Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται το άρθρο 22 του ν. 4599/2019 (Α’ 40).