Άρθρο 16 Όρια ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ.  

 

Στο άρθρο 20 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), προστίθενται παρ. 5Α και 15 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 20

Όρια ταχύτητας

 1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.
 2. Εκτός κατοικημένων περιοχών τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκίνητων οχημάτων και των συνδυασμών αυτών, ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

ΚατηγορίαΑυτοκινητόδρομοιΟδοί ταχείας

κυκλοφορίας

Άλλο οδικό Δίκτυο
οχήματος
Επιβατηγά13011090
Επιβατηγά με

ελαφρό

ρυμουλκούμενο

1009080
Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο908080
Λεωφορεία1009080
Λεωφορεία με

ελαφρό

ρυμουλκούμενο

808080
Αρθρωτά λεωφορεία707070
Διώροφα λεωφορεία808070
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών808060
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ.1009080
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο858580
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκούμενο808070
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ.858080
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο807070
Συνδυασμός φορτηγών807070
Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε.13011090
Μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ.ε.808070
Μοτοσικλέτες με καλάθι707060

 

 1. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χλμ/ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε 50 χλμ/ώρα έξω από αυτές.

 

 1. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τους συνδυασμούς αυτών, που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, χαμηλότερα των πιο πάνω οριζομένων, αναλόγως της επικινδυνότητας του μεταφερομένου φορτίου και των τεχνικών προδιαγραφών του μεταφορικού μέσου.

 

 1. Για τα μοτοποδήλατα, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χλμ/ώρα, αν δεν το αγροτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργων ή τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα στερούνται ελαστικών με αεροθάλαμο, σε 15 χιλιόμετρα την ώρα.

 

5Α. Για τα Ε.Π.Η.Ο.:

α) Ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ/ώρα.

β) Απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα».

 

 1. Με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Περιφερειακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό.

 

 1. Ειδικά για τους αυτοκινητοδρόμους, τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τα όρια ταχύτητας, εκτός των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, καθορίζονται και μεταβάλλονται ύστερα από μελέτη και μόνο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Οι κατά την προηγούμενη και την παράγραφο αυτή αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων στις ανωτέρω οδούς.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να μεταβάλλονται τα υπό του άρθρου αυτού οριζόμενα όρια ταχύτητας.

 

 1. Στα φορτηγά αυτοκίνητα και στα ρυμουλκούμενα από αυτά ως και στα λεωφορεία αυτοκίνητα πρέπει να αναγράφεται στο πίσω μέρος του αμαξώματός τους, με στοιχεία ύψους 0,15 μ. μαύρου χρώματος σε άσπρη κυκλική επιφάνεια, ο αριθμός των χιλιομέτρων την ώρα του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου ταχύτητάς τους.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να επιβάλλεται για τον έλεγχο των στοιχείων πορείας (διανυόμενα χιλιόμετρα, διακοπές πορείας και χρόνος, ταχύτητα) των φορτηγών, λεωφορείων και άλλων κατηγοριών αυτοκινήτων, ο εφοδιασμός τους με αυτόματη συσκευή καταγραφής των στοιχείων αυτών και με μηχανισμό περιορισμού της ταχύτητας του οχήματος, ως και η υποχρέωση λειτουργίας αυτών.

Με την αυτή απόφαση καθορίζεται ο τύπος και οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.

 

 1. Ο έλεγχος της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μπορεί να γίνεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και με ειδικές συσκευές. Με κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών αυτών συσκευών ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

 1. Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ. Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ. Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ώρα, καθώς και για κίνηση οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ/ώρα, στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα πάνω από 130 χλμ/ώρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος. Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας και σε αυτόν που παραβαίνει τη διάταξη της παρ. 9 , επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

 

 1. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα χωρίς να είναι εφοδιασμένο με τις συσκευές που προβλέπονται από την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, καθώς και αυτός που παραλείπει να τοποθετήσει το φύλλο ή άλλο σύστημα καταγραφής ταχογράφου, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, καθώς και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και σε όποιον επενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο στο μηχανισμό της ανωτέρω συσκευής, με σκοπό να τον καταστήσει ανενεργό ή να αλλοιώσει τις καταγραφόμενες ενδείξεις και σε περίπτωση που ο οδηγός αμφισβητεί την παράβαση, το όχημα μεταφέρεται, συνοδεία αστυνομικού, στην αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

 

 1. Αυτός που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας χωρίς να διαθέτει για τον εξοπλισμό αυτόν την κατά νόμο άδεια, καθώς και όποιος οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες και επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

 

 1. Ειδικά για τα Ε.Π.Η.Ο.:

α) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση της περ. α’ της παρ. 5Α τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ και σε όποιον το θέτει σε κυκλοφορία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.

β) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ/ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.

γ) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση της περ. β’ της παρ. 5Α τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.».

 

 • Προτείνουμε την αναθεώρηση του ορίου ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές, όπως τεκμηριώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία οδικής ασφάλειας, ως εξής:

  «Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.»

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:15 | Costas Terzopoulos

  Όριο Ταχύτητας
  ΑΛΛΑΓΗ: για λόγους τροχαίων εγκλημάτων, πανδημίας, κλιματικής κρίσης, ρύπανσης, ηχορύπανσης, κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων κ.α. Προτείνονται πρόσφατες στρατηγικές χωρών όπως η Ολλανδία και η Ισπανία.
  παρ 1) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των μηχανοκίνητων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.
  παρ 2) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των μηχανοκίνητων οχημάτων στα 100χλμ/ω σε οποιαδήποτε υπεραστική οδό, και αναλογική αναπροσαρμοσμένη μείωση ανα είδος οδού και κατηγορία οχήματος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:09 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΛΑΣ

  Παντου μειωνονται τα ορια ταχυτητας κι εσεις τα αυξανετε…ειδικα εντος αστικου ιστου ειναι τεραστιο σφαλμα καθως οσο κι αν τρεξεις, θα χασεις οτι γλυτωσες στο φαναρι και στην αυξημενη κινηση(μην βλεπετε τωρα με τα lockdown που ειναι μειωμενη η κινηση οπως τον Αυγουστο). Φανταζομαι ιδια γνωμη θα εχει κι ο Ιαβερης. Επισης τα προστιμα για την παραβαση της ταχυτητας ειναι αστεια…παραβαση πανω απο 20 χλμ του οριου μονο 100 ευρω,,,δεν θα παραδειγματιστει ο ραλιστας οδηγος που κανει τις σφηνες του στη Λ. Βουλιαγμενης και Κηφισιας με το Smartακι του, καθως επισης χαιδευεις και τον αριστοκρατη με την porsche καθως το προστιμο ειναι αγορα τσιχλας γιαυτον. Αν στη Λ. Βουλιαγμενης δεν οδηγουσαν με ανω των 70 χλμ που ειναι το οριο, θεωρω δεν θα ειχε χαθει μια ανθρωπινη ζωη στον Αγ. Δημητριο την προηγουμενη εβδομαδα. Κακως που εν ετη 2020 δεν εχουν γινει πεζογεφυρες σε σημεια που κυκλοφορουν πολλοι πεζοι, οπως εν ετη 2020 δεν υπαρχουν ποδηλατοδρομοι…σε ευρωπαικο κρατος! Με οριο 30 χλμ την ωρα, μια χαρα θα κυκλοφορουν και τα ΕΠΗΟ εντος πολεως, χωρις να καθυστερουν τους οδηγους αφου σε ολους τους δρομους σταθμευουν αριστερα και δεξια και μενει μια λωριδα για οδηγηση, οποτε οσο δεξια και να κινηθει το ΕΠΗΟ, με 25 θα παει και το αυτοκινητο, συνεπως αυξηστε το επιτρεπτο οριο για τα ΕΠΗΟ και μειωστε απο 40 σε 30 εντος πολης και οχι φυσικα να το αυξανετε στο 50. Επισης δεξια λωριδα σε λεωφορους Βουλιαγμενης, Κηφισιας, Μεσογειων (και γενικοτερα μονο οπου υπαρχουν 3 λωριδες, η δεξια οριο 20 χλμ κατω δηλαδη 50) ωστε να κυκλοφορουν εκει παπακια, ποδηλατα και εκσκαφεις. Οριο ποδηλατων 25 αστειο καθως ακομα κι ο πρωθυπουργος που δεν ειναι αθλητης καποιου ποδηλατικου σωματειου κινειται με 35 χλμ μ.ο. Ειδικα απο τη στιγμη που θελετε να ενισχυσετε την ηλεκτροκινηση και την αποφυγη της κλιματικης αλλαγης! Επισης πρεπει η εγκαταλειψη υστερα απο ατυχημα να ποινικοποιηθει αυστηροτατα! Επισης να αυστηροποιηθει το προστιμο για οδηγηση με χρηση κινητου καθοτι με τα υπαρχοντα προστιμα και τους υπαρχοντες ελεγχους δεν βλεπουμε να εχει μειωθει η χρηση. Το ιδιο για μη χρηση ζωνης και κρανους, ακομα και στα ΕΠΗΟ. Σας ευχαριστω

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:20 | Giesenhagen Esther

  Σχετικά με το σχόλιο
  3 Δεκεμβρίου 2020, 03:09 | ΠΑΣΕΕΕΔ
  «Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ήδη την κυκλοφορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων πάνω από 250W, ονομάζονται L1e-A κατά τον 168/2013ΕΚ, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατασκευής, εκδίδουν άδεια κυκλοφορίας και μάλιστα με το παρόν νομοσχέδιο, που θεσπίζεται η κατηγορία «μοτοποδήλατο 25χλμ/ω», θα επιτρέπονται και χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

  Ερώτηση:
  Στο παρόν νομοσχέδιο σε ποιο άρθρο – παράγραφο έχετε δει γραμμένο ότι «θεσπίζεται η κατηγορία «μοτοποδήλατο 25χλμ/ω», θα επιτρέπονται και χωρίς δίπλωμα οδήγησης»;

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 21:03 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Αν και το όριο των 50 χλμ/ώρα σε κατοικημένες περιοχές δεν είναι από τις ρυθμίσεις που τροποποιούνται με το παρόν νομοσχέδιο, εκτιμούμε ότι είναι μία μοναδική ευκαιρία στο πλαίσιο της ψήφισης του νομοσχεδίου αυτού να μειωθεί το όριο αυτό επιτέλους στα 30 χλμ/ώρα χάριν της ασφάλειας των πλέον ευάλωτων χρηστών των οδών, των πεζών, των ποδηλατών και των χρηστών ΕΠΗΟ. Πρόσφατα ο Δήμος Τρικκαίων τόλμησε να περιορίσει το όριο ταχύτητας στα Τρίκαλα στα 30 χλμ/ώρα. Επίσης, τον Οκτώβριο 2020, η Ολλανδία έθεσε εθνικό όριο τα 30 χλμ/ώρα σε όλες τις κατοικημένες περιοχές. Είναι προφανές ότι η βούληση για ενίσχυση της ασφάλειας της βιώσιμης μετακίνησης οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Καλούμε το Υπουργείο να συνταχθεί με τις πλέον σύγχρονες τάσεις για το όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές και να τολμήσει τη θέσπιση των 30 χλμ/ώρα σε όλες τις κατοικημένες περιοχές στην Ελλάδα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Άρθρο 16 Όρια ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ.

  Στο άρθρο 20 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), προστίθενται παρ. 5Α και 15 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 20
  Όρια ταχύτητας
  1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.

 • Ορια Ταχύτητας
  Τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους πρέπει να περιοριστούν από τα 130km/h στα 110km/h όπως τα έχουν οι ασφαλέστερες Ευρωπαικές χώρες (Νορβηγία 100, Σουηδία 110, Ηνωμένο Βασίλειο 112, Ελβετία 120 km/h). Επίσης στον αστικό ιστό να εφαρμοστεί το όριο των 30km/h που θα μειώσει δραστικά τις συγκρούσεις και τις παρασύρσεις. Τα πρόστιμα για παραβίαση μέχρι 20 km του οριου ταχύτητας πρέπει να αυξηθούν και να συνδιαστουν και με άλλες κυρώσεις δεδομένου ότι μια αύξηση της ταχύτητας κατά 20km οκταπλασιαζει την πιθανοτητα εμπλοκής σε τροχαία σύγκρουση.
  Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 12:46 | Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ

  Προτείνουμε στην παράγραφο 5 να οριστεί το για τα μοτοποδήλατα ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 45χλμ/ώρα. Με αυτό τον τρόπο θα εναρμονιστεί ο ΚΟΚ με τον κανονισμό 168/2013 που δεν επιτρέπει μεγαλύτερη σχεδιαστική ταχύτητα.

  Επίσης, προτείνουμε η παράγραφο 5Α να τροποποιηθεί ως εξής: «Ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ/ώρα, για όσα επιτρέπεται κατασκευαστικά.» Με αυτόν τον τρόπο θα εναρμονιστεί η διάταξη με τον ορισμό των Ε.Π.Η.Ο του ίδιου νομοσχεδίου.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 03:24 | Άγγελος Μόκας

  Διαβάζω τόσα σχόλια χρηστών που θεωρούν εύλογο να επιτραπούν τα πατίνια (ΕΠΗΟ) με ταχύτητες άνω των 25χλμ/ω.

  Καλό θα είναι να επισημανθεί σε όλους ότι:
  1. Γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα η οδήγηση μοτοποδήλατου μέχρι 45χλμ/ω, που διαθέτει μεγάλους τροχούς (όχι μικρά ροδάκια του πατινιού), φλας και καθρέπτες (δεν χρειάζεται ούτε χέρι να δηλώσεις στροφή ούτε να γυρίσεις το κεφάλι να ελέγξεις), πιστοποιημένα φρένα (ίσως ακόμη και CBS/ABS), σέλα (και όχι να είσαι ασταθής όρθιος όπως στο πατίνι), υποχρεούται σε δίπλωμα οδήγησης, κράνος (μοτοσυκλετιστικό, όχι ποδηλάτου..), ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας (και τα ηλεκτρικά);;;

  Είναι δυνατόν να επιτρέψει το κράτος σε ένα λιγότερο ασφαλές όχημα όπως το πατίνι, ταχύτητες άνω των 25χλμ/ω;

  Ακόμη και την ταχύτητα των 25χλμ/ω, αν το αντιπαραβάλει κανείς με τις προδιαγραφές που έχει ένα μοτοποδήλατο των 25χλμ/ω (που θεσπίζεται σε αυτό το νομοσχέδιο να οδηγείται χωρίς δίπλωμα)και το κρίνει αναλογικά , κανονικά το κράτος δεν έπρεπε να το αφήνει το πατίνι να πάει 25χλμ/ω, αλλά μέγιστο 15χλμ/ω, λόγω που έχει μικρά ροδάκια και λιγότερη ασφάλεια/ευστάθεια από το μοτοποδήλατο των 25χλμ/ω.

  2. Στην Ελλάδα το Υπουργείο ακόμη σκέφτεται αν θα επιτρέψει την οδήγηση μικρών δικύκλων με δίπλωμα αυτοκινήτου , που το έχουν εφαρμόσει όλες οι χώρες…εδώ και δεκατίες και χωρίς προϋποθέσεις, ούτε εξετάσεις ούτε μαθήματα (βλέπε Ιταλία)

  και είναι να απορεί κανείς, πώς τελικά το ίδιο Υπουργείο γνωμοδότησε μέσα σε 1-2 χρόνια που εμφανίστηκαν τα πατίνια (με ποιές έρευνες και εμπειρία…;) ότι είναι ασφαλέστερο να οδηγεί κανείς πατίνι με 25χλμ χωρίς δίπλωμα…από ότι ένα μικρό (και ηλεκτρικό) σκουτεράκι με σέλα/καθρέπτες/φώτα/πινακίδα/μεγάλους τροχούς, που δεν μπορείς ούτε με δίπλωμα αυτοκινήτου να το οδηγήσεις…!

  απορώ

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 03:09 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Σχετικά με το σχόλιο «26 Νοεμβρίου 2020, 19:12 | Γιάννης λιοκ »

  Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ήδη την κυκλοφορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων πάνω από 250W, ονομάζονται L1e-A κατά τον 168/2013ΕΚ, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατασκευής, εκδίδουν άδεια κυκλοφορίας και μάλιστα με το παρόν νομοσχέδιο, που θεσπίζεται η κατηγορία «μοτοποδήλατο 25χλμ/ω», θα επιτρέπονται και χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 22:14 | Θεμιστοκλής Πούντζας

  Στο Άρθρο 16 5Α απαγορεύεται η κίνηση των ΕΠΗΟ σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ ωρα.
  Μέχρι να υπάρξουν υποδομές ή εναλλακτικές παράλληλες οδοί που να επιτρέπουν σε ΕΠΗΟ και ποδηλάτες να κινούνται σε τέτοιους δρόμους χωρίς να εμπλέκονται με τα άλλα μηχανοκίνητα δεν μπορεί να απαγορευθεί η χρήση των δρόμων αυτών. Για τις πόλεις, όπου υπάρχουν λωρίδες λεωφορείων να επιτρέπεται η χρήση τους από ποδηλάτες και ΕΠΗΟ. Στην περιφέρεια υπάρχουν δρόμοι «ταχείας κυκλοφορίας» που αποτελούν την μοναδική συνδετήρια αρτηρία μεταξύ δυο σημείων. Π.Χ. στο τμήμα του ΒΟΑΚ μεταξύ του κόμβου «ΝΝΚ» και του κόμβου «Καλάμι» (Νομός Χανίων) δεν υπάρχει παράδρομος ή εναλλακτική οδός του ΒΟΑΚ οπότε εκεί ακόμα και τρακτέρ δεν έχουν που αλλού να κινηθούν. Οι παράδρομοι των αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ έχουν όρια ταχύτητας πάνω από 50χλμ/ώρα. Δεδομένης της απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων χαμηλής ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους οι παράδρομοι αποτελούν την μοναδική εναλλακτική για τα ποδήλατα, ΕΠΗΟ κλπ. Πώς θα απαγορευθεί η χρήση αυτών των αρτηριών σε τέτοια οχήματα χωρίς να έχουν κατασκευαστεί εναλλακτικές υποδομές (παράδρομοι / ποδηλατοδρόμοι / πεζοδρόμια);

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 22:46 | ΑΚΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

  Να επιτρέπεται η κυκλοφορια των Ε.Π.Η.Ο. στους δρομους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα»,ειναι αναποφευκτο οτι θα χρειαστει κατοχος Ε.Π.Η.Ο. να διανύσει έστω για 2-3 χιλιομετρα δρομο ταχεις κυκλοφοριας (π.χ κηφησιας,βασ.σοφιας,αλεξανδρας) στην προσπαθεια να μεταβει απο το α στο β σημειο και κυριως προς το κεντρο της πολης οπου βοηθουν τα Ε.Π.Η.Ο. στην μειωση και της κινησης αλλα και του επιβαρυμένου περιβαλοντος του κεντρου.
  Να επιτραπει λοιπον η κινηση τους στην δεξια πλευρα του δρομου,καθως στην δεξια πλευρα υπαρχουν λεωφοριολοριδες και δεν εμποδιζουν την κινηση των υπολοιπων οχηματων.

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 09:24 | Αθανασιος Σωτηρακοπουλος

  Κύριοι αποκλείοντας στα ΕΠΗΟ ορισμένους δρόμους, εντός πόλεως, καθιστατε αδύνατη την μετακίνηση τους καθώς και την αγορά τους. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να βγαίνουμε στην λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Συγγρού. Θεωρώ απόλυτα λογικό να απαγορεύετε η πρόσβαση τέτοιων οχημάτων σε δρόμους όπως η Αττική οδός και η Εθνική, αλλά εντός κοντινών πόλεων κάνετε τα πράγματα αδύνατα. Παρακαλώ να βάλετε κάτι πιο λογικό ή να φροντίσετε όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να κάνετε σε αυτούς τους δρόμους, ποδήλατοδρόμους. Ειδικά εν καιρό κορονοϊου να μας αναγκαζετε να μετά κινούμαστε με ΜΜΜ ενώ ο σκοπός είναι να ελαφρύνουμε την όλη συμφόρηση γενικά. Δεν είμαστε ποδηλάτες εμείς που μια φορά με δύο τον μήνα θα κυκλοφορούμε και θα έχουμε ανάγκη αυτούς τους δρόμους. Εμάς είναι τρόπος διαβίωσης. Πως θα πάμε στις δουλειές μας; θα φύγουμε από την ηλεκτροκινηση και θα μας αναγκάσετε να πάρουμε μηχανοκίνητα μέσα για να καταστρέφουν και εμείς την φύση;

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 09:41 | Αθανασιος Σωτηρακοπουλος

  Κύριοι αποκλείοντας στα ΕΠΗΟ ορισμένους δρόμους, εντός πόλεως, καθιστατε αδύνατη την μετακίνηση τους καθώς και την αγορά τους. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να βγαίνουμε στην λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Συγγρού. Θεωρώ απόλυτα λογικό να απαγορεύετε η πρόσβαση τέτοιων οχημάτων σε δρόμους όπως η Αττική οδός και η Εθνική, αλλά εντός κοντινών πόλεων κάνετε τα πράγματα αδύνατα. Παρακαλώ να βάλετε κάτι πιο λογικό ή να φροντίσετε όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να κάνετε σε αυτούς τους δρόμους, ποδήλατοδρόμους. Ειδικά εν καιρό κορονοϊου να μας αναγκαζετε να μετά κινούμαστε με ΜΜΜ ενώ ο σκοπός είναι να ελαφρύνουμε την όλη συμφόρηση γενικά. Δεν είμαστε ποδηλάτες εμείς που μια φορά με δύο τον μήνα θα κυκλοφορούμε και θα έχουμε ανάγκη αυτούς τους δρόμους. Εμάς είναι τρόπος διαβίωσης. Πως θα πάμε στις δουλειές μας; θα φύγουμε από την ηλεκτροκινηση και θα μας αναγκάσετε να πάρουμε μηχανοκίνητα μέσα για να καταστρέφουν και εμείς την φύση;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 19:12 | Γιάννης λιοκ

  Καλησπέρα! Εγώ έχω ενα ηλεκτρικό ποδήλατο με παραπάνω από 250 watts. Οδηγώ πάντα με κράνος και είμαι κάτοχος διπλώματος ανεξαρτήτων κυβικών.
  Θεωρώ πως θα έπρεπε να υπάρχει νόμος που να επιτρέπει σε άτομα με δίπλωμα, με κατάλληλο εξοπλισμό και όχημα(ποδήλατο/πατίνι κ.τ.λ.) που είναι σε άριστη κατάσταση, φρένα, φώτα, κόρνα κ.τ.λ, να μπορεί με μία ασφάλεια για να είναι και καλυμμένο σε περίπτωση ατυχήματος, να κυκλοφορήσει κανονικά. Είμαι πατέρας τριών παιδιών και το έχω για σοβαρή χρήση. Ευχαριστώ!

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 19:12 | Γιαννης Παλμας

  Μια ακομη διαδικασια υπερρυθμισης.. η αποθρασυνση του μεγαλου κρατους που οχι μονο επιβραβευβει τους πιο αντικοινωνικους τροπους μετακινησης (τετρατροχα) αλλα εμμεσα ή αμεσα επιδιωκει να εισπραξει περισσοτερα.
  Ρυθμισεις εκτος πραγματικοτητας και οπωσδηποτε αντικοινωνικες.
  Πιθανοτατα το σχολιο δε θα εγκριθει.. γιατι το σχολιο μου τελικα ειναι οτι η προταση δε χρειαζεται τροποποιηση αλλα πεταγμα στο καλαθι αχρηστων.
  Με προφανη μη εκτιμηση

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 18:57 | Ηλιας Κεβανι

  Καλησπερα σας ελπιζω να ησαστε καλα. Με λενε Ηλια Κεβανι και σας γραφω το ταπεινο μου σχολιο αλλα που πιστευω πρεπει να λαβετε υποψην σας. Κατεχω στην διαθεση μου ενα ηλεκτρικο σκουτερ που αναπτησει μεγιστη ταχυτητα εως 50χμ/ω αμα το χρειαστεις αλλα κανονικα εχει κοφτη στα 25χμ/ω και γιαυτο δεν χρειαζεται διπλωμα, φοραω κανονικα εξοπλισμο μηχανης, κρανος μηχανης δηλαδη πραγματα που ειναι αναγκαια ενω οδηγας λογω ασφαλειας. Εγω επειδη το λυκειο μου ειναι μακρια και η οικογενεια μου ειναι ανεργη το κατεχω καθως δεν εχω την οικονομικη να διαθεσω και να συντηρισω ενα διπλωμα και κανονικο μηχανακι προς το προν. Επισης με το σκουτερ μου μπορω και πιγενω την αδερφη μου, την μανα μου στον γιατρο η οτιδηποτε χρειαστουνε. Προσωπικα πιστευω οτι το πρωστιμο αμα περασεις τα 25χμ/ω ειναι υπερβολη καθως γνωριζετε και εσεις οτι στους δρομους της Ελλαδας ειναι επικυνδηνο να κυκλοφορεισμε μια χαμηλη ταχυτητα σε εναν δρομο κανονικο κεντρικο, οι οδηγοι απο πισω σου κορναρουν, σε βριζουν, και κανουν πολυ επικυνδηνες προσπερασεις, τα οποια δεν θα γινουν αμα κινησε με μια λογικη ταχυτητα στον δρομο η οποια ειναι 40χμ/ω. Γνωριζω οτι μπορει να τα θεωρειτε ολα ηλεκτρικα αλλα δεν ειναι ολα ιδια, ασπουμε τα πατινια xiaomi τα κανονικα δηλαδη αυτα ειναι ασφαλης να κινουνται μεχρι 25χμ/ω αλλα υπαρχουν και πατινια που το κανονικο τους ειναι πιο υψηλο. Πιστευω οτι πρεπει να ρωτησετε και ιδικους γνωστες στο θεμα των ηλεκτρικων και να συζητηθει καλυτερα, να υπαρχει οριο ταχυτητας αναλογα τον δρομο που οδηγας(σχολικη περιοχη, γειτονια, κεντρικος δρομος) αναλογα τα watt του μοτερ και το τι οχημα ειναι καθως ενα σκουτερ ειναι σαφεστατα πιο ασφαλης να κυκλοφορει με μεγαλυτερη τεχυτητα απο ενα πατινι. Ευχαριστω για τον χρονο σας, σας ευχομαι υγεια.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 17:45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

  Έχοντας 3000χλμ εμπειρίας με ΕΠΗΟ (πατίνι), ήθελα να πω τα παρακάτω.

  Θα βοηθούσε πάρα πολύ τους οδηγούς ΕΠΗΟ αν η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 30χλμ/ω. Ο οδηγος του ΕΠΗΟ νιώθει πως δεν είναι βάρος στην ομαλή κίνηση της κυκλοφορίας, όπως επίσης αποτρέπει τους ανυπόμονους εκνευρισμένους οδηγούς αυτοκινήτων να κάνουν επικίνδυνες προσπεράσεις, θέτωντας σε κίνδυνο ζωές. Επίσης ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, είναι πως η ροπή των ΕΠΗΟ επηρεάζεται σημαντικά από την τελική τους ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ακόμα μικρότερη τελική ταχύτητα σε ανηφορικούς δρόμους.

  Κάτι πολύ σημαντικό, είναι πως ενας ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ατόμων, έχει προβεί εδω και πολύ καιρό σε αγορά ΕΠΗΟ μεγαλύτερης ισχύος (για την μεταφορά τους σε χώρους εργασίας κτλ.), τα οποία είναι ικανά να αναπτύξουν ταχύτητες μοτοποδηλάτων. Έχουν επενδύσει λοιπόν σ αυτό. Για να μην πάνε χαμένες τόσες-οι ώρες-μήνες εργασίας για την απόκτησή τους και να είναι νόμιμα, θα μπορούσε να προβλεφθεί κάποιο δίπλωμα, ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας κτλ. γι’ αυτα.

  Τέλος, η αγορά παρέχει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ΕΠΗΟ με τελική 30χλμ/ω (πχ xiaomi, ninebot κτλ.) Σε περίπτωση που αναγκαστούν οι ιδιώτες να πειράξουν το λογισμικό για τη μείωση της τελικής ταχύτητας, χάνουν τις εγγυήσεις της εταιρίας. Θα ήταν καλό λοιπόν να λάβουμε υπ όψην κι αυτή τη λεπτομέρεια (υποχρέωση δηλαδή των εταιρειών να προσφέρουν δωρεάν λογισμικό στο ΕΠΗΟ βάση νόμων, χωρίς να χάνεται η εγγύηση του οχήματος).

  Σε κάθε περίπτωση, τα 30χλμ/ω, προσφέρουν ομαλότερη ένταξη των ΕΠΗΟ στους δρόμους και πιο άνετη οδήγηση στον οδηγό του ΕΠΗΟ.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:07 | Θεόδωρος Καλπούζος

  Το άρθρο 13να καταργηθεί καθώς είδη προβλέπονται πρόστιμο κι αφαίρεση αδείας κυκλοφορίας και πινακίδων μέχρι πληρωμής προστίμου ΕΚ 561/06.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 13:27 | Αποστολόπουλος Αλκιβιάδης

  Δεν λαμβάνονται υπ’όψη οι διαφορετικές κατηγορίες των Ε.Π.Η.Ο.
  Όπως στα αυτοκίνητα και στις μηχανές (και σε αντίθεση με τα ποδήλατα), έτσι στα Ε.Π.Η.Ο. παρουσιάζονται σε

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 13:03 | Νίκος Γαρμπής

  Η απαγόρευση κυκλοφορίας ποδηλάτων και ΕΠΗΟ σε λεωφόρους θα ήταν βάσιμη μόνο αν υπήρχε εναλλακτική παράλληλη λωρίδα γι’ αυτά, όπως συμβαίνει στις περισσότερες πόλεις της υπόλοιπης Ευρώπης. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δυστυχώς τέτοιες υποδομές, με αποτέλεσμα να αποκλείεται μεγάλο μέρος των μετακινήσεων ποδηλάτων και ΕΠΗΟ.

  Όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και στις περισσότερες υπάρχουσες λεωφόρους των πόλεων η μία λωρίδα είναι μονίμως κατειλημμένη από σταθμευμένα αυτοκίνητα, παρά τις σχετικές σημάνσεις που την απαγορεύουν στις λεωφόρους αυτές και με την αστυνομία να μην κόβει ποτέ κλήσεις παρόλο που τα όργανά της περνούν και βλέπουν την παράβαση.

  Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ποδήλατα και ΕΠΗΟ αντί να κυκλοφορήσουν στην άκρη του οδοστρώματος, αναγκάζονται να κυκλοφορούν κυριολεκτικά στη μέση του, με κίνδυνο για την ασφάλεια των οδηγών τους αλλά και με παρεμπόδιση των αυτοκινήτων.

  Συμπερασματικά, θα μπορούσαν να απομακρυνθούν όλα τα χιλιάδες μόνιμα σταθμευμένα αυτοκίνητα από τις λεωφόρους και στο χώρο που καταλάμβαναν να δημιουργηθούν ποδηλατόδρομο, για τα ποδήλατα και ΕΠΗΟ.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 09:52 | Μάριος Βραχιολιδης

  Στο μόνο σημείο στο οποίο θα είμαι αντίθετος είναι στους δρόμους που μπορούν να κινούνται εντός πόλεως τα ΕΠΗΟ. Κύριοι, τα ΕΠΗΟ τα οποίο βοηθούν στην αποσυμφόρηση της ατμόσφαιρας και κυκλοφορίας έχουν ένα μεγάλο μείον, δεν μπορούν μεγάλες ανηφόρες, αυτό σαν αποτέλεσμα έχει να χρειαστεί ορισμένες φορές για λίγα χιλιόμετρα να κινηθούν, στην δεξιά μεριά της δεξιάς λωρίδα σε λεωφόρους όπως, η Συγγρού, η Κηφισίας, η μεσογείων. Και σε ορισμένα σημεία τους ή κυκλοφορία τους απαγορεύεται όταν έχουν τον κανόνα να μην κυκλοφορούν σε λεωφόρους με όριο ανώτερο των 50χλμ. Πρέπει να εξεταστεί αυτή η λεπτομέρεια η οποία είναι πολύ σημαντική από την στιγμή που δεν έχει φροντισει η πολιτεία σε τέτοιους λεωφόρους να μας παρέχει μία λωρίδα για ποδήλατα που να χρησιμοποιείτε έστω και παράλληλα με την δεξιά λωρίδα.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 02:48 | Ευάγγελος Κερχουλάς

  Δεδομένου ότι και άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου η μικροκινητικότητα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, έχουν αποδεχτεί ως όριο ταχύτητας για τα ΕΠΗΟ τα 30km/h, και για το λόγο ότι ακόμα και σε αστικό ιστό, όπου το όριο ταχύτητας για τα αυτοκίνητα είναι αυτή τη στιγμή 30, τα 25km/h που προτείνετε ως όριο ταχύτητας των ΕΠΗΟ προκαλούν μια καθυστέρηση της ροής της κυκλοφορίας, με όσους κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τους αναβάτες τους. Συνετό θα ήταν λοιπόν, εφόσον το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων εντός πόλεων σύντομα θα θεσμοθετηθεί να μειωθεί στα 30Km/h, να υπάρξει ένα κοινό όριο ταχύτητας με τα ΕΠΗΟ, τα 30km/h θα είχαν μια λογική.

  Επίσης δεδομένου ότι έχουν εισαχθεί ήδη πολλά μοντέλα escooters που αυτή τη στιγμή έχουν ως τελική άνω των 40-50Km/h, πρέπει να θεσμοθετηθεί μια νέα κατηγορία η οποία να έχει ως προϋποθέσεις ανάλογες της κατηγορίας των 50cc κυβισμού δίκυκλων. Διαφορετικά αφήνετε ένα μεγάλο φάσμα χρηστών escooters σε γκρίζα ζώνη.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 01:15 | Ελευθέριος

  Το άρθρο δε λαμβάνει υπόψιν την περίπτωση των κατόχων ΕΠΗΟ τα οποία έχουν μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από 25χλμ/ω ή και πολύ περισσότερο ενώ αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν τέτοια μοντέλα που μπορεί ο ιδιώτης να αγοράσει. Ο κάτοχος δύναται να συμμορφωθεί με το όριο ταχύτητας όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ι.χ όπου ο κ.ο.κ δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί η μέγιστη ταχύτητα των μοντέλων σε οποιοδήποτε σημείο του οδικού άξονα. Τέλος προτείνεται ως ανώτατο όριο ταχύτητας για τα ΕΠΗΟ τα 40χλμ/ω εντός αστικού ιστού ούτως ώστε να υπάρχει περιθώριο να βοηθήσει ο αναβάτης την κυκλοφορία, αυξάνοντας ταχύτητα, σε περιπτώσεις που μπορεί να παρακολληθεί όταν υπάρχει ανώτατο όριο τα 25χλμ/ω.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:33 | Αθανασιος Τσαντιλης

  H εξίσωση των αγωνιστικών ποδηλάτων με ΕΠΗΟ και η απαγόρευση τους σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας είναι προβληματική εκ της γενέσεως της. Δεν μιλάμε για κίνηση σε εθνικές οδούς αλλά εντός αστικού ιστού. Παρακαλώ όπως τροποποιήσετε τη διάταξη καθότι με την εφαρμογή της διαλύεται η ερασιτεχνική ποδηλασία. Η ανυπαρξία υποδομών δεν επιτρέπει την εφαρμογή αυτής της διατάξεως όπως περιγράφεται.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:19 | Αθανασιος Τσαντιλης

  Η εξίσωση των αγωνιστικών ποδηλάτων με ΕΠΗΟ και η απαγόρευση τους σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας είναι προβληματική εκ της γενέσεως της. Δεν μιλάμε για κίνηση σε εθνικές οδούς αλλά εντός αστικού ιστού. Παρακαλώ όπως τροποποιήσετε τη διάταξη καθότι με την εφαρμογή της διαλύεται η ερασιτεχνική ποδηλασία. Η ανυπαρξία υποδομών δεν επιτρέπει την εφαρμογή αυτής της διατάξεως όπως περιγράφεται.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 22:19 | Ιωάννης Καλοπαστας

  Ας υποθέσουμε ότι ΕΠΗΟ, ποδήλατο ή πατίνι, κινείται σε μονοδρομο με αυξημένη κίνηση ή σε οδό με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Καθώς η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα θα είναι τα 25 χλμ/ ώρα, τα οχήματα που ακολουθούν θα πρέπει υποχρεωτικά ή να αναπτύξουν την ίδια ταχύτητα ή να επιχειρήσουν προσπέραση ενίοτε αντικανονική καθώς θα έχει προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Με αυτό τον τρόπο τίθεται σε κίνδυνο τόσο η ασφάλεια του οδηγού ΕΠΗΟ όσο και των υπολοίπων οδηγών. Με δεδομένο ότι ένας ερασιτέχνης ποδηλάτης κινείται με ταχύτητα 20 χλμ/ ώρα και ένας αθλούμενος ποδηλάτης με 40-45 χλμ/ ώρα ταχύτητα που αποτρέπει την συμφόρηση, προτείνεται όλα τα ΕΠΗΟ να έχουν ως μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα τα 40 χλμ/ ώρα.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 20:19 | Ιωάννης

  (1) Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο θέμα του ορίου ταχύτητας ηλεκτρικών ποδηλάτων θεωρώ, είναι: τα αμιγώς ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα να έχουν όριο ταχύτητας τα 32χλμ, αφού είναι μια λογική ταχύτητα, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί και από ένα μη υποβοηθούμενο ποδήλατο.
  Έτσι ώστε να βοηθήσει ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, χαμηλότερης μυικής ικανότητας ή με προβλήματα σε αρθρώσεις κλπ, να ενσωματώνονται καλύτερα στη κίνηση με τα άλλα οχήματα, να μην «αργοπορούν» τους υπόλοιπους οδηγούς ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνοι ελιγμοί από οχήματα που έχουν τη τάση να κινούνται γρηγορότερα.
  (2) Εφόσον στα ηλεκτρικά πατίνια λειτουργούν με «χειρόγκαζο», θα μπορούσαν και στα ηλεκτρικά ποδήλατα να επιτρέπεται η δυνατότητα μέχρι τα 20χλμ να είχαν την επιλογή του «χειρόγκαζου».
  (3) Πρέπει να δοθεί προσοχή στο θέμα οριοθέτησης της ταχύτητας των ποδηλάτων γιατί στη πραγματικότητα οι ποδηλάτες δρόμου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες κινούνται με ταχύτητες από 30χλμ έως 60χλμ περίπου. Οπότε με αυτές τις οριοθετήσεις καθιστούν αδύνατη κάθε αθλητική χρήση του ποδηλάτου, αφού θα ελέγχονται και οι ποδηλάτες κατά τους ίδιους νόμους

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 20:33 | Θοδωρής Σολδάτος

  Για το θέμα της κίνησης ποδηλάτων σε δρόμους με όριο ταχύτητας > 50 χλμ, όπως το διαβάζω εγώ δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Τα Ε.Π.Η.Ο. διαχωρίζονται σαφώς από τα ποδήλατα και ο συγκεκριμένος περιορισμός αφορά μόνο τα Ε.Π.Η.Ο.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:09 | Μπασακαροπουλος Στελιος

  Τα αγωνιστικά ποδήλατα δρόμου τύπου κούρσας θα πρέπει να επιτρέπεται να κινούνται στην κατηγορία δρόμων που ανήκουν στο Άλλο οδικό δίκτυο λόγω του ότι κατά τις προπονήσεις διανύουν μεγάλες αποστάσεις και με ταχύτητες που πολύ συχνά υπερβαίνουν τα σαράντα πέντε χιλιόμετρα την ώρα.
  Πχ.καλλιθεα ¨Σουνιο.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:22 | Κωνσταντίνος Τσουρινακης

  Στο μερος Β εξισώνονται τα απλα ποδηλατα με τα ΕΠΗΟ με τελικη ταχυτητα 6-25 χλμ/ωρα. Στο Άρθρο 16 5Α απαγορεύεται η κίνηση των ΕΠΗΟ σε δρομους με οριο ταχύτητας ανω των 50 χλμ/ ωρα. Συνεπώς απαγορεύεται σε αυτους τους δρόμους και η κίνηση απλων ποδηλάτω?! Αυτό εμποδίζει ουσιαστικά ενα πλήθος ερασιτεχνων αθλητων ποδηλασιας να προπονουνται! Θα επρεπε να υπάρχει καποια εξαίρεση, τουλάχιστον σε οσους ποδηλατες διαθετουν αθλητικό δελτιο!

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:52 | Ανδριανη

  Δεν ειναι ξεκάθαρο αν για τα Ε.Π.Η.Ο ο οδηγος εχει την ευθυνη για το οριο ταχυτητας. Ενα οχημα το οποιο απο τον κατασκευαστη του εχει για παραδειγμα μεγιστη ταχυτητα 35 χλμ/ ωρα, αλλα ο οδηγος συμορφωνεται με το οριο ταχυτητας, κινδυνεύει με προστιμο;

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:10 | Ανδρέας Μπαμπαλέρης

  Η παράγραφος 13 σε ό,τι αφορά τον ταχογραφο και τη χρήση του, θα πρέπει να απαλειφθεί καθόσον τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στους κανονισμούς ΕΕ165/14 και ΕΚ561/06. Επιπλέον το άρθρο 4Γ του Ν.3446/2006 που προστέθηκε με τον Ν.4663/2020 ορίζει τη διαδικασία μεταφοράς του οχήματος για έλεγχο συσκευής ταχογραφου σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 06:57 | Θεόδωρος Καλπούζος

  Το άρθρο 13 να καταργηθεί καθώς υπάρχει και έχει εφαρμογή πρόστιμο από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/ 06.
  Σε άλλη παράγραφο του ΚΟΚ σχετικά με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας προτείνω πρόστιμο ύψους 1000ευρώ στον οδηγό και 1000ευρώ στον ιδιοκτήτη καθώς και ακινητοποίηση του οχήματος. (Με την τελευταία τροποποίηση δεν υπάρχει τιμωρία για κίνηση οχήματος με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας )

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 23:40 | Θοδωρής Καλπούζος

  Στο άρθρο 12 του παρόντος που αφορά τα όρια ταχύτητας προτείνω το πρόστιμο για την παραβίαση του ανωτάτου ορίου ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο να χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις : α) άνω των 150 km/h έως 180km/h πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση αδείας οδήγησης 15 μέρες, και περίπτωση β) υπέρβαση άνω των 181km/h πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση 2 μήνες άδεια οδήγησης και πινακίδες κυκλοφορίας.
  Καθώς επίσης και ο οδηγός που δεν ορίζει την ταχύτητα του σύμφωνα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες το πρόστιμο να ορίζεται στα 200 ευρώ.
  Κίνηση στον αυτοκινητόδρομο με αντίθετη πορεία πρόστιμο 700ευρώ .
  Μέθη κατάργηση του αυτοφώρου και αλλαγή σε πρόστιμο 1200 ευρώ ( όπως ήταν παλαιότερα )
  Οδήγηση Ιχε χωρίς άδεια οδήγησης πρόστιμο 1000 ευρώ στον οδηγό και 1000 ευρώ στον ιδιοκτήτη με ακινητοποίηση , κατάργηση πλημμελήματος .

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 11:39 | Ιωαννης

  Ε.Π.Η.Ο.
  1. Με το σχέδιο νόμου καθορίζεται ως ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα τα 25 χλμ/ώρα (αρθρ 5α). Με δεδομένη την περιορισμένη λειτουργία ποδηλατοδρόμων η διάταξη αυτή θα αναγκάσει τα οχήματα που έπονται των Ε.Π.Η.Ο. και ειδικότερα αυτοκίνητα και φορτηγά να περιορίζουν επίσης την ταχύτητα τους σε έως 25 χλμ δημιουργώντας βραδυπορείες και κυκλοφοριακή συμφόρηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εκνευρισμούς και διαπληκτισμό των λοιπών οδηγών με τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. Επίσης, η χαμηλή αυτή ταχύτητα θα οδηγήσει αναπόδραστα σε προσπάθειες προσπέρασης, ενίοτε αντικανονικής, των υπολοίπων οδηγών αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος εις βάρος των οδηγών Ε.Π.Η.Ο.

  2. «όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ/ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.» Η συγκεκριμένη διάταξη παραγνωρίζει την πραγματικότητα κατά την οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πληθώρα τέτοιων οχημάτων ο καλόπιστος ιδιοκτήτης των οποίων κινδυνεύει με πρόστιμο επειδή τα έθεσε σε κυκλοφορία ακόμα και εντός του προβλεπόμενου ορίου ταχύτητας.

  3. Με το σχέδιο νόμου απαγορεύεται η στάθμευση «αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων,» Στη πράξη είναι αδύνατο να διαπιστωθεί αν η αδυναμία κυκλοφορίας των οχημάτων προκλήθηκε από το Ε.Π.Η.Ο. ή από άλλο όχημα μετά την στάθμευση του Ε.Π.Η.Ο. το οποίο περιόρισε τον διαθέσιμο χώρο.

  4. Αναφέρεται ότι » Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι (εφόσον υπάρχει) και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.» καθώς και ότι «Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. και των ποδηλάτων, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, οφείλουν πριν την αλλαγή κατεύθυνσης να δώσουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21.» Σημειώνεται οτι η υπόδειξη με χρήση χεριών ενέχει σοβαρούς κινδύνους για συγκεκριμένες κατηγορίες Ε.Π.Η.Ο. όπως πχ ηλεκτρονικά πατίνια και πρέπει να αποφεύγεται. Αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική που με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καθίσταται υποχρεωτική.

  5. Δεδομένου ότι οι ποδηλατόδρομοι είναι προς ώρας περιορισμένοι, της χαμηλής ταχύτητας κίνησης και του φιλικού αποτυπώματος στο περιβάλλον προτείνεται να επιτρέπεται η χρήση των λεωφορειολωρίδων από τα Ε.Π.Η.Ο.