ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 51/2012 (Α΄ 101) – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2008/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008, 2009/113/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2011/94/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Άρθρο 39 Σκοπός – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του π.δ. 51/2012

Το άρθρο 1 του π.δ. 51/2012 (Α΄101) αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, «για την άδεια οδήγησης», όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009, 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011, 2012/36/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2012, 2013/22/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013, 2013/47/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013, 2014/85/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2014, 2015/653/ΕΕ της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2015, 2016/1106/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2016 και 2018/645/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018».

  • 3 Δεκεμβρίου 2020, 00:14 | ΠΑΣΕΕΕΔ

    Το άρθρο 4 του 2006/126/ΕΚ, εξαιρεί τα μοτοποδήλατα μέχρι 25χλμ/ω από την ΑΜ άδεια οδήγησης.

    Είναι απαραίτητο να προσαρμοσθεί η ελληνική νομοθεσία προς την οδηγία 2006/126/ΕΚ με την τροποποίηση του ΠΔ 51, άρθρο 3.1.α ώστε να εξαιρούνται τα μοτοποδήλατα μέχρι 25χλμ/ω από την ΑΜ άδεια οδήγησης.

    ΠΑΣΕΕΕΔ
    Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων