Άρθρο 36 Ενωσιακός κωδικός – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του π.δ. 74/2008 (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Το άρθρο 8 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
(άρθρο 10 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
Ενωσιακός κωδικός
1. Βάσει του Π.Ε.Ι. το οποίο πιστοποιεί αρχική επιμόρφωση και του Π.Ε.Ι. το οποίο πιστοποιεί περιοδική κατάρτιση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, αναγράφουν τον εναρμονισμένο κωδικό της Ένωσης “95”, που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 51) δίπλα στις αντίστοιχες κατηγορίες άδειας οδήγησης:
α) πάνω στην άδεια οδήγησης, ή
β) στο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζεται ως ενωσιακός κωδικός αριθμός ο «95» με την παρακάτω έννοια: «95: Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. που πιστοποιεί την αρχική επιμόρφωση ή την περιοδική κατάρτιση και ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4, μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται (π.χ. 95.01.01.2012)».
Εάν οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες αποκτήθηκε το Π.Ε.Ι. δεν μπορούν να καταγράψουν τον ενωσιακό κωδικό επί της άδειας οδήγησης, εκδίδουν δελτίο επιμόρφωσης οδηγού.
Η ημερομηνία έναρξης έκδοσης Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών. Με όμοια απόφαση ορίζονται ο φορέας έκδοσης των δελτίων και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα δελτία επιμόρφωσης οδηγού που εκδίδουν τα κράτη μέλη αναγνωρίζονται και ισχύουν ως έχουν επί του ελληνικού εδάφους και παρέχουν στους κατόχους τους τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως τα ελληνικά Δελτία Επιμόρφωσης Οδηγού.
Οδηγός κάτοχος άδειας οδήγησης η οποία ισχύει και στην Ελλάδα πάνω στην οποία είναι καταχωρημένος ο ενωσιακός κωδικός αριθμός «95», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 θεωρείται κάτοχος Π.Ε.Ι., αντίστοιχης κατηγορίας και εντός του ελληνικού εδάφους.
Κατά την έκδοση του δελτίου επιμόρφωσης οδηγού ή κατά τη σήμανση της άδειας οδήγησης με τον ενωσιακό κωδικό αριθμό «95», οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν εάν η άδεια οδήγησης, της οποίας ο αριθμός αναφέρεται στο δελτίο, ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος.
2. Οδηγός, υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε. ή εκτός κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), ο οποίος απασχολείται ή χρησιμοποιείται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. και οδηγεί οχήματα που χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων αποδεικνύει την επιμόρφωση και την κατάρτιση που προβλέπει το παρόν με τη βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον αυτή φέρει τον ενωσιακό κωδικό «95». Για τους σκοπούς του παρόντος το κράτος μέλος έκδοσης αναγράφει τον ενωσιακό κωδικό «95» στο τμήμα «παρατηρήσεις» της βεβαίωσης, εάν ο οδηγός πληροί τις απαιτήσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης.
3. Οι βεβαιώσεις οδηγού που δεν φέρουν τον ενωσιακό κωδικό «95» και εκδόθηκαν πριν από τις 23 Μαΐου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, και ιδίως την παρ. 7 αυτού, με σκοπό την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις κατάρτισης βάσει του παρόντος, γίνονται δεκτές ως πιστοποιητικό προσόντων μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.»