Άρθρο 9 Επικαιροποίηση σχεδίου δράσης – Αναθεώρηση Σ.Β.Α.Κ.

 

1. Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον φορέα εκπόνησης και όταν υπαγορεύεται από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου. Για την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, ο Φορέας Εκπόνησης:
α. αναρτά το σχέδιο δράσης για τουλάχιστον ένα (1) μήνα στην ιστοσελίδα της περ. ε’ του άρθρου 4 για την υποβολή των απόψεων των πολιτών και όλων των εμπλεκόμενων μερών και
β. εφόσον τροποποιούνται τα επιλεγέντα μέτρα ή εισάγονται νέα, ακολουθεί τα οριζόμενα των περ. 2 και 3 του Σταδίου 5 της παρ. βε του άρθρου 7.
γ. μετά την ολοκλήρωση των περ. α’ και β’ της παρ. 1, ο φορέας εκπόνησης ακολουθεί τα οριζόμενα των περ. 5 και 7 του Σταδίου 5 της παρ. βε του άρθρου 7.

2. Το Σ.Β.Α.Κ. αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή αναγκών κάθε πέντε (5) έτη, και πάντως οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας.