Άρθρο 27 Εποπτεία αγοράς

 

1. Ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, των οικονομικών φορέων και τη σήμανση CE ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο. ως οικονομικός φορέας για τις ανάγκες του παρόντος λογίζεται ο πάροχος ή εκμισθωτής.
3. Στον οικονομικό φορέα που αντιπροσωπεύει, εισάγει ή διανέμει Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση του άρθρου 26, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων της Απόφασης 768/2008/ΕΚ.

  • 3 Δεκεμβρίου 2020, 12:18 | Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση της διάταξης 3 του άρθρου:

    » Στον οικονομικό φορέα που διαθέτει στην αγορά με οποιοδήποτε τρόπο Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση του άρθρου 26, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων της Απόφασης 768/2008/ΕΚ , του Κανονισμού 1020/2019 και του Κανονισμού 2018/765 για την εποπτεία της αγοράς, καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές ποινικές και τελωνειακές κυρώσεις.»

    Κάνουμε αυτή την πρόταση γιατί η απόφαση 768/2008 δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμη προς τους οικονομικούς φορείς. Είναι μία απόφαση η οποία χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τις Οδηγίες για την τοποθέτηση προϊόντων στην Ε.Ε.

    Επίσης, η 768/2008 δεν προβλέπει κυρώσεις. Προτείνει στα κράτη -μέλη να θεσπίσουν κυρώσεις. Συνεπώς προτείνουμε η διάταξη να αναφέρεται σε δύο Κανονισμούς, καθώς και στις σχετικές ποινικές και τελωνειακές κυρώσεις.