Άρθρο 23 Άδειες οδήγησης – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών -Τροποποίηση του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ.

 

 

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) προστίθεται περ. γ) και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 94

Άδειες Οδήγησης – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών

 

 1. Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης. Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης, η κλιμάκωση και η ισοδυναμία μεταξύ των κατηγοριών, καθώς και η χορήγηση, ανανέωση και η αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή αυτών ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α’101).
 2. Απαγορεύεται η οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων:

α) Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειμένου να αποκτήσουν ή ανανεώσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.

β) Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχημάτων, ακόμα και εάν κατέχουν την προβλεπόμενη στην προηγούμενη περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου άδεια οδήγησης.

γ) Ειδικά για τα μοτοποδήλατα με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα, από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών.

 1. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης:

α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.

β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

ε. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους.

στ. Τα μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, καθώς και τα μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα ως και τα μέλη των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης.

ζ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και η οποία άδεια έχει εκδοθεί από κράτος στο οποίο δεν εκδίδεται διεθνής άδεια οδήγησης.

Για την οδήγηση των υπόψη οχημάτων από τους ανωτέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

 1. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του παρόντος ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.

Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α’49).

Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄82).

 1. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 74/2008 (Α’112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα ασυμβίβαστα της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

γ) Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζονται:

α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τις άδειες οδήγησης.

β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εξεταστών υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και οι υποχρεώσεις των εξεταστών.

γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την εξέταση.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών και κατά περίπτωση του Υπουργού Υγείας, τροποποιούνται και συμπληρώνονται τα Παραρτήματα του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).».

 

 1. Για τα διοικητικά πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 23 ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

 

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:24 | KOSMOCAR S.A.

  Παρατήρηση

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του Σχεδίου Νόμου παραπέμπει, για τα θέματα των αδειών, στις διατάξεις του Π.Δ. 51/2012. Με βάση την παραπομπή αυτή, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται άδεια οδήγησης (ΑΜ) για τα «Μοτοποδήλατα», όπως αυτά ορίζονται στο Σχέδιο Νόμου, ήτοι και για τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (L1e-A) που έχουν σχεδιαστεί για ποδηλάτηση, με βοηθητική μηχανή πρόωσης για υποβοήθηση της ποδηλάτησης με μέγιστη ονομαστική ή καθαρή ισχύ της βοηθητικής μηχανής πρόωσης μικρότερη ή ίση του 1KW και διακοπή της ισχύος της σε ταχύτητες οχήματος μικρότερες ή ίσες των 45 χλμ/ώρα.

  Πρόταση

  Η διάταξη αυτή αφορά και τα “Ποδήλατα Αυξημένης Υποβοήθησης”, όπως τα περιγράψαμε παραπάνω στις παρατηρήσεις μας επί των Ορισμών του Σχεδίου Ν, τα οποία εμπίπτουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά και υπάγονται στην κατηγορία L1e-A.
  Η πρόθεση του συντάκτη να υπαγάγει τα οχήματα αυτά στην κατηγορία των οχημάτων που απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, μας βρίσκει σύμφωνους και δικαιολογείται από την ανάγκη προστασίας των χρηστών τους, αλλά και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου, οδηγών και πεζών. Είναι πράγματι θεμιτό ο οδηγός ενός τέτοιου οχήματος (πέραν της ικανότητας ποδηλάτησης) να έχει γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να είναι εξοικειωμένος με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, αλλά και να έχει συναίσθηση των κινδύνων που η χρήση του συνεπάγεται.
  Ωστόσο, θα ήταν εύλογο να επιτρέπεται η χρήση των «Ποδηλάτων Αυξημένης Υποβοήθησης» τόσο από τους κατόχους αδείας οδήγησης Μοτοποδηλάτου (ΑΜ), όσο και από κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (Κατηγορία Β), με το σκεπτικό ότι ο κάτοχος τέτοιας άδειας γνωρίζει, κατά τεκμήριο, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και διαθέτει την απαιτούμενη εξοικείωση με τις συνθήκες κυκλοφορίας, αλλά και τους κινδύνους της. Ως προς την ικανότητα ποδηλάτησης, ήτοι πρακτικά ισορροπίας επί ποδηλάτου και ευχερούς χειρισμού αυτού, θεωρούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι (και όχι μόνο αυτοί) διαθέτουν την ικανότητα να χειριστούν ένα ποδήλατο σωστά και με ασφάλεια.
  Τυχόν επιμονή του νομοθέτη να θέσει ως επιπρόσθετη προϋπόθεση την κατοχή ειδικής άδειας μοτοποδηλάτου (ΑΜ) για τα οχήματα αυτά, θα στερήσει από χιλιάδες επίδοξους χρήστες τη δυνατότητα και τη χαρά να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, αλλά και να συμβάλουν ενεργά στην αποσυμφόρηση του τόσο βεβαρημένου οδικού δικτύου της χώρας μας, αν κάποιοι από αυτούς (φρονούμε οι περισσότεροι) αποφασίσουν να «εγκαταλείψουν» αυτή τη λύση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν χρονικά, οικονομικά και ψυχικά, με μία ακόμη διαδικασία μαθημάτων, εξετάσεων κλπ. για ικανότητες που ήδη διαθέτουν.
  Επομένως, θα προτείναμε να εισαχθεί σχετική διευκρινιστική παράγραφος στο Π.Δ. 51/2012, με σχετική πρόβλεψη στο Σχέδιο Νόμου περί της ως άνω προσθήκης. Εξ όσων γνωρίζουμε, η πρακτική αυτή εφαρμόζεται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο ως προς την εφαρμογή και τον έλεγχο των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας, όπως λ.χ. η Γερμανία και η Ολλανδία.

 • Συμπλήρωση του άρθρου 23 ως εξής:

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) προστίθεται περ. γ) και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 94
  Άδειες Οδήγησης – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
  1. Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων […]
  6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται:
  α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.
  β) […]
  7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζονται:
  α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τις άδειες οδήγησης.
  β. […]
  δ. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εξεταστών καθώς και τνω υποψήφιων οδηγών όλων των κατηγοριών θα περιλαμβάνουν ενότητα σχετική με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, η οποία θα αναπτύσσεται από κοινού με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ)
  8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών και κατά περίπτωση του Υπουργού Υγείας, τροποποιούνται και συμπληρώνονται τα Παραρτήματα του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
  9. Για διευκόλυνση των υποψηφίων οδηγών με κινητική αναπηρία αναπτύσσονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ειδικά κέντρα αξιολόγησης αυτών στις Περιφέρειες της χώρας».
  2. […]

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 00:23 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Το άρθρο 4 του 2006/126/ΕΚ, εξαιρεί τα μοτοποδήλατα μέχρι 25χλμ/ω από την ΑΜ άδεια οδήγησης.

  Είναι απαραίτητο να προσαρμοσθεί η ελληνική νομοθεσία προς το οδηγία 2006/126/ΕΚ και στο παρόν άρθρο πιστεύουμε έχει εκ παραδρομής παραληφθεί η αναγκαία τροποποίηση του ΠΔ 51, άρθρο 3.1.α ώστε να εξαιρούνται τα μοτοποδήλατα μέχρι 25χλμ/ω από την ΑΜ άδεια οδήγησης, όπως εξάλλου αναφέρει η «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης επί του σχ/ν», ότι το Άρθρο 23 αποσκοπεί στην αναγκαία ρύθμιση, ώστε η οδήγηση μοτοποδηλάτων στα οποία η εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα, να μην απαιτεί άδεια οδήγησης.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 19:35 | Φώτης

  Να εφαρμοστή στην ελληνική νομοθεσία η αντίστοιχη ευρωπαϊκή (εφαρμόζοντάς και την αντίστοιχη οδηγία) σχετικά με την οδήγηση μοτοποδηλάτων και μηχανών ως και 125cc. Να δύναται, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις(π.χ. ηλικία οδηγού, χρόνια κατοχής διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Β), οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης κατηγορίας κατηγορίας Β να οδηγούν οχήματα οδήγησης της κατηγορίας Α1. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης μπορείς να οδηγείς μηχανές ως 125 κυβικά με δίπλωμα αυτοκινήτου.
  Υπάρχει ήδη σε ΦΕΚ «Η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1»

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 20:15 | Δημητρης Κονακας

  Σχετικά με την οδηγηση μοτοποδηλάτων και μηχανων 125cc που ακουστηκε τελευταία, θα ηταν σκόπιμο οι κάτοχοι άδειας οδήγησης ΙΧΕ αυτοκινήτου και παραλληλα κάτοχοι αδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, για διάστημα πάνω από 5 ετη, να μπορουν να οδηγουν μηχανή εως 125cc, αφού οι διαφορές ειναι μηδαμινες, οι κάτοχοι αυτων των αδειων έχουν υποστει εκπαίδευση, εχουν δώσει εξετάσεις και έχουν αρκετη εμπειρεια στην οδήγηση αυτοκινήτου αλλά και δικύκλου.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 23:57 | Θεόδωρος Καλπούζος

  Επίσης προτείνω την ακινητοποίηση του οχήματος έως πληρωμής προστίμου.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 23:33 | Θεόδωρος Καλπούζος

  Προτείνω πρόστιμο 1000 ευρώ στον οδηγό και 1000ευρώ στοιδιοκτήτη καθώς και αφαίρεση αδείας κυκλοφορίας μετά πινακίδες και ακινητοποίηση μέχρι πληρωμή προστίμου.
  Παράδειγμα προς μίμηση ο νόμος 3446/06 άρθρο 4 παράγραφος 1,13 που αφορά τα φορτηγά.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:03 | Σωκ

  Από τη στιγμή που ορθότατα και κάλλιστα νομοθετείτε επισήμως για οχήματα τύπου ηλεκτρικών πατινιών, ποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων κ.α. (Ε.Π.Η.Ο), ως προς τη χρήση τους στο δημόσιο οδικό δίκτυο, οφείλουν να συμπεριληφθούν στα οχήματα με υποψρέωση για άδεια οδηγήσεως και πινακίδες κυκλοφορίας, τόσο για λόγους ισονομίας όσο και στο να έχουν την ίδια αντιμετώπιση σε υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα οχήματα. Τέλη κυκλοφορίας και διοικητικά πρόστιμα είναι πλέον απαραίτητα, καθώς κυκλοφορούν κατά το δοκούν όπου επιθυμούν, τόσο στο πεζοδρόμιο, όσο και σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας παρά το ότι νομοθετείτε να μη μπορούν να οδηγήσουν σε δρόμους όπου η κίνηση είναι άνω των 35km/h. Αν δεν γνωρίζουν την ύπαρξη ποινών και πολύ περισσότερο αν δε πειστούν για τη συνεχή διεξαγωγή ελέγχων από τη τροχαία, δε θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας, ό,τι κι αν καλόπιστα νομοθετήσετε.