ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ Σ.Β.Α.Κ.

Το υπόδειγμα Αναφοράς Κύκλου Σ.Β.Α.Κ. συμπληρώνεται με ευθύνη του Φορέα Εκπόνησης για την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτή στοιχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες και υποενότητες και οι οποίες ενσωματώνονται στο Σ.Β.Α.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΦΑΣΗ Α’ – ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σ.Β.Α.Κ.

 

 1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Αναφέρονται ο Φορέας Εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 και οι προϋποθέσεις που πληροί για την κατάρτιση Σ.Β.Α.Κ. βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1. Εφόσον πρόκειται για κατάρτιση ενιαίου Σ.Β.Α.Κ. αναφέρονται οι ΟΤΑ α’ βαθμού που συμμετέχουν στον σύνδεσμο. Προσδιορίζεται αν πρόκειται για την πρώτη έκδοση του Σ.Β.Α.Κ. ή την αναθεώρησή του.

 

 

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Στελέχωση Ομάδας Εργασίας

Αναφέρονται, σύμφωνα με το άρθρο 5, τα στελέχη της Ομάδας Εργασίας, η ιδιότητά τους, ο φορέας και η υπηρεσία προέλευσής τους, και περιγράφονται συνοπτικά οι αρμοδιότητές τους στην Ομάδα. Αναφέρονται ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας και το στέλεχος με τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα οδικής ασφάλειας. Επισυνάπτεται η απόφαση συγκρότησης της Ομάδας Εργασίας.

 

Οι φορείς εκπόνησης των περ. β’ της παρ. 1, α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 13, συμπληρώνουν την υποενότητα 2.1, πλην της αναφοράς στον επικεφαλής της ομάδας εργασίας και στο στέλεχος με εμπειρία σε θέματα οδικής ασφάλειας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4599/2019 (Α’ 40).

 

2.2 Πρόσκληση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας

Εφόσον η περιοχή παρέμβασης εμπίπτει στην παρ. 2 του άρθρου 5, συμπληρώνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με αναρτημένη τη σχετική πρόσκληση και επισυνάπτεται αντίγραφό της.

 

2.3 Πρόσκληση συμμετοχής κατά περίπτωση των ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ και Αττικό Μετρό Α.Ε. στην ομάδα εργασίας

Εφόσον η περιοχή παρέμβασης εμπίπτει στην παρ. 3 του άρθρου 5, συμπληρώνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με αναρτημένη τη σχετική πρόσκληση και επισυνάπτεται στην Αναφορά Κύκλου Σ.Β.Α.Κ. αντίγραφό της.

 

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

3.1. Ιστοσελίδα αναφορικά με το Σ.Β.Α.Κ. που καταρτίζεται

Συμπληρώνεται ο ενιαίος εντοπιστής πόρων (URL) της ιστοσελίδας της περ. ε’ του άρθρου 4 (ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.) με ενεργό σύνδεσμο και περιγράφεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

3.2 . Δήλωση πρόθεσης κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ.

Περιγράφεται η δήλωση πρόθεσης (περ. αβ’ του άρθρου 7) και αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με αναρτημένη τη σχετική δημόσια πρόσκληση.

 

 

 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

4.1 Όρια περιοχής παρέμβασης του Σ.Β.Α.Κ.

Περιγράφεται η περιοχή παρέμβασης της παρ. 2 του άρθρου 2 και ιδίως σε σχέση με τα διοικητικά όρια του ΟΤΑ και των όμορων ΟΤΑ. Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης όπου είναι ευκρινώς αποτυπωμένες τουλάχιστον οι ανωτέρω πληροφορίες και επισημαίνονται τα όρια της περιοχής παρέμβασης. Αναφέρονται η κατηγορία Δήμου κατά τις διατάξεις του προγράμματος «Κλεισθένης Ι» (ν. 4555/2018, Α’133), και τα πληθυσμιακά στοιχεία της περιοχής.

 

4.2 Ζώνες λιμένα στην περιοχή παρέμβασης

Εφόσον η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ή γειτνιάζει με ζώνη λιμένα, αναφέρεται ο οικείος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα και η ζώνη αποτυπώνεται ευκρινώς στον χάρτη της παρ. 4.1.

 

 

 1. ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

5.1α Πρόσκληση συμμετοχής όμορων ΟΤΑ α΄ βαθμού και ΟΤΑ β’ βαθμού στο Δίκτυο Φορέων

Στην περ. β’ της παρ. 2β του άρθρου 6, συμπληρώνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με ανηρτημένη τη σχετική πρόσκληση και επισυνάπτεται στην Αναφορά Κύκλου Σ.Β.Α.Κ. αντίγραφό τους. Περιγράφεται η ενδεχόμενη μορφή συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ.

 

 1. Πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων

Συμπληρώνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με αναρτημένη τη σχετική πρόσκληση και επισυνάπτεται στην Αναφορά Κύκλου Σ.Β.Α.Κ. αντίγραφό της.

 

5.2 Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής

Αναγράφεται λίστα των εμπλεκόμενων μερών του Δικτύου Φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. Αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με αναρτημένο το Σύμφωνο Συμμετοχής της παρ. 7 του άρθρου 2. Επισυνάπτεται στην Αναφορά Κύκλου Σ.Β.Α.Κ. αντίγραφό του.

 

 1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

6.1. Συγκέντρωση κειμένων και μελετών εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου

Αναγράφεται λίστα των κειμένων και μελετών που λαμβάνονται υπόψη (περ. αδ’ της Φάσης Προετοιμασίας του άρθρου 7 και περ. δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 3).

 

6.2 Εντοπισμός προβλημάτων στην περιοχή παρέμβασης

Αναγράφονται σε λίστα και αναπτύσσονται περιληπτικά (περ. αδ’ της Φάσης Προετοιμασίας του άρθρου 7).

 

6.3 Ανάδειξη ευκαιριών της περιοχής παρέμβασης

Αναγράφονται σε λίστα και αναπτύσσονται περιληπτικά (περ. αδ’ της Φάσης Προετοιμασίας του άρθρου 7).

 

6.4 Εξέταση πληρότητας δεδομένων

Αναφέρονται τα διαθέσιμα δεδομένα και οι πηγές τους. Επισυνάπτεται η εισήγηση προς τον φορέα εκπόνησης για τη τυχόν συμπλήρωσή τους ή την πληρότητα αυτών (περ. αδ’ της Φάσης Προετοιμασίας του άρθρου 7).

 

ΦΑΣΗ Β’ – ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Β.Α.Κ.

 

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Σ.Β.Α.Κ.

1.1. Πρόγραμμα εργασιών και εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα

Περιγράφονται συνοπτικά [περ. (βα) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7].

 

1.2. Σχέδιο συμμετοχής για την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών

Περιγράφεται το σχέδιο συμμετοχής με τις προγραμματισμένες δράσεις [περ. (βα) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7]. Αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις.

 

1.3 Ανάρτηση παραδοτέου Σταδίου 1 στην ιστοσελίδα

Αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με το αναρτημένο παραδοτέο [περ. (βα) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7]).

 

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

2.1 Κύρια σημεία της πρώτης διαβούλευσης με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη

Αναφέρεται ο τρόπος της διαβούλευσης και της συμμετοχής των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και περιγράφονται συνοπτικά τα πορίσματα της διαβούλευσης της [περ. (ββ) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7]. Επισυνάπτονται οι σχετικές προσκλήσεις.

 

2.2 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης

Αναφέρονται και αναπτύσσονται συνοπτικά τα κύρια σημεία της έκθεσης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης [περ. (ββ) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7] κατ΄ ελάχιστον για τα κάτωθι:

α) δημόσια μέσα μεταφοράς,

β) μη μηχανοκίνητοι τρόποι μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο),

γ) προσβασιμότητα, ασφάλεια και προστασία στο δίκτυο μεταφορών για το σύνολο των χρηστών,

δ) οδική ασφάλεια των χρηστών και ειδικότερα των ευάλωτων χρηστών της οδού,

ε) διαχείριση κυκλοφορίας των οχημάτων,

στ) χρήση ηλεκτροκίνησης και άλλων εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών,

ζ) διαχείριση της πρόσβασης των οχημάτων διανομής,

η) οργάνωση της στάθμευσης,

θ) νέες τεχνολογίες στο σύστημα μεταφορών.

 

2.3 Δείκτες παρακολούθησης για την αποτύπωση της κατάστασης κινητικότητας

Επισυνάπτεται η λίστα δεικτών [περ. (ββ) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7].

 

2.4 Σενάρια για την κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης

Περιγράφονται συνοπτικά τα σενάρια που εξετάστηκαν (περ. ββ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).

 

2.5 Ανάρτηση παραδοτέου Σταδίου 2 στην ιστοσελίδα

Αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με το αναρτημένο παραδοτέο (περ. ββ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).

 

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

3.1. Επικοινωνία προτεραιοτήτων του Σ.Β.Α.Κ.

Περιγράφονται οι προτεραιότητες του Σ.Β.Α.Κ. για την περιοχή παρέμβασης και αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με την ανάρτησή τους (περ. βγ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).

 

3.2. Επικοινωνία αρχικού κοινού οράματος

Περιγράφεται το αρχικό κοινό όραμα και αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με την ανάρτησή του (περ. βγ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).

 

3.3 Αποτύπωση κύριων σχολίων και απόψεων αναφορικά με τις προτεραιότητες και το όραμα του Σ.Β.Α.Κ.

Περιγράφονται τα κύρια σχόλια των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών, καθώς και οι απόψεις του Δικτύου Φορέων που, κατά την κρίση της Ομάδας Εργασίας, συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και του κοινού οράματος του Σ.Β.Α.Κ..

 

3.4. Διατύπωση τελικού κοινού οράματος και προτεραιοτήτων

Περιγράφονται το τελικό κοινό όραμα και οι προτεραιότητες του Σ.Β.Α.Κ. εφόσον τροποποιήθηκαν μετά την υποβολή σχολίων και απόψεων και αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με την ανάρτησή τους (περ. βγ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7.)

 

3.5 Προβλήματα που επιδιώκει να επιλύσει το Σ.Β.Α.Κ.

Περιγράφονται τα κυριότερα προβλήματα που επιδιώκει να επιλύσει το Σ.Β.Α.Κ. (περ. βγ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).

 

3.6 Προσδιορισμός επιμέρους στόχων

Επισυνάπτονται οι στόχοι με τα χαρακτηριστικά τους (περ. βγ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7 και παρ. 12 του άρθρου 2).

 

3.7 Ανάρτηση παραδοτέου Σταδίου 3 στην ιστοσελίδα

Αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με το αναρτημένο παραδοτέο (περ. βγ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).

 

ΣΤΑΔΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΡΩΝ

4.1. Αναλυτικός κατάλογος μέτρων και αξιολόγηση της συμβολής τους προς την επίτευξη του οράματος και των στόχων του Σ.Β.Α.Κ.

Περιγράφονται ο αναλυτικός κατάλογος μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. και η σύνδεση τους με το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους (περ. βγ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7). Συγκεκριμένα τα μέτρα αναλύονται και κατηγοριοποιούνται κατ’ ελάχιστον στις κάτωθι ενότητες:

 1. Ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς,
 2. προώθηση των μη μηχανοκίνητων τρόπων μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο),
 3. εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για το σύνολο των χρηστών,
 4. βελτίωση της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ειδικότερα των ευάλωτων χρηστών της οδού,
 5. μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων,
 6. προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλων εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών,
 7. καλύτερη διαχείριση της πρόσβασης των οχημάτων διανομής,
 8. οργάνωση της στάθμευσης,
 9. αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

 

 

4.2. Αποτελέσματα διαβούλευσης μέτρων με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη

Αναφέρεται ο τρόπος της διαβούλευσης και της συμμετοχής των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και περιγράφονται συνοπτικά τα πορίσματα της διαβούλευσης της περ. βδ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7. Επισυνάπτονται οι σχετικές προσκλήσεις.

 

4.3. Επιλεγέντα μέτρα παρέμβασης

Περιγράφεται ο κατάλογος των επιλεγέντων μέτρων με ειδική αναφορά στην εξυπηρέτηση του σκοπού του Σ.Β.Α.Κ. (βλ. ανωτέρω σημείο 4.1). Περιγράφεται η σύνδεση των μέτρων με το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους.

 

4.4 Ανάρτηση παραδοτέου Σταδίου 4 στην ιστοσελίδα

Αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με το αναρτημένο παραδοτέο (περ. βδ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

5.1 Κατάρτιση σχεδίου δράσης 

Κατάλογος με τα επιλεγέντα μέτρα του Σχεδίου Δράσης (παρ. 8 του άρθρου 2) και με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες βάσει των κείμενων διατάξεων είτε θα εγκρίνουν μεταγενέστερα την υλοποίησή τους είτε θα τα υλοποιήσουν (περ. βε’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).

 

5.2. Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων

Περιγράφεται ο μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ., στον οποίο θα αναφέρεται ο προγραμματισμός της σύνταξης των διετών εκθέσεων προόδου (παρ. 8 και 11 του άρθρου 2).

 

5.3 Υποβολή σχεδίου δράσης στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες

Αναφέρονται οι καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες απεστάλη το σχέδιο δράσης (περ. βε’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7). Εφόσον τα μέτρα του Σχεδίου Δράσης τροποποιήθηκαν κατόπιν γνωμοδότησης των ανωτέρω αρμόδιων υπηρεσιών, επισημαίνονται οι αλλαγές επί των μέτρων του Σχεδίου Δράσης.

 

Οι φορείς εκπόνησης της περ. β’ της παρ. 1 και των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 13 συμπληρώνουν την ως άνω υποενότητα αναφέροντας τις υπηρεσίες στις οποίες απεστάλη το Σ.Β.Α.Κ. για γνωμοδότηση κατά τα οριζόμενα στις περ. β’ και γ’ της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4599/2019 (Α’ 40).

 

5.4 Τελικό Σχέδιο Δράσης

Αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. (περ. βε’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7) με το ανηρτημένο τελικό Σχέδιο Δράσης.

Εφόσον αναδιατυπώθηκε το Σχέδιο Δράσης (βλ. 5.3 του Παραρτήματος), αναφέρεται ο τελικός κατάλογος με τα επιλεγέντα μέτρα του Σχεδίου Δράσης (παρ. 8 του άρθρου 2) και με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες, βάσει των κείμενων διατάξεων, είτε θα εγκρίνουν μεταγενέστερα την υλοποίησή τους είτε θα τα υλοποιήσουν (περ. βε’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7)].

 

Οι φορείς εκπόνησης των περ. β’ της παρ. 1 και α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 13, συμπληρώνουν τον ως άνω κατάλογο με τις εξής κατ’ ελάχιστον θεματικές της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4599/2019: δημόσιες μεταφορές, μη μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορές, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών, προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ 29 παρ. 2

 

Δήλωση της περ. α΄

 

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, που βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό ……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Κατασκευάστηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, κατασκευάστηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση πεντάλ), με τον οποίο η ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.».

 

Βεβαίωση της περ. β’

 

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, ο οποίος βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού, (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό ……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Διατέθηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, διατέθηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με τον οποίο η ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.

Ο αγοραστής – κάτοχός του κ. ……………………………….. (αναγραφή ονοματεπωνύμου και Α.Δ.Τ. κατόχου) ενημερώθηκε ότι, απαγορεύεται να λάβει χώρα οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση στο υπόψη όχημα, προκειμένου αυτό να δύναται να τεθεί σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με την οποία η ταχύτητα του οχήματος να δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα, διότι το ανωτέρω όχημα δεν συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου και δεν δύναται να ταξινομηθεί.».

 

Πιστοποιητικό της περ. γ’

 

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, που βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό ……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Κατασκευάστηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, κατασκευάστηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με τον οποίο η ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.».

 

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ Σ.Β.Α.Κ
  Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ Σ.Β.Α.Κ όπου γραφεται στο «6.1. Συγκέντρωση κειμένων και μελετών εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου Αναγράφεται λίστα των κειμένων και μελετών που λαμβάνονται υπόψη (περ. αδ’ της Φάσης Προετοιμασίας του άρθρου 7 και περ. δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 3).»
  Να προστεθεί το ερωτηματολόγιο – checklist της ΠΕΖΗ ως εξής. «6.1. Συγκέντρωση κειμένων και μελετών εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου Αναγράφεται λίστα των κειμένων και μελετών που λαμβάνονται υπόψη (περ. αδ’ της Φάσης Προετοιμασίας του άρθρου 7 και περ. δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 3).Για την σύνταξη των 6.2 και 6.3 συνιστάται και η συμπλήρωση του επόμενου ερωτηματολόγιου.»
  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ.
  ΣΧΟΛΙΟ: Ο παρακάτω κατάλογος ελέγχου θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας συντάχθηκε από την πρωτοβουλία «ΠΕΖΗ» (www.pezh.gr) ως ερωτηματολόγιο με κέντρο την μετακίνηση πεζή, σε επίπεδο οικισμού η γειτονιάς. Παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο Χωροατξίας και Πολεοδομικλας και περιφερειακής Ανάπτυξης στο Βόλο (Στάππας& Τσουρλάκης , 2015). Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από ΟΤΑ, μελετητές και ενδιαφερόμενους πολίτες για τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών στη περιοχή τους, με στόχους αφενός τη βραχυχρόνια αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και αφετέρου την έναρξη μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας, με σταδιακή εφαρμογή.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης από ανώτερου επιπέδου οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς κεντρικής κυβέρνησης ή χρηματοδότησης για την αρχική ενεργοποίηση και αξιολόγηση σχετικών δράσεων.
  Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει κύριους σκοπούς:
   Να θέσει ερωτήματα προς τους αιρετούς, τα στελέχη των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα στελέχη των δημοτικών συνδυασμών και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ώστε:
  1. να διαμορφώσουν πρόγραμμα που να υποστηρίζει την ασφαλή και ευχάριστη μετακίνηση των πεζών και τη βιώσιμη κινητικότητα
  2. να δώσει ιδέες ώστε να φανεί η εφικτότητα λύσεων σε διάφορους τομείς και να διαμορφωθούν σχετικά προγράμματα, με οικονομικά μέσα κατάλληλα για την εποχή της οικονομικής δυσπραγίας
   Να βοηθήσει τους πολίτες και τις ομάδες πολιτών που ενδιαφέρονται ώστε:
  1. να ελέγξουν τις προτάσεις των δημοτικών αρχών και των δημοτικών συνδυασμών
  2. να ζητήσουν από τους δήμους συγκεκριμένες προτάσεις
  3. να βοηθήσει την πρόοδο πραγματοποίησης των προτάσεων, στο μέλλον
   Μέσω των απαντήσεων που θα δοθούν να γίνουν γνωστές στους ενδιαφερόμενους, οι συνηθέστερες απόψεις και προβλήματα, καθώς και να εντοπιστούν νέες και πρωτότυπες ιδέες από στελέχη ΟΤΑ και συνδυασμών και άλλους πολίτες και γενικά να εντοπιστούν και ναδιαδοθούν καλές πρακτικές.

  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  Οδική ασφάλεια και διαίρεση οικισμών
  Στην περιοχής σας:
  1 Έχουν γίνει ατυχήματα με συμμετοχή πεζών και πόσοι ήταν οι νεκροί και οι τραυματίες;
  2 Έγινε κάποια βελτίωση εκεί που έγιναν τα ατυχήματα για την ασφάλεια των πεζών;
  3 Σε ποια σημεία υπάρχει άμεση ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση της ασφαλούς κίνησης πεζών; Πώς θα βελτιωθεί; (Άμεσα, Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, Αργότερα)
  4 Υπάρχουν εθνικοί δρόμοι ή δρόμοι με μεγάλη κυκλοφορία που περνούν μέσα από πόλη ή χωριό που βρίσκεται εκατέρωθεν του δρόμου ή δυσκολεύουν την μετακίνηση πεζών κατά μήκος του δρόμου; Τι σκοπεύετε να κάνετε για νε βελτιώσετε την κατάσταση; (Άμεσα, Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, Αργότερα)
  Επαρκή και λειτουργικά πεζοδρόμια και χώροι πεζών
  5 Θεωρείτε ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των οικισμών σας μπορούν να περπατήσουν ασφαλείς, να ανακαλύψουν ωραία μέρη και να χαρούν την καθημερινή τους ζωή στα χωριά και τις πόλεις του Δήμου σας;
  6 Γνωρίζετε ότι για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων ισχύουν οι προδιαγραφές της ΥΑ 52907 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009), που αρχικά επιβάλλουν:
  ελάχιστο πλάτος διάβασης πεζών, χωρίς κανένα εμπόδιο για τους πεζούς, 1,50 μέτρο (οποιαδήποτε άλλα όπως κολώνες, δέντρα, σήματα, τοποθετούνται εκτός του 1,50μ) και ελάχιστο ελεύθερο ύψος 2,20 μέτρα;
  7 Θεωρείτε ότι οι δημοτικοί άρχοντες και οι μηχανικοί του Δήμου γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις προδιαγραφές αυτές;
  8 Τι θα κάνετε για να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν οι πολίτες, οι δημοτικοί άρχοντες και οι μηχανικοί του Δήμου, τις προδιαγραφές αυτές;
  9 Γνωρίζετε ή μπορείτε να εκτιμήσετε σε τι ποσοστό τα πεζοδρόμια των οικισμών του Δήμου σας είναι τουλάχιστον όσο ορίζουν οι προδιαγραφές του ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009; (0- 10% , 10 – 30%, 30 – 50%, 50 -70%)
  10 Θεωρείτε ότι η κακή κατάσταση των χώρων πεζών και η επικίνδυνη μετακίνηση των πεζών υποβαθμίζουν τις τουριστικές δυνατότητες της περιοχής σας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων; Πού κυρίως συμβαίνει αυτό;
  11 Πιστεύετε ότι σε κάποιες περιοχές τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι ακόμα πιο πλατιά από τα ελάχιστα των προδιαγραφών; Ποιές είναι αυτές; Τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί;
  12 Πιστεύετε ότι μπορούν να διαμορφωθούν στην επόμενη τετραετία νέοι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας ή ζώνες μικρών ταχυτήτων; Ποιές είναι αυτές; Τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί;
  13 Υπάρχουν εμπόδια στη διαμόρφωση επαρκών πεζοδρομίων (όπως του ΦΕΚ 2621Β/2009) στο Δήμο; Ποιά είναι τα κυριότερα; Έχετε βρει τρόπους για να τα ξεπεράσετε;
  14 Το περπάτημα είναι ο πρωταρχικός τρόπος μετακίνησης των ανθρώπων, ενώ το ποδήλατο είναι σημαντικό μέσο βιώσιμης κινητικότητας αλλά αφορά ένα μέρος των ανθρώπων. Όταν σχεδιάζετε και χρηματοδοτείτε ποδηλατόδρομους, τους εντάσσετε στη βελτίωση της μετακίνησης και των πεζών;
  Στάθμευση
  15 Παρκάρουν αυτοκίνητα πάνω σε πεζοδρόμια και χώρους πεζών; Πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα προβλήματα;
  16 Εξαναγκάζονται οι πεζοί να κατεβαίνουν στο δρόμο, εκεί όπου υπάρχει μεγάλη ή ταχεία κυκλοφορία;
  17 Σκοπεύετε να διαφυλάξετε με αστυνόμευση, με ειδικές κατασκευές ή με άλλο τρόπο τα πεζοδρόμια και τους χώρους πεζών από την παράνομη στάθμευση; Πώς;
  18 Σας ενδιαφέρει να καταγράψετε τη βελτίωση ή χειροτέρευση της στάθμευσης πάνω σε πεζοδρόμια και χώρους πεζών, κατά τη διάρκεια της θητείας σας; Πώς θα το κάνετε;
  Ενοποίηση διαδρομών πεζών και ανάδειξη περιοχών ενδιαφέροντος
  19 Βλέπετε δυνατότητες για να βελτιωθούν ή να δημιουργηθούν στις πόλεις και τα χωριά του Δήμου, διαδρομές για ασφαλές και άνετο περπάτημα που θα τα διασχίζουν και θα ενώνουν πλατείες, πάρκα, αξιοθέατα, άλλους δημόσιους χώρους και υπηρεσίες; Πώς θα το κάνετε;
  20 Υπάρχουν ρέματα, ελεύθεροι χώροι όπου δεν έχουν πρόσβαση οι πεζοί, άλλες φυσικές ή χέρσες ή εγκαταλειμμένες και υποβαθμισμένες εκτάσεις μέσα στον οικισμό ή και κοντά του, που μπορούν να συμπεριληφθούν σε δίκτυο κίνησης πεζών και ποδηλάτων, προσωρινό ή μόνιμο;
  21 Υπάρχουν περιφράξεις οι οποίες δεν φυλάσσουν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, οι οποίες εάν καταργηθούν (ή δεν κατασκευαστούν) θα αποδώσουν εκτάσεις στους ανθρώπους, θα μειώσουν τις αποστάσεις με τα πόδια και θα βοηθήσουν στην ενοποίηση των δημόσιων χώρων;
  Αξιολόγηση για μικρό κόστος και σημαντικό αποτέλεσμα
  22 Έχουν γίνει έργα για τη βελτίωση της μετακίνησης με τα πόδια και τα δημόσια μέσα μεταφοράς; Θεωρείτε ότι έχουν ή θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην ζωή των κατοίκων;
  23 Σκοπεύετε να τα συνεχίσετε και να βελτιώνετε τη βιώσιμη μετακίνηση;
  24 Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί χρηματοδότηση για βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο από ιδίους πόρους ή από προγράμματα της ΕΕ ή άλλα; Σκοπεύετε να εκμεταλλευθείτε σχετικούς τομείς χρηματοδότησης;
  25 Υπάρχει ήδη στο Δήμο ένα σχέδιο ή πρόγραμμα υποστήριξης της μετακίνησης με τα πόδια, τα ποδήλατα και με μέσα δημόσιας μεταφοράς; Ποιά περιοχή αφορά; Αν δεν υπάρχει, σκοπεύετε να διαμορφώσετε ένα;
  26 Αν δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, οι διαμορφώσεις δημόσιων χώρων, σε χώρους πεζών είναι αποσπασματικές; Μήπως έτσι κατασκευάζονται έργα μικρής σημασίας και αμελούνται σημαντικότερα;
  27 Πάντοτε αλλά περισσότερο τώρα, στην εποχή οικονομικής δυσχέρειας που ζούμε, υπάρχει ανάγκη τα έργα που γίνονται να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής .των πολιτών όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχετε αναπτύξει έναν τρόπο αξιολόγησης, ώστε τα έργα και οι δράσεις σας να έχουν με σχετικά μικρό κόστος και μεγάλο αποτέλεσμα; Ποιά είναι τα κριτήρια αυτής της αξιολόγησης (επικίνδυνα σημεία, προδιαγραφές ΦΕΚ 2621Β/2009, πολλοί πεζοί , τουρίστες κ.ά.);
  28 Θεωρείτε ότι το κόστος των διαμορφώσεων για χώρους πεζών είναι υψηλό; Έχετε βρει τρόπους ώστε να μειωθεί το κόστος ώστε να διαμορφωθούν περισσότερες περιοχές; Έχετε εξετάσει διαφορετικούς τρόπους πλακόστρωσης, ασφαλτόστρωση, όχι μόνιμες κατασκευές, λιγότερο τσιμέντο, άλλα υλικά κλπ;
  29 Έχετε εξετάσει τη δυνατότητα απασχόλησης ανέργων για να γίνει αξιολόγηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την βελτίωση της μετακίνησης και της εικόνας των πόλεων και των χωριών;
  Οδική ασφάλεια και πρόσβαση στα σχολεία, νοσηλευτήρια, χώρους συγκέντρωσης κοινού
  30 Είναι ασφαλής η πρόσβαση πεζών μαθητών στην είσοδο των σχολείων και γύρω από αυτή; Υπάρχει κάπου σημαντικό πρόβλημα και πώς σκοπεύετε να το λύσετε;
  31 Έχετε κάποιο τυποποιημένο πρόγραμμα ελέγχου και μέτρα αντιμετώπισης για την οδική ασφάλεια των μαθητών γύρω από τα σχολεία; Το εφαρμόζετε ;
  32 Τα παραπάνω για τα σχολεία, ισχύουν και για νοσηλευτήρια και χώρους σημαντικής συγκέντρωσης ανθρώπων που υπάρχουν στο Δήμο;
  Γενικά
  33 Τι θα κάνετε για να γνωρίσουν οι αστυνομικοί, οι πολίτες, οι δημοτικοί άρχοντες και οι μηχανικοί του Δήμου τα προβλήματα και τα δικαιώματα των πεζών;
  34 Σκοπεύετε να θέσετε τις βάσεις για τη συνεχή βελτίωση της μετακίνησης με τα πόδια, το ποδήλατο και τα μέσα κοινής μεταφοράς στις πόλεις και τα χωριά σας;

 • Συμπλήρωση του παραρτήματος I ως εξής:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ Σ.Β.Α.Κ.
  […]
  3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  3.1. Ιστοσελίδα αναφορικά με το Σ.Β.Α.Κ. που καταρτίζεται
  Συμπληρώνεται ο ενιαίος εντοπιστής πόρων (URL) της ιστοσελίδας της περ. ε’ του άρθρου 4 (ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.) με ενεργό σύνδεσμο και περιγράφεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη.
  3.2 . Δήλωση πρόθεσης κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ.
  Περιγράφεται η δήλωση πρόθεσης (περ. αβ’ του άρθρου 7) και αναφέρεται ο ενεργός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ. με αναρτημένη τη σχετική δημόσια πρόσκληση.
  3.3. Προσβασιμότητα της ιστοσελίδας στα άτομα με αναπηρία
  Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 περί πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και την Υ.Α. με Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 ΦΕΚ 1301 Β’/12.04.2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
  […]
  ΦΑΣΗ Β’ – ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Β.Α.Κ.
  […]
  ΣΤΑΔΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
  2.1 Κύρια σημεία της πρώτης διαβούλευσης με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη
  Αναφέρεται ο τρόπος της διαβούλευσης και της συμμετοχής των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και περιγράφονται συνοπτικά τα πορίσματα της διαβούλευσης της [περ. (ββ) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7]. Επισυνάπτονται οι σχετικές προσκλήσεις.
  2.2 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης
  Αναφέρονται και αναπτύσσονται συνοπτικά τα κύρια σημεία της έκθεσης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης [περ. (ββ) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7] κατ΄ ελάχιστον για τα κάτωθι:
  α) δημόσια μέσα μεταφοράς,
  β) μη μηχανοκίνητοι τρόποι μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο),
  γ) προσβασιμότητα, ασφάλεια και προστασία στο δίκτυο μεταφορών για το σύνολο των χρηστών,
  δ) οδική ασφάλεια των χρηστών και ειδικότερα των ευάλωτων χρηστών της οδού συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα,
  ε) διαχείριση κυκλοφορίας των οχημάτων,
  στ) χρήση ηλεκτροκίνησης και άλλων εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών,
  ζ) διαχείριση της πρόσβασης των οχημάτων διανομής,
  η) οργάνωση της στάθμευσης,
  θ) νέες τεχνολογίες στο σύστημα μεταφορών.
  2.3 Δείκτες παρακολούθησης για την αποτύπωση της κατάστασης κινητικότητας
  Επισυνάπτεται η λίστα δεικτών [περ. (ββ) της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7].
  Η λίστα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε δείκτες σχετικούς με την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Προς τούτο προβλέπεται συνεργασία με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ.
  […]
  ΣΤΑΔΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΡΩΝ
  4.1. Αναλυτικός κατάλογος μέτρων και αξιολόγηση της συμβολής τους προς την επίτευξη του οράματος και των στόχων του Σ.Β.Α.Κ.
  Περιγράφονται ο αναλυτικός κατάλογος μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. και η σύνδεση τους με το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους (περ. βγ’ της Φάσης Ανάπτυξης του άρθρου 7).
  Συγκεκριμένα τα μέτρα αναλύονται και κατηγοριοποιούνται κατ’ ελάχιστον στις κάτωθι ενότητες:
  1. Ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς,
  2. προώθηση των μη μηχανοκίνητων τρόπων μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο),
  3. εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για το σύνολο των χρηστών,
  4. βελτίωση της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ειδικότερα των ευάλωτων χρηστών της οδού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα,
  5. μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων,
  […]