Άρθρο 25 Επιβολή διοικητικών μέτρων – Τροποποίηση του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.

 

Στο άρθρο 103 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) μετά την παρ. 7 προστίθεται παρ. 7A και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103
Επιβολή διοικητικών μέτρων

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ6, Ρ8 έως Ρ14, Ρ18 έως Ρ20, Ρ25, Ρ26, Ρ33),(Ρ-71) (Ρ-72) 5 παρ. 8 (περιπτ. ε`, στ`,ζ`), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παρ. 3 έως 7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ. 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ1, Ρ2, Ρ5, Ρ7, Ρ21 έως Ρ24, Ρ27 έως Ρ32, Ρ45 έως Ρ57 και Ρ59), 5 παρ. 8 (περιπτ. α`, β, γ`, δ`, η`, θ`, ι`, ία`, ιβ`, ιγ`) και 9, 6, παρ. 1 (περίπτ. β`, ε` και η`), 16 παρ. 1 και 5 έως 8, 17, 19 παρ. 5, 26, 27, 29, 33, 55, 57, 61, 62 και 88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.

3. Για τις παραβάσεις των πιο πάνω παραγράφων, που αναφέρονται σε ελλείψεις του οχήματος ή ελαττωματική λειτουργία του, η οποία επηρεάζει δυσμενώς την οδική ασφάλεια, την υπό τούτου εκπομπή επικίνδυνων καυσαερίων, την πρόκληση υπερβολικών θορύβων, ως και στη μη ασφάλιση του οχήματος, η επιστροφή των αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) γίνεται μόνον εφόσον διαπιστωθεί αρμοδίως η αποκατάσταση των ελαττωμάτων του οχήματος ή των ελλείψεων αυτού.

Αν και μετά την παρέλευση του χρόνου μέχρι του οποίου διαρκεί το ληφθέν, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, διοικητικό μέτρο, δεν έχει αποκατασταθεί το ελάττωμα για το οποίο έγινε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, παρατείνεται η λήψη του μέτρου αυτού μέχρι αποκατάστασης του ελαττώματος ή των ελαττωμάτων ή των ελλείψεων του οχήματος, αρμοδίως διαπιστουμένων.

4. Κατ` εξαίρεση των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των πιο κάτω κατηγοριών οχημάτων:
α) οδικών οχημάτων που ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις
εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης.

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε ελλείψεις ή ελαττωματική λειτουργία του οχήματος, που επηρεάζουν δυσμενώς την οδική ασφάλεια ή σε εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων και την πρόκληση υπερβολικών θορύβων (άρθρα 15 παράγραφοι 1 και 2, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παράγραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα), για παραβάσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του παρόντος, καθώς και για την παράβαση του άρθρου 5 του ν. 489/1976.

5. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των κρατικών πινακίδων του οχήματος ενεργείται αμέσως και επί τόπου από τον βεβαιούντα ή τους βεβαιούντες την παράβαση αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζει κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.

Η άδεια οδήγησης και οι κρατικές πινακίδες προσκομίζονται, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, από το ενεργήσαν την αφαίρεση όργανο στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή μαζί με σχετική έκθεση της παράβασης. Αυτός σε βάρος του οποίου λαμβάνεται διοικητικό μέτρο μπορεί, εμφανιζόμενος στην αρμόδια Αρχή, να εκθέσει τις αντιρρήσεις του και μετά επικυρώνεται ή
αίρεται το διοικητικό μέτρο. Στην περίπτωση κατά την οποία η άμεση αφαίρεση των πινακίδων είναι αδύνατη, ενεργείται αυτή ευθύς ως καταστεί αυτό δυνατόν, πάντως δε πριν από την παραγραφή της παράβασης για την οποία προβλέπεται η αφαίρεση των πινακίδων.

Σε κάθε περίπτωση επιβολής του κατά τις πιο πάνω παραγράφους διοικητικού μέτρου ο οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης υποχρεούται, ειδοποιούμενος εγγράφως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και την άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. Αυτός που δεν συμμορφώνεται με τη διάταξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έως τριών (3) μηνών. Η εκτέλεση του διοικητικού μέτρου δεν επηρεάζεται από την έκβαση της ποινικής δίκης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται τα τεχνικά ή μη θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

6. Οι δαπάνες για την αφαίρεση, μεταφορά, αποθήκευση, φύλαξη και επιστροφή των, κατά το ανωτέρω, αφαιρούμενων στοιχείων κυκλοφορίας, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών και βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και καταβάλλονται προ της παραλαβής των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

Με το αυτό προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ύψος των πιο πάνω δαπανών, ως επίσης ο τρόπος της είσπραξής τους και η διαχείριση των εισπραττόμενων χρηματικών ποσών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

7. Τα από το άρθρο αυτό προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα επιβάλλονται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες κυρώσεις, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

7Α. Στους παραβάτες των οχημάτων για την κυκλοφορία των οποίων δεν απαιτούνται στοιχεία κυκλοφορίας ή άδεια οδήγησης ή και τα δύο, επιβάλλονται οι κυρώσεις μόνο κατά το σκέλος του διοικητικού προστίμου. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων για τις οποίες δεν προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

8. Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-40), επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται τα οδικά οχήματα των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 4, στα οποία όμως επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα της παραγράφου 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 10 του άρθρου 34 στο διπλάσιο.».

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 23:53 | Θεμιστοκλής Πούντζας

  Κάθε οδηγός που εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα από υπαιτιότητά του ή ελέγχεται για σοβαρή τροχαία παράβαση ή αντικοινωνική οδική συμπεριφορά (στάθμευση επί διαβάσεων αμεα, επί πεζοδρομίου, κλπ) να υποχρεώνεται σε επανεξέταση ικανότητας οδήγησης.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:28 | Ευάγγελος Μπουμπουτίνης

  Στο άρθρο 103 παράγραφο 2 του ΚΟΚ να επανέλθει-προστεθεί το άρθρο 34 παρ. 2.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:56 | Σωκ

  Το «διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού» και ιδιαίτερα της «άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων» του οχήματος, δυστυχώς επικεντρώνεται εκ νέου σε όσους δεν έχουν τις «κατάλληλες γνωριμίες» αναίρεσης του διοικητικού προστίμου και μέτρων, μετά από διαμαρτυρία.
  Είναι σαφώς προτιμότερο να υπάρχουν μικρότερα πρόστιμα αλλά με περισσότερους και συνεχείς ελέγχους, με μηδενική ανοχή αναστολής της απόφασης σε παραβάτες με οχήματα ανεξαρτήτου είδους πινακίδας, είτε δημοσίου φορέα, είτε εταιρικού οχήματος, είτε ιδιωτικής χρήσης, ώστε να είναι μικρές οι πιθανότητες για τους κατ’επανάληψη παραβάτες να παραμένουν ατιμώρητοι.

  Επίσης, ιδιαίτερα για το ακραίο διοικητικό μέτρο «αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων», δυστυχώς επηρεάζονται όλοι οι υπόλοιποι χρήστες του ίδιου οχήματος σε μια οικογένεια, χωρίς να ευθύνονται για την αφαίρεση άδειας και πινακίδας.
  Πάλι δηλαδή θα αδικηθούν άλλοι συμπολίτες που δεν θα ευθύνονται για μια παράβαση.
  Στην ακραία περίπτωση που χρειαστεί «αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης», θα πρέπει να είναι αυτονόητος ο συχνότατος έλεγχος των οδηγών ώστε να μη θεωρηθεί απαραίτητη η αφαίρεση των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. Ειδάλλως, αν ο κατ’εξακολούθηση παρανομούντας γνωρίζει ότι οι πιθανότητες να ελεγχθεί είναι μικρές, θα βρει να χρησιμοποιήσει άλλο όχημα με πινακίδες και θα παραμείνουν αδικημένοι οι υπόλοιποι χρήστες που μοιράζονται το ίδιο όχημα.
  Η ακραία ποινή αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδήγησης θα πρέπει να περιοριστεί στις περιπτώσεις που έχει πραγματικό νόημα όπως η παράβαση του Κόκκινου σηματοδότη, οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οδήγηση οχήματος χωρίς ΚΤΕΟ και σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία πιθανότητα αναστολής της ποινής πριν την εκπνοή των 15-20 ημερών.
  Όλες οι μεταβολές του ΚΟΚ μέχρι σήμερα, για να καλύψουν τον ελλιπή έλεγχο, ανεβάζουν το ύψος των διοικητικών προστίμων και μέτρων, κάτι που αποδεικνύει συνεχώς ότι απλά «δε λειτουργεί» αυτή η τακτική ως προς την αλλαγή των οδηγικών συνηθειών. Παράλληλα, σαφέστατα εξυπηρετεί μια εισπρακτική πρακτική, που όμως δεν είναι η ουσία των ποινών επί του ΚΟΚ.
  Η αύξηση των ελέγχων, επιβάλλοντας πολλά αλλά μικρότερα πρόστιμα, με μηδενική πιθανότητα αναστολής των ποινών, είναι λύσεις που σίγουρα θα επιφέρουν θετικότερα αποτελέσματα, επιβάλλοντας ισονομία.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 14:42 | Β.Κ.Κ.

  Χαίρετε,

  Η αφαίρεση πινακίδων και άδειας για αυτές τις παραβάσεις είναι απαράδεκτη. Ζω στην Ελβετία και η πλειονότητα αυτών των παραβάσεων είναι πταίσματα. Επισύρουν απλά διοικητικό πρόστιμο. Η λογική των προστίμων στον ελληνικό ΚΟΚ, γενικότερα, είναι τελείως λανθασμένη και αυτό το άρθρο είναι στην ίδια λογική. Υπερβολικές ποινές για να αντισταθμίσουμε τους ελλιπείς ελέγχους. Στο τέλος την πληρώνουν οι αδύναμοι. Οι υπερβολικές ποινές δεν ευνοούν την ισονομία, διότι οδηγούν τον κόσμο στην ανεύρεση πλαγίων οδών παράκαμψης του νόμου και, τελικά, ο αδύναμος και μη έχων τις κατάλληλες γνωριμίες, ώστε να «πέσει στα μαλακά» να είναι το θύμα. Επίσης, με την λογική αυτού του άρθρου, ακυρώνεται στην πράξη και η λογική του «point system.» Ποιο το νόημα του point system, όταν κάθε παράβαση πρακτικά επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας; Για ακόμα μια φορά, οριζόντια μέτρα με τιμωρητική και εκδικητική διάθεση. Κατά την άποψή μου, η λύση είναι λογικά πρόστιμα και ποινές και σαρωτικοί έλεγχοι (βλ. παράδειγμα Ελβετίας, Γερμανίας κ.α.). Έτσι μόνο θα εδραιωθεί το αίσθημα του «εάν παρανομήσω, θα πληρώσω πρόστιμο», αλλά και το αίσθημα του δικαίου στον κόσμο. Τώρα, λόγω της σχεδόν παντελούς έλλειψης ελέγχου, ο «άτυχος» που θα πληρώσει πρόστιμο και θα δεχθεί τις ποινές, θα πληρώσει πρακτικά τα «σπασμένα» των άλλων 100 ή 1000 που θα μπορούσαν να είχαν ελεγχθεί, εάν η νοοτροπία του ΚΟΚ ήταν η σωστή.

  Φιλικά,

  -βκκ