Άρθρο 3 Σκοπός και αρχές κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 

1. Σκοπός των Σ.Β.Α.Κ. είναι η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών μέσω:
α) της ενίσχυσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς,
β) της προώθησης των μη μηχανοκίνητων τρόπων μετακίνησης, όπως πεζή, ποδήλατο, Ε.Π.Η.Ο.,
γ) της εξασφάλισης της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για τους χρήστες,
δ) της προαγωγής της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών της οδού,
ε) της μείωσης της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης,
στ) της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών,
ζ) της καλύτερης διαχείρισης της πρόσβασης των οχημάτων διανομής,
η) της οργάνωσης της στάθμευσης,
θ) της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της χρήσης του οδικού δικτύου, την υποστήριξη της συνδυασμένης χρήσης των μέσων μεταφοράς και τον σχεδιασμό των αστικών μεταφορών.

2. Το Σ.Β.Α.Κ. καταρτίζεται για διάστημα τουλάχιστον δεκαετίας με βάση κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά στο πλαίσιο ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου.
Ειδικότερα:
α) Βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης, της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών αρχών, της συμμετοχής των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
β) Εμπεριέχει αξιολόγηση των επιδόσεων, μακροπρόθεσμους στόχους και σαφές σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη συστήματος μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων μεταφοράς και τρόπων μετακίνησης.

γ) Περιλαμβάνει μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης, διασφαλίζοντας την ποιότητα του σχεδίου.
δ) Συνεκτιμά στρατηγικά κείμενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν στον σχεδιασμό των μεταφορών, τον χωρικό σχεδιασμό, την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων για τη μείωση των αερίων ρύπων στα αστικά κέντρα και την εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις, την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και εναλλακτικών καυσίμων και την αξιοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών.
ε) Εμπεριέχει αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή παρέμβασης και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή της, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια και το Στρατηγικό Σχέδιο για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:45 | Costas Terzopoulos

  1. Σκοπός των Σ.Β.Α.Κ. είναι η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών μέσω:
  β) της προώθησης των μη μηχανοκίνητων τρόπων μετακίνησης, όπως πεζή, ποδήλατο, Ε.Π.Η.Ο.
  ΑΛΛΑΓΗ: διαγράφουμε τα Ε.Π.Η.Ο
  ΕΠΕΙΔΗ: Τα Ε.Π.Η.Ο. είναι μηχανοκίνητα μέσα που κινούνται με ηλεκτρισμό και ο διαχωρισμός πρέπει να είναι σαφής απέναντι στα πολύ σημαντικότερα οφέλη των μη-μηχανοκίνητων (δεν απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια, που για την παραγωγή της χρειάζονται ορυκτά καύσιμα ή εγκατάστασεις Α.Π.Ε, αποθήκευση ενέργειας, δίκτυα μεταφορών, συστήματα φόρτισης, με όλες τις συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονομία, την υγεία.

  ε) της μείωσης της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης
  ΣΩΣΤΟ: Είναι ο σωστό να τονίζεται η στρατηγική μείωσης της κυκλοφορία των μηχανοκίνητων, γιατί η ανάπτυξη της μη-μηχανοκίνητης κυκλοφορίας προσκρούει στην επανακατανομή του χώρου που έχει αποδοθεί συντριπτικά μέχρι τώρα στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία, όμως τώρα είναι σαφές πως μέτρα και υποδομές θα αφαιρέσουν χώρο από τα μηχανοκίνητα, με σκοπό να τους μετατρέψουν σε ήπιους χρήστες.

 • Συμπλήρωση του άρθρου ως εξής:
  1. Σκοπός των Σ.Β.Α.Κ. είναι η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών μέσω:
  α) της ενίσχυσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς,
  β) της προώθησης των μη μηχανοκίνητων τρόπων μετακίνησης, όπως πεζή, ποδήλατο, Ε.Π.Η.Ο.,
  γ) της εξασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για τους χρήστες,
  δ) της προαγωγής της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών της οδού και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, ατόμων γ’ ηλικίας κ.λπ.,
  ε) [….].

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 11:45 | Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ

  Στο σημείο (β) της πρώτης παραγράφου προτείνουμε τη διαγραφή της λέξης «Ε.Π.Η.Ο», επειδή και τα Ε.Π.Η.Ο είναι μηχανοκίνητα με ηλεκτρικό κινητήρα.

  Επίσης, προτείνουμε τη διαγραφή του σημείου (ε) ώστε νόμος να αναφέρεται θετικά σε όσα προωθεί, δηλαδή στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της μικρο-κινητικότητας, και όχι σε όσα θέλει να περιορίσει.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 14:07 | ΤΕΕ / Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

  Στην παρ.1 το ΣΒΑΚ ορίζεται ως «σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής».
  Ο ορισμός που υπήρχε στο υπό κατάργηση άρθρο 22, αναφερόταν στα ΣΒΑΚ ως «στρατηγικά σχέδια που στηρίζονται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού ….και ενσωματώνει επιμέρους πολιτικές….» και ήταν σύμφωνος με τον ορισμό των ΣΒΑΚ στις ευρωπαϊκές οδηγίες.
  Δεν είναι σαφές γιατί αφαιρείται ο στρατηγικός ρόλος των σχεδίων ΒΑΚ και η βασική τους προϋπόθεση να στηρίζονται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό, τα ΣΒΑΚ τείνουν να θεωρούνται ως απλά σχέδια κινητικότητας, προσομοιαζόμενα με τις παραδοσιακές κυκλοφοριακές μελέτες, ενώ είναι σαφές από τις Οδηγίες ELTIS πώς ο ρόλος τους είναι ο στρατηγικού χαρακτήρα σχεδιασμός. Συνεπώς, δεν είναι κατανοητός ο υποβιβασμός των ΣΒΑΚ από Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού σε Εφαρμοστικό Σχέδιο.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 14:47 | ΤΕΕ / Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

  Στην παρ. 1. αναφέρει πώς «Σκοπός των ΣΒΑΚ είναι η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών μέσω α) ….έως θ)…», τα οποία αναφέρονταν επίσης (αν και περισσότερο συνοπτικά ) στην παρ.1 του άρθρου 22.
  Ωστόσο, στο υπό κατάργηση άρθρο 22, σε συνέχεια των παραπάνω αναφερόταν και επίσης πώς: «Κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ εξετάζονται……. ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του δημόσιου χώρου, και δίδεται έμφαση στη διεύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, κοινόχρηστων – κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα με δίκτυα πράσινων υποδομών, των δικτύων νερού (ρέματα, ποτάμια, παράκτιες ζώνες) και διαδρομών και την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου».
  Το υπό κατάργηση άρθρο 22, συνδύαζε τον σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας με τα συνολικά θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού του χώρου και ήταν σύμφωνο με τους στόχους των ΣΒΑΚ όπως προκύπτουν από τις Οδηγίες ELTIS, σύμφωνα με τις οποίες ένας εκ των στόχων του ΣΒΑΚ είναι η «συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού».
  Στη συνέχεια και στην παράγραφο 2.δ) του άρθρου 3, αναφέρει πώς το ΣΒΑΚ «Συνεκτιμά στρατηγικά κείμενα …., τον χωρικό σχεδιασμό, την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ….». Τα παραπάνω αναφέρονταν (επίσης συνοπτικά) στην παρ. 1 του άρθρου 22. Ωστόσο στη παρ.1 του υπό κατάργηση άρθρου 22 (Ν.4599/2019) για τα ΣΒΑΚ διευκρινιζόταν επίσης πώς «Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων …. καθώς και όλες τις στρατηγικές μελέτες που συσχετίζονται με αυτά…».
  Δεν είναι σαφές γιατί καταργείται η περισσότερο αναλυτική διατύπωση του άρθρου 22, και δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο Σχέδιο Νόμου ότι τα ΣΒΑΚ θα πρέπει όχι μόνο να συνεκτιμούν αλλά και να στηρίζονται στον υφιστάμενο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και τις εγκεκριμένες χρήσεις γης της περιοχής παρέμβασης. Επισημαίνεται πώς το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας, διότι όπως έχει προκύψει από την μελέτη- αξιολόγηση των ήδη εκπονηθέντων ΣΒΑΚ στη χώρα, η μη αναφορά και σύνδεση του ΣΒΑΚ με τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, δημιουργεί πλείστα σοβαρά προβλήματα στην μετέπειτα εφαρμογή τους.
  Θα περίμενε κανείς το νέο σχέδιο νόμου να είναι περισσότερο σαφές από το καταργούμενο άρθρο και όχι να αποτελεί περίληψή του, αφαιρώντας μάλιστα ουσιώδη σημεία. Συνολικά, από το άρθρο 3, παρατηρείται μια έμφαση των ΣΒΑΚ αποκλειστικά στα θέματα οργάνωσης της κυκλοφορίας παραβλέποντας πώς ο ουσιώδης χαρακτήρας τους προκύπτει από τον συνολικό σχεδιασμό του χώρου.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 14:46 | Χρήστος Πεχλεβανούδης

  Αυτό ισχύει. Δεν μπορεί να λες δεν μου αρέσει και δεν το επιτρέπω. Βγάλε νομοθετικό πλαίσιο και για αυτό.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:34 | Dimitris Litsas

  Οι κάτοχοι ισχυρότερων πατινιων είναι λάθος να τίθενται εκτός νόμου με αυτόν τον τρόπο. Επιθυμούμε να κατατασσομαστε στους κατόχους μοτοποδήλατα και να βγάζουμε ανάλογο δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας από το να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε επ ουδενί παρά μόνο σε ιδιωτικά φυλασσόμενους χώρους.