Άρθρο 6 Λειτουργία του δικτύου φορέων – Σύμφωνο συμμετοχής

 

1. α) Στο δίκτυο φορέων δύναται να συμμετέχουν, σωματεία, αστικές εταιρίες, σύλλογοι και οργανώσεις ή άλλοι φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3.

β) Στην περίπτωση που η περιοχή παρέμβασης του Σ.Β.Α.Κ. εκτείνεται στα διοικητικά όρια όμορων ΟΤΑ α’ βαθμού, ο φορέας εκπόνησης υποχρεούται να απευθύνει πρόσκληση για τη συμμετοχή των όμορων ΟΤΑ α’ βαθμού στο δίκτυο φορέων.

2. Ο ρόλος του δικτύου φορέων είναι συμβουλευτικός. Ειδικότερα, το δίκτυο φορέων:
α) Παρέχει στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. στην περιοχή παρέμβασης.
β) Συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. του άρθρου 7 με έναν εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του ανά εμπλεκόμενο μέρος.
γ) Υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του Σ.Β.Α.Κ., υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του Σ.Β.Α.Κ..

3. Το σύμφωνο συμμετοχής καταρτίζεται με ευθύνη του φορέα εκπόνησης σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων και συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους των μερών κατά τη φάση της προετοιμασίας, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον φορέα εκπόνησης και, πάντως, όχι πέραν της ολοκλήρωσης του Σταδίου 1 της φάσης Β’ του άρθρου 7.

4. Στο σύμφωνο συμμετοχής προβλέπεται η δυνατότητα προσχώρησης νέων ή αποχώρησης εγγεγραμμένων εμπλεκόμενων μερών στο δίκτυο φορέων και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του.

5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4, εφόσον το σύμφωνο συμμετοχής δεν έχει συνυπογραφεί από κανέναν ενδιαφερόμενο, ο φορέας εκπόνησης καταρτίζει το Σ.Β.Α.Κ. χωρίς τη συγκρότηση του δικτύου φορέων. Τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν στην κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. μέσω των διαβουλεύσεων της φάσης Β’.

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:28 | Costas Terzopoulos

    Άρθρο 6 Λειτουργία του δικτύου φορέων – Σύμφωνο συμμετοχής
    1. α) Στο δίκτυο φορέων δύναται να συμμετέχουν, σωματεία, αστικές εταιρίες, σύλλογοι και οργανώσεις ή άλλοι φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3.
    ΑΛΛΑΓΗ α) Στο δίκτυο φορέων δύναται να συμμετέχουν, σωματεία, αστικές εταιρίες, συλλογικότητες, χωρίς απαραίτητα νομική μορφή, και οργανώσεις ή άλλοι φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3.
    ΕΠΕΙΔΗ: ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ το “σύλλογοι” γιατί ισούται με τα σωματεία, και ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ τις “συλλογικότητες χωρίς νομική μορφή”, γιατί είναι σωστό να συμμετέχουν και ομάδες πολιτών. Υπάρχουν ομάδες πολιτών όπως η Ποδηλατ(ισσ)ες στην Αθήνα, η δική μας Gymosophy στη Θεσσαλονίκη κ.α. με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία και ενεργή συμμετοχή σε διαβουλεύσεις.