Άρθρο 8 Διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού Σ.Β.Α.Κ.

 

1. Η αναφορά κύκλου του Σ.Β.Α.Κ. υποβάλλεται με αίτηση του φορέα εκπόνησης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της, προκειμένου να εξετασθεί.

2. Το Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βεβαιώνει την περάτωση των επιμέρους ενεργειών της φάσης προετοιμασίας και των σταδίων της φάσης ανάπτυξης του κύκλου Σ.Β.Α.Κ..

3. Το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως Σ.Β.Α.Κ. με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών περί πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων.

4. Με τον χαρακτηρισμό του, ο οικείος φορέας εκπόνησης ή υλοποίησης μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στην περίπτωση υλοποίησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. που αφορούν στην οδική ασφάλεια και εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, τα μέτρα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ειδικούς για τον σκοπό αυτό εθνικούς πόρους.

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:25 | Πρόιος Απόστολος

    Προτείνω να μην υπάρχουν διαδικασίες έγκρισης από το Υπουργείο για λόγους αποκέντρωσης, μείωσης της γραφειοκρατίας και μείωσης του χρόνου εκπόνησης των σχετικών μελετών. η διαδικασία έγκρισης να γίνεται π.χ. από την Αποκεντρωμένη, ή την περιφέρεια.