Άρθρο 35 Χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης – Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 (παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Το άρθρο 6 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
(παρ. 4 και 5 του άρθρου 5, άρθρα 6 και 9 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
Χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης
1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α. Έχει τη συνήθη διαμονή του, όπως αυτή ορίζεται στην περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), στην Ελλάδα και την κατοικία του στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά,
β. έχει συμπληρώσει την κατάλληλη ηλικία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,
γ. έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση,
δ. έχει καταθέσει τα απαιτούμενα παράβολα.
2. Αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, τη διεξαγωγή της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης και τη χορήγηση του Π.Ε.Ι. και του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού ή την καταχώρηση του ενωσιακού κωδικού αριθμού «95» πάνω στην άδεια οδήγησης είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
3. Η θεωρητική και η πρακτική εξέταση διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2 σημείο 2.1.
4. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται είτε εντός ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών είτε μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας και κατά τις ημέρες αργιών με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από δύο υπαλλήλους της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ, εφόσον έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής, εκ των οποίων ο ένας, τουλάχιστον, τεχνικός. Τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
6. Οι ερωτήσεις της θεωρητικής εξέτασης τίθενται από την ύλη βιβλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 1 και Τμήμα 2, σημείο 2.1.
7. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται σε πρακτική εξέταση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, σημείο 2.1. Η πρακτική εξέταση διενεργείται ενώπιον επιτροπής με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις για την πρακτική εξέταση υποψήφιων οδηγών.
Αν ο υποψήφιος πρακτικής εξέτασης για χορήγηση Π.Ε.Ι. δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας για την οποία πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής κατάστασης της Ομάδας 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρακτική εκπαίδευση και εξέταση χορήγησης Π.Ε.Ι., πρέπει να διαπιστωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο υποψήφιος εφοδιάζεται με Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης υποψήφιου οδηγού και υποβάλλεται σε πρακτική εκπαίδευση και εξέταση. Κατά την πρακτική εξέταση υποχρεούται σε πορεία ενενήντα (90) λεπτών της ώρας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, σημείο 2.1. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είχε επιτύχει σε θεωρητική εξέταση υποψήφιου οδηγού για τη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας οδήγησης, μαζί με τη χορήγηση του Π.Ε.Ι. του χορηγείται και η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης.
8. Η πρακτική εξέταση χορήγησης Π.Ε.Ι., για τους υποψήφιους οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας πραγματοποιείται με εκπαιδευτικό όχημα παρουσία εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών.
Για τους υποψήφιους πρακτικής εξέτασης για χορήγηση Π.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας επιτρέπονται η εκπαίδευση και η πρακτική εξέταση και σε όχημα Ιδιωτικής Χρήσης, το οποίο κυκλοφορεί στο όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα της επιχείρησης, στην οποία έχει προσληφθεί ο ενδιαφερόμενος, ή σε όχημα Δημόσιας Χρήσης.
9. Όσοι επιτύχουν στη θεωρητική και πρακτική εξέταση δικαιούνται Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης και τους χορηγείται Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού πενταετούς ισχύος, η οποία αρχίζει από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του ενδιαφερομένου ή καταχωρείται στην άδεια οδήγησης ο ενωσιακός κωδικός «95».
10. Οδηγοί, κάτοχοι Π.Ε.Ι. για μεταφορά επιβατών ή οδηγοί κάτοχοι Π.Ε.Ι. για μεταφορά εμπορευμάτων, προκειμένου να αλλάξουν ή να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να εκτελούν και μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών, δεν υποχρεούνται να εξετασθούν στα κοινά τμήματα της αρχικής επιμόρφωσης.
11. Κάτοχοι Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά επιβατών για μια από τις κατηγορίες D1, D1E, D και DE απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης τέτοιου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.
Κάτοχοι Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά εμπορευμάτων για μία από τις κατηγορίες C1, C1E, C και CE απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης τέτοιου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία εξέτασης και επανεξέτασης των οδηγών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»