Άρθρο 28 Υποχρεώσεις παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο.

 

1. Οι εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο. οφείλουν:
α) να παρέχουν ή να εκμισθώνουν προς χρήση Ε.Π.Η.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄,
β) να παρέχουν δεδομένα από την κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. όταν ζητηθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή τη δημοτική αρχή όπου δραστηριοποιείται ο πάροχος ή ο εκμισθωτής.
2. Οι εταιρείες παροχής προς κοινή χρήση οφείλουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον ασύρματο εντοπισμό της θέσης του κάθε Ε.Π.Η.Ο. που διαθέτουν, να μην επιτρέπουν την υπέρβαση της ταχύτητας των 25 χλμ/ώρα ή όποιας άλλης ταχύτητας οριστεί, καθώς και την κίνηση σε οδούς και περιοχές που θα υποδείξει η δημοτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57).
3. Οι εταιρείες που εκμισθώνουν ή παρέχουν προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο. και δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 16597/10 (Β’ 2156) των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού από τις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που η παράβαση διαπιστωθεί μετά από έλεγχο των αρμόδιων για την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οργάνων, τα όργανα αυτά οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την οικεία ΠΥΤ για την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίμων.

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:58 | Costas Terzopoulos

    1. Οι εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο. οφείλουν:
    β) να παρέχουν δεδομένα από την κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. όταν ζητηθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή τη δημοτική αρχή όπου δραστηριοποιείται ο πάροχος ή ο εκμισθωτής.
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι πάροχοι και εκμισθωτές Ε.Π.Η.Ο να καταγράφουν το ιστορικά της πορείας κίνησης των οχημάτων τους, και να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και να διαβιβάζουν σε τρίτους.