Άρθρο 18 Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. -Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κ.Ο.Κ.

 

Στο άρθρο 40 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), α) ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται, β) η παρ. 6 αναριθμείται σε 12, γ) οι παρ. 1 έως 5 τροποποιούνται, δ) προστίθενται παρ. 6 έως 11 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 40
Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο.

1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται:
α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.
β) Nα ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι οδηγοί ποδηλάτων.
γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.
δ) Nα κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα. Κατ΄ εξαίρεση οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται να κινούνται ανά δύο παράλληλα.
ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.
στ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και Ε.Π.Η.Ο. ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.

2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι (εφόσον υπάρχει) και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.
3. Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
4. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, ως και σε μοτοποδήλατο, που διαθέτει, από κατασκευή, προσαρμοσμένο σταθερό πρόσθετο κάθισμα. Οι οδηγοί μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη μόνο μέσα στο ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τον σκοπό αυτό και σε πρόσθετο κάθισμα, το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού.
5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2, να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.
6. Κατά τη νύκτα, οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να φορούν αντανακλαστικό εξοπλισμό ορατό από όλες τις κατευθύνσεις.
7. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να έχουν συμπληρώσει για τα οχήματα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και για τα οχήματα της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών.
8. Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών.
9. Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο.
10. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. και των ποδηλάτων, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, οφείλουν πριν την αλλαγή κατεύθυνσης να δώσουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21.
11. Σε όσες περιπτώσεις σύμφωνα με το παρόν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. και ποδηλάτων οφείλουν σε κάθε περίπτωση, να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς, να μην τους παρενοχλούν και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.
12. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περ. στ` και ζ’ της παρ. 1, στις οποίες ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:48 | Stamos konstantinos

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΎΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΈΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:27 | Εμμανουήλ Σκουλάς

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΎΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΈΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:15 | Φώτης

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ.. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:55 | Ηλίας

  Κανονικά θα πρέπει να γίνεται η μεταφορά σκύλων σε ειδικές κάσες έτσι όπως επιτρεπόταν Χρόνια τώρα και δεν έπαθε τίποτα κανένα ζώο

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:52 | Ανετακης Νικόλαος

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΎΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΈΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:31 | Πεζικογλου

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΎΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΈΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:49 | Χατζηιγνατιαδης Γεώργιος

  μεταφοράς σκύλων πλέων είναι πολύ πιο ασφαλή για τα σκυλιά μας, το πρόβλημα καποιον… οτι και καλά ανησυχούν για τα δικά μας σκυλιά τα οποία εμείς οι κυνηγοί τα έχουμε καλύτερα και από παιδιά μας στην ουσία είναι άλλο… Είναι ο πόλεμος προς το κυνήγι, φυσικά ο κόμπος για εμάς τους κυνηγούς έφτασε στο χτένι, και δεν θα δεχθούμε άλλη επίθεση απέναντι απ’ την συγκεκριμένη κυβέρνηση…

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:16 | Δενδρουλακης Δημήτριος

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΎΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΈΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.1

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:49 | Θεοχάρης κουτσουμπας

  Τα εξωτερικά κουτιά μεταφοράς, όταν πληρούν τις προϋποθέσεις του ΚΟΚ και τις προϋποθέσεις του νόμου ευζωίας των ζωων(παροχή νερού, αρκετό χώρο και εξαερισμό) δεν είναι κίνδυνος για κανέναν.
  Κατασκευάζονται με θερμομονωτικα υλικά, με εξαερισμούς σε θέσεις μακριά από εξατμιση και τα παράγωγα αυτής.
  Δεν θέλω να σκεφτώ ποτέ κατοικίδια που αφήνονται ελεύθερα στην καμπίνα του οχήματος, τί καταστάσεις κινδύνου μπορεί να δημιουργήσουν ακούσια τους σε κάποιο ερέθισμα που πιθανόν να δεχτούν.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:24 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΖΑΧΑΡΊΑΣ

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΎΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΈΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:42 | Μαστρογεωργίου Ιωάννης

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΎΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΈΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:11 | Μαριολης Γεώργιος

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΎΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΈΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:40 | Φερτάκης Γιώργος

  Πρέπει να απαγορευτούν με ξεκάθαρο ορισμό που δεν θα επιδέχεται παρερμηνεία, τα κουτιά των κυνηγών και να υποχρεώσεων εφ’ όσον θέλουν να έχουν σκύλους να τους παίρνουν μέσα στο αυτοκίνητο στρώνοντας καλύμματα. Τα κουτιά αυτά αποτελούν κίνδυνο τόσο για την ευζωία των σκύλων αφού εισπνέουν καυσαερια και εκτίθενται σε κάθε οπίσθια πρόσκρουση χωρίς την προστασία των συστημάτων παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου όπως θα συνέβαινε αν ταξίδευαν μέσα σε αυτό,αλλά και για την οδική ασφάλεια αφού μεταβάλλουν τον όγκο των οχημάτων κατά τρόπο που δεν προβλέπεται από τους κατασκευαστές τους.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:06 | Πεσιλής Φώτης

  ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΚΥΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΖΩΑ. Ο ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ.. ΔΕΝ ΔΈΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΧ 2-3 ΣΚΥΛΙΑ. Ο ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ. ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΚΎΛΩΝ.