Άρθρο 12 Εξουσιοδοτήσεις

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να επανακαθορίζονται η δομή και το περιεχόμενο των σταδίων του κύκλου Σ.Β.Α.Κ., το περιεχόμενο της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. και κάθε λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και υλοποίηση Σ.Β.Α.Κ..

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορισθεί από το Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, ενδεικτικός κατάλογος προτεινόμενων μέτρων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σ.Β.Α.Κ.. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθεί σύστημα στόχων και δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων Σ.Β.Α.Κ..

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εκδίδεται εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Σ.Β.Α.Κ. και κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα.