χορήγη¬σης άδειας οδήγησης και πριν ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων εξετάσεων, αλλάξει τόπο κατοικίας, σε περιοχή εκτός της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας κα¬τάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο σχετι¬κός φάκελος μεταφέρεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιοχής της νέας κατοικίας του. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία χορήγησης συνεχί¬ζεται από τη νέα αυτή Υπηρεσία.
3. Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.».

3. Αντικαθίστανται η παρ. 2, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012, καταργείται η παρ. 5 του ιδίου άρθρου και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17
Κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του διατάγματος αυτού, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως έξι (6) μήνες.

2. Όποιος εκδίδει πιστοποιη¬τικό υγείας υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, ενώ δεν έχει την αρμοδιότητα, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα. Αν οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από υπάλ¬ληλο ή ιδιοκτήτη Σχολής Οδηγών, παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις, αφαιρείται ορι¬στικά η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, όλων των ιδιοκτητών της συγκεκριμένης Σχολής Οδηγών με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κατά περίπτωση.
3. Υποψήφιος οδηγός ή οδηγός που κάνει χρήση πι¬στοποιητικού υγείας της παρ. 2, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.

4. Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287) και των άρθρων 217 και 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Παράλληλα και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις αυτές, ο συγκεκριμένος ιατρός δεν δικαιούται πλέον να διενεργεί ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών.».

4. Στο άρθρο 52 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) αντικαθίσταται η παρ. 3, τροποποιείται η παρ. 4 και 7 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 52
Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας
1. Για τις δαπάνες της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης μιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β΄, καθώς και για την επέκταση από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 καταβάλλεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για κάθε ανανέωση του δικαιώματος οδήγησης.
2. Για τη χορήγηση ή την ανανέωση, οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης ή για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης καταβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
3α. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), ισούται με το τριπλάσιο του ποσού που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.
Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση διενεργείται μετά από παραπομπή στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) ή στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών.
4. Για την αντιμετώπιση των δαπανών διεξαγωγής του έργου της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών για κάθε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιου οδηγού ή οδηγού εκτός της περίπτωσης απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), καθώς και για κάθε θεωρητική εξέταση, καταβάλλεται το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους.
Προκειμένου οδηγός να συμμετάσχει και σε εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης, ανεξάρτητα της κατηγορίας οδήγησης που είτε κατέχει είτε θα του χορηγηθεί, καταβάλλει για κάθε θεωρητική εξέταση απόκτησης Π.Ε.Ι. (επιβατών ή εμπορευμάτων), καθώς και για κάθε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς οδηγού το ποσό των είκοσι (20) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους.
5. Για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης καταβάλλεται το ποσό των τριάντα (30) ευρώ το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους.
6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας και το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους.
7. Τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στις παρ. 1, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
8. Το άρθρο 13 του π.δ. 51/2012 και η παράγραφος 1.5 του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 καταργούνται.
9. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), με χρονικό περιορισμό για ιατρικούς λόγους πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, δεν καταβάλλονται τα παράβολα των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»

10. Κατά τα λοιπά η ιατρική εξέταση για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών για τη σωματική και διανοητική ικανότητα υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται σύμφωνα με τις γενικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται εφαρμοζομένων και των ειδικότερων προϋποθέσεων και περιορισμών που ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α΄101) και ιδίως στο Παράρτημα ΙΙΙ του διατάγματος αυτού.».

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 21:31 | ANDREAS

  Καλησπερα

  Πως θα διασφαλιζεται οτι ολοι οι ιατροι θα γνωριζουν οποιες μεταβολες θα υπαρχουν στο μελλον ;

  Πως θα διασφαλιζεται ενας νεος ιατρος θα κανει σωστα την υπευθυνη αυτη δουλεια;

  Γιατι να μην υπαρχει ενα οργανο που θα εποπτευει την λειτουργια αυτη;

  Τι γινεται στις περιπτωσεις που υπαρχει αμφισβητηση τοσο απο την μερους του πολιτη η της υπηρεσιας?

  Γιατι να μην πιστοποιειται η ασκηση αυτης της αρμοδιοτητας εαν θελουμε να υπαρχει μια σωστη ιατρικη εξεταση με γνωμονα το δημοσιο συμφερον.