Άρθρο 7 Κύκλος Σ.Β.Α.Κ.

 

Κατά την κατάρτιση ενός Σ.Β.Α.Κ., ακολουθούνται, ανά φάση, τα εξής:

α. Φάση προετοιμασίας Σ.Β.Α.Κ. (φάση Α’): Ο φορέας εκπόνησης και η ομάδα εργασίας προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
αα. O φορέας εκπόνησης, με απόφασή του, συγκροτεί την ομάδα εργασίας.

αβ. Ο φορέας εκπόνησης δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία την ιστοσελίδα για την ανάρτηση του καταρτιζόμενου Σ.Β.Α.Κ., των απόψεων των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών και απευθύνει δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων.

αγ. Ο φορέας εκπόνησης συνθέτει το δίκτυο φορέων, υπογράφει και αναρτά στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. το σύμφωνο συμμετοχής.

αδ. Η ομάδα εργασίας μετά τη συγκρότησή της, συλλέγει τα σχετικά με το Σ.Β.Α.Κ. κείμενα και μελέτες εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου για τον εντοπισμό των προβλημάτων και την ανάδειξη των ευκαιριών της περιοχής παρέμβασης. Εξετάζει την πληρότητα των δεδομένων αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης και εισηγείται στον φορέα εκπόνησης την τυχόν συμπλήρωσή τους.

β. Φάση ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. (φάση Β’): Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται τα εξής στάδια:

βα. Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ..
Στο στάδιο αυτό, η ομάδα εργασίας καθορίζει:
1. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. και των επόμενων σταδίων και εργασιών του, και
2. το σχέδιο συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών με δράσεις για την ενημέρωση και την ενεργοποίησή τους στην ανάπτυξη των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ..
Το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο συμμετοχής περιλαμβάνονται σε παραδοτέο που συντάσσεται από την ομάδα εργασίας, υποβάλλεται στον φορέα εκπόνησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ..

ββ. Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.
Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων, πραγματοποιείται η πρώτη διαβούλευση με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η ομάδα εργασίας συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης παραδοτέο το οποίο περιλαμβάνει:
1. τα πορίσματα της πρώτης διαβούλευσης, κατόπιν επεξεργασίας από την ομάδα εργασίας,
2. την έκθεση αποτύπωσης της κατάστασης κινητικότητας εξετάζοντας κατ’ ελάχιστον τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 και τους δείκτες παρακολούθησής της, και
3. τα σενάρια για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα πέντε (5), δέκα (10) ή περισσότερων ετών.
Το παραδοτέο του Σταδίου 2 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ..

βγ. Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων.
Το αρχικό κοινό όραμα και οι προτεραιότητες του Σ.Β.Α.Κ. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα εκπόνησης προς διαβούλευση. Η ομάδα εργασίας εξετάζει το σύνολο των σχολίων και απόψεων, περιλαμβανομένων και όσων έχουν υποβληθεί κατά το Στάδιο 2, συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης για το επικρατέστερο σενάριο, παραδοτέο στο οποίο:
1. ορίζονται σαφώς το τελικό κοινό όραμα, οι προτεραιότητες του Σ.Β.Α.Κ. και τα προβλήματα τα οποία επιδιώκει να επιλύσει, σε διάστημα, τουλάχιστον, δεκαετίας, και
2. προσδιορίζονται οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι και με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Το παραδοτέο του Σταδίου 3 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ..

βδ. Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων.
Συγκεντρώνονται και προσδιορίζονται τεκμηριωμένα τα καταλληλότερα μέτρα που εξυπηρετούν τον σκοπό του Σ.Β.Α.Κ.. Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων πραγματοποιείται η διαβούλευση με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, κατά την οποία παρουσιάζονται τα μέτρα που έχουν προσδιορισθεί, για την υποβολή των σχολίων τους. Το δίκτυο φορέων συνεργάζεται με την ομάδα εργασίας και υποβάλλει τις απόψεις του. Για την ολοκλήρωση του σταδίου, η ομάδα εργασίας εξετάζει το σύνολο των σχολίων και απόψεων για την επιλογή των πλέον πρόσφορων μέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω εξέτασης, συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης παραδοτέο κείμενο που περιλαμβάνει:
1. τα πορίσματα της δεύτερης διαβούλευσης κατόπιν επεξεργασίας των συλλεγέντων σχολίων και
2. τα επιλεγέντα μέτρα παρέμβασης και τη σύνδεσή τους με το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους του Σ.Β.Α.Κ..
Το παραδοτέο του Σταδίου 4 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ..

βε. Στάδιο 5: Κατάρτιση – υποβολή σχεδίου δράσης.
Για την κατάρτιση και υποβολή του σχεδίου δράσης ακολουθούνται τα εξής:
1. Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων, καταρτίζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα επιλεγέντα μέτρα.
Το σχέδιο δράσης κοινοποιείται ανάλογα με τα προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης κατά περίπτωση:
α) στις υπηρεσίες και φορείς που ορίζονται στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας και την έγκρισή τους και στο άρθρο 52Α για τα μέτρα που αφορούν σε χερσαίους χώρους λιμένων,
β) στο Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εξέταση της συνάφειας των μέτρων που προάγουν την οδική ασφάλεια με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας,
γ) στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, οι οποίες θα κληθούν μεταγενέστερα είτε να εγκρίνουν είτε να υλοποιήσουν μέτρα που προτείνονται από το Σ.Β.Α.Κ..
Οι υπηρεσίες των περ. α’, β’ και γ’ διατυπώνουν γνώμη επί των επιλεγέντων μέτρων του σχεδίου δράσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παραλαβή αυτού.

2. Αν κάποια από τις υπηρεσίες διατυπώσει τεκμηριωμένα αντιρρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή προτεινόμενου μέτρου, τις αποστέλλει στον φορέα εκπόνησης και τις κοινοποιεί στις ως άνω τυχόν εμπλεκόμενες συναρμόδιες υπηρεσίες. Ο φορέας εκπόνησης λαμβάνει υπόψη τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις.

3. Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων εξετάζει τις αντιρρήσεις και τροποποιεί αναλόγως το σχέδιο δράσης.

4. Το τελικό σχέδιο δράσης κοινοποιείται εκ νέου από τον φορέα εκπόνησης στις ως άνω υπηρεσίες προς ενημέρωσή τους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ..

5. Στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, ο φορέας εκπόνησης προβαίνει στις ενέργειες του σταδίου 6.

βστ. Στάδιο 6: Εξέταση Σ.Β.Α.Κ.: Μετά τον χαρακτηρισμό του, το Σ.Β.Α.Κ. λαμβάνει την έγκριση του συμβουλίου του φορέα εκπόνησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ..

γ. Φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. (Φάση Γ’)

γα. Ο φορέας εκπόνησης παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του Σ.Β.Α.Κ. σύμφωνα με όσα έχουν ορισθεί στο τελικό σχέδιο δράσης του σταδίου 5 της φάσης Β’. Προς τούτο ο φορέας εκπόνησης:
1. Καταρτίζει ανά διετία εκθέσεις προόδου του υλοποιούμενου Σ.Β.Α.Κ., οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Σ.Β.Α.Κ. προς ενημέρωση των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και για την υποβολή των σχολίων τους. Ο φορέας εκπόνησης γνωστοποιεί εγγράφως τις εκθέσεις του προηγούμενου εδαφίου προς ενημέρωσή τους, στους φορείς του σταδίου 5 και στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 8 για την έκδοση της έκθεσης προόδου και την ανάρτησή της.
2. Επικαιροποιεί το σχέδιο δράσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
3. Αναθεωρεί το Σ.Β.Α.Κ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.

γβ. Τα προτεινόμενα μέτρα του σχεδίου δράσης ενσωματώνονται στις επιμέρους τομεακές πολιτικές των ΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη σε τυχόν τροποποιήσεις του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ., που είναι ανεξάρτητα από αυτές, δεν παρεμποδίζεται.

 • Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να γωνομοδοτούν στο στάδιο 5 του ΣΒΑΚ:
  «Υπηρεσίες και φορείς που ορίζονται στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας και την έγκρισή τους και στο άρθρο 52Α για τα μέτρα που αφορούν σε χερσαίους χώρους λιμένων,
  β) το Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εξέταση της συνάφειας των μέτρων που προάγουν την οδική ασφάλεια με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας,
  γ) οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, οι οποίες θα κληθούν μεταγενέστερα είτε να εγκρίνουν είτε να υλοποιήσουν μέτρα που προτείνονται από το Σ.Β.Α.Κ..

  πρέπει να εμπλέκονται από το στάδιο 4 του ΣΒΑΚ πριν τη διαβούλευση για τα μέτρα.

  Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι παραπάνω υπηρεσίες εμπλέκονται στο στάδιο 5 του ΣΒΑΚ, όταν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τα μέτρα. Αυτό ενέχει τον εξής κίνδυνο. Οι πολίτες συμμετέχουν σε μία διαδικασία με την πεποίθηση ότι δαπανούν προσωπικό χρόνο σε μία ουσιαστική διαδικασία αναμόρφωσης των πόλεών τους. Δε μπορεί στη συνέχεια όλη αυτή η διαδικασία να ακυρώνεται, όταν εμπλέκονται οι υπηρεσίες που έχουν συναρμοδιότητα λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει όλες αυτές οι υπηρεσίες να εμπλέκονται κατά το στάδιο 4 πριν την εκκίνηση της διαβούλευσης για τα μέτρα, ώστε τα μέτρα που θα περάσουν από τη διαβούλευση να μην ακυρώνονται στη συνέχεια.

  Επιπλέον θα πρέπει να είναι σαφές στη νομοθεσία ότι δε μπορεί οι παραπάνω υπηρεσίες να εμποδίζουν τη μετάβαση των πόλεων προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Κατά συνέπεια η τεκμηρίωση άρνησης αποδοχής ενός μέτρου από τις παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται μόνο ως προς τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και το όραμα του ΣΒΑΚ και να συνοδεύεται από κάποια αντιπρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αντίθετη περίπτωση (που η τεκμηρίωση δε βασίζεται στους σκοπούς, τις προτεραιότητες και το όραμα του ΣΒΑΚ, αλλά στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδικής κυκλοφορίας και δε συνοδεύεται από κάποια αντιπρόταση) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ο φορέας εκπόνησης να μην τη λάβει υπ’ όψη.

 • Στο αρθρο 7 παρ. «ββ. Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.» σημείο 1, γράφεται: «1. τα πορίσματα της πρώτης διαβούλευσης, κατόπιν επεξεργασίας από την ομάδα εργασίας,».
  Να γίνει: «1. τα πορίσματα της πρώτης διαβούλευσης, κατόπιν επεξεργασίας από την ομάδα εργασίας. Για το θέμα αυτό, η ομάδα εργασίας προβαίνει στα εξής: κάθε σχόλιο που εγινε στη διαβούλευση, σχολιάζεται και αξιολογείται και στη συνέχεια απορρίπτεται ή προωθείται ή μεταβάλλεται και τέλος καθορίζεται ποια από αυτά είναι κύρια, πάντα τεκμηριωμένα. Η εργασία αυτή γίνεται για κάθε στάδιο στο οποίο προβλέπεται διαβούλευση.»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: με στόχο την τεκμηρίωση και τη διαφάνεια των αποφάσεων

  Στο αρθρο 7 παρ. «ββ. Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων» σημείο 3, γράφεται: «3. τα σενάρια για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα πέντε (5), δέκα (10) ή περισσότερων ετών.».
  Να γίνει: «3. Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα δύο (2), πέντε (5), δέκα (10) ή περισσότερων ετών.»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Πρέπει να διαμορφώνονται εναλλακτικά σενάρια προς επιλογή και οχι ενα με διαφορετικές χρονικές στοχεύσεις, όπως εχει γίνει σε καποια ΣΒΑΚ. Αν και αυτή φαίνεται να είναι η πρόθεση του συντάκτη του αρθρου, καλό είναι να οριστεί σαφώς.
  Είναι αναγκη να υπάρχει και χρονικός ορίζοντας δύο (2) ετών. Πρέπει να φαίνεται η δυνατότητα βελτιώσεων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (αφού υπαρχουν δυνατότητες μικρού κόστους και σημαντικού αποτελέσματος σε κάθε περιοχή) ώστε να υπαρχει ορατό αποτέλεσμα και προς τους δημότες-πολίτες αλλά και προς τους αιρετούς των ΟΤΑ. Ετσι ενργοποιείται και η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι δεν εμπιστεύονται τον μακροχρόνιο σχεδιασμό. Τα πέντε (5) έτη είναι μεγαλο χρονικό διάστημα, εξ άλλου υπερβαίνει τη δημαρχιακή θητεία. Τα μέτρα πρέπει να κλιμακώνονται βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

  ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΟ, ΠΡΟΕΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ:
  Στο αρθρο 7 παρ. «βγ. Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων» σημείο 3,
  Να γίνει: «2. προσδιορίζονται οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι και με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τουλάχιστον για ορίζοντες δύο (2), πέντε (5) και δέκα (10) ετών.»

  Στο αρθρο 7 παρ. «βδ. Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων.» σημείο 2,
  Να γίνει: «2. τα επιλεγέντα μέτρα παρέμβασης και τη σύνδεσή τους με το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους του Σ.Β.Α.Κ.. τουλάχιστον για ορίζοντες δύο (2), πέντε (5) και δέκα (10) ετών.»

  Στο αρθρο 7 παρ. «βε. Στάδιο 5: Κατάρτιση – υποβολή σχεδίου δράσης.» σημείο 1,
  Να γίνει: «1. Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων, καταρτίζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα επιλεγέντα μέτρα για ορίζοντες δύο (2), πέντε (5) και δέκα (10) ετών.»

 • Συμπλήρωση του άρθρου 7 ως εξής:

  Κατά την κατάρτιση ενός Σ.Β.Α.Κ., ακολουθούνται, ανά φάση, τα εξής:
  α. Φάση προετοιμασίας Σ.Β.Α.Κ. (φάση Α’): Ο φορέας εκπόνησης και η ομάδα εργασίας προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
  αα. O φορέας εκπόνησης, με απόφασή του, συγκροτεί την ομάδα εργασίας.
  αβ. Ο φορέας εκπόνησης δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία την ιστοσελίδα για την ανάρτηση του καταρτιζόμενου Σ.Β.Α.Κ., των απόψεων των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών και απευθύνει δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων. Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία συμμορφούμενη με τις προβλέψεις του ν.4727/2020.
  αγ. [….].

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 14:48 | ΤΕΕ / Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

  Η ουσιώδης προσθήκη στο υπό κατάργηση άρθρο 22, είναι το παρόν άρθρο 7, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι φάσεις και τα στάδια υλοποίησης του ΣΒΑΚ (Κύκλος ΣΒΑΚ), ώστε να εξασφαλίζεται ο ενιαίος τρόπος σχεδιασμού. Ειδικότερα, τίθεται το πλαίσιο για την προετοιμασία και ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ σε τρείς φάσεις (Α Φάση: προετοιμασία, Β Φάση: ανάπτυξη και Γ Φάση: υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων ΣΒΑΚ). Επιπλέον στο Παράρτημα Ι περιγράφονται αναλυτικά οι φάσεις και τα περιεχόμενά τους.
  Στην παρ. γβ της Γ Φάσης του ΣΒΑΚ, ορθώς προβλέπεται πώς τα προτεινόμενα μέτρα του σχεδίου δράσης ενσωματώνονται στις επιμέρους τομεακές πολιτικές των ΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη σε τυχόν τροποποιήσεις του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού.
  Δηλαδή, απαιτείται μια ανάδραση και συμμόρφωση με τον υπερκείμενο χωρικό σχεδιασμό, ενώ σε περίπτωση που προβλέπονται μέτρα από το ΣΒΑΚ που απαιτούν την τροποποίηση υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού τότε αυτά λαμβάνονται υπόψη (χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμπερίληψή τους σε αναθεώρηση του χωρικού σχεδιασμού).
  Στη συνέχεια αναφέρει πως «Σε περίπτωση που για την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ., που είναι ανεξάρτητα από αυτές, δεν παρεμποδίζεται».

  Είναι προφανές δηλαδή, πώς τα προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις θεσμοθετημένες χωρικές ρυθμίσεις. Σε άλλη περίπτωση η υλοποίησή τους παρεμποδίζεται. Το σημείο αυτό αναδεικνύει τον στρατηγικό χαρακτήρα που έχουν τα ΣΒΑΚ, αφού αυτά διαχειρίζονται τα ζητήματα των μετακινήσεων σε αλληλεξάρτηση με τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό και τις ισχύουσες χρήσεις γης.