Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης

 

Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων, των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών, ο φορέας εκπόνησης είναι αρμόδιος για την κατάρτιση Σ.Β.Α.Κ. και ειδικότερα για:
α) τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.,
β).τη δημόσια πρόσκληση, εγγράφως και μέσω της ιστοσελίδας του, των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων,
γ) τη σύνθεση του δικτύου φορέων,
δ) την κατάρτιση και την υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής,
ε) τη δημιουργία ιστοσελίδας για το υπό κατάρτιση Σ.Β.Α.Κ., στην οποία και υποβάλλονται οι απόψεις των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών,
στ) την υποβολή της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. με τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά αρχεία της στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς εξέτασή της,
ζ) την υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται στο Σ.Β.Α.Κ. και την παρακολούθηση εφαρμογής τους,
η) την περιοδική αξιολόγηση των μέτρων παρέμβασης του Σ.Β.Α.Κ., τη σύνταξη της διετούς έκθεσης προόδου και την ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του,
θ) την κατάρτιση και επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης,
ι) την αναθεώρηση του Σ.Β.Α.Κ.,
ια) την υποβολή των σχεδίων δράσης και των εκθέσεων προόδου, στους αναφερόμενους στο Στάδιο 5 του άρθρου 7 φορείς και στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
ιβ) τη γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας και την παροχή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή,
ιγ) την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ..

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:33 | Costas Terzopoulos

    ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ιδ) την εκπαίδευση του ίδιου του φορέα, της ομάδας εργασίας και όλων των εμπλεκόμενων μερών, με πιστοποιημένο σύντομο σεμινάριο για το τι είναι η Βιώσιμη (ή Ηπια) Αστική Κινητικότητα και πως την προωθούμε, πριν την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ.
    ΕΠΕΙΔΗ: έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σχετική μόρφωση στο αντικείμενο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ληφθούν σωστές αποφάσεις, ή να μην μπορούν να κατανοηθούν.
    π.χ. τέτοια σεμινάρια κάνει το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

  • 2 Δεκεμβρίου 2020, 14:59 | ΤΕΕ / Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

    Το άρθρο 4, αφορά σε αναπαραγωγή της παρ. 5 του υπό κατάργηση άρθρου 22, με την προσθήκη διευκρινήσεων για τις αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης του ΣΒΑΚ.